Gå til innhold
Bachelor i Interkulturelle relasjoner

Studiested

Kristiansand

Varighet

3 år (heltid)

Omfang

Heltid/deltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 869

Bachelor i interkulturelle relasjoner ved Ansgar høyskole (AHS) gir kunnskap om den store variasjonen av kulturer og livsvilkår i vår verden, og hvordan dette mangfoldet er kommet nærmere som en følge av globalisering og migrasjon. Det tverrfaglige studieprogrammet tar opp de store utfordringene innenfor miljø, ulikhet og polarisering, og inviterer studentene inn i teoretisk og praktisk samarbeid for å bidra til å løse dem.

I løpet av studieprogrammet utforsker studentene sammen med fagmiljøet hvordan vi kan bli bedre til å bygge broer og kommunisere på tvers, og hva dialog mellom mennesker med ulike kulturer og religioner kan bety. Målet er å gi kritisk og konstruktiv innsikt i hvordan vi som medmennesker, fagpersoner og sivilsamfunn kan involvere flere i å gjøre samfunnet mer bærekraftig og rettferdig.

Studiet er fleksibelt og tilbyr envalgfri fordypning i enten miljøterapi eller teologi og misjon, eller en åpen og selvvalgt fordypning etter eget ønske (frie studiepoeng), i Norge eller i utlandet. Det siste studieåret leder fram til et selvstendig bachelorprosjekt innenfor interkulturelle relasjoner, med feltarbeid og egen datainnsamling, gjerne i samarbeid med en organisasjon eller annen aktør på feltet for å sikre anvendt samfunnsrelevans.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 869

Når får du svar på søknaden?

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og relasjoner på tvers av skillelinjer
 • kjenner til det interkulturelle fagfeltets historie, tverrfaglige egenart og rolle i samfunnet
 • kjenner til ulike tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag til å forstå kultur, samfunnsstrukturer, samspill mellom grupper og samarbeid for bærekraft og fredelig sameksistens
 • kan gjøre rede for sentrale temaer i relasjonene mellom ulike verdensreligioner gjennom historien
 • kan forklare endringsprosesser knyttet til globalisering, migrasjon og mangfold
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor interkulturelle relasjoner ved å gjøre seg nytte av forsknings- og utviklingsarbeid på fagområdet

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger og begrunne sine valg underveis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser dagsaktuelle problemstillinger i flerkulturelle samfunn
 • kan drøfte, evaluere og presentere ulike tilnærminger til bærekraft, integrering og kulturmøter
 • behersker relevante faglige og metodiske verktøy for å kunne gjennomføre feltarbeid og analysere empiriske eksempler fra praksis og ulike kontekster
 • kan kommunisere og tilrettelegge for samarbeid i mangfoldige grupper

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • kan reflektere over og formidle egne verdier og perspektiver på tvers av kulturelle og religiøse forskjeller, med respekt og integritet
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske hensyn på det interkulturelle feltet, inkludert maktforskjeller, respekt og ydmykhet, inkludering og ansvar for kommende generasjoner
 • kan identifisere og reflektere over sammenhenger mellom lokalt og globalt nivå, mellom kommunikasjonsformer og deres innhold og konsekvenser, og mellom fortid, nåtid og framtid
 • kan planlegge prosjekter og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle fagstoff og erfaringer skriftlig og muntlig, delta i faglige drøftinger og bidra til utvikling av god praksis, og til samarbeid og endringsarbeid i sivilsamfunnet
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser, og prinsipper for bruk og vurdering av ulike informasjonskilder, for selv å kunne bidra kritisk, kunnskapsbasert og kreativt til bærekraftige samfunn

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Tverrfaglighet, samarbeidsevne, endringskompetanse og bærekraft er viktig kompetanse i vår tids arbeidsliv og samfunn, som studentene får øvd seg på i dette studiet. BA i interkulturelle relasjoner forbereder kandidatene til integreringsarbeid, arbeid i organisasjoner i sivilsamfunnet, eller i internasjonalt samarbeid.

Fordypningen i miljøterapi forbereder kandidaten til miljøterapeutisk arbeid på integrerings- og inkluderingsfeltet. Fordypningen i teologi og misjon gir grunnlag for å gå inn i misjonsarbeid og oppgaver i internasjonalt organisasjons- og menighetsliv. Ta kontakt med studieveileder eller studiekoordinator for interkulturelle studier om du har flere spørsmål om studieinnpassing eller yrkesrelevans.

Bachelorgraden kan kvalifisere for en rekke samfunnsfaglige og tverrfaglige masterstudier, særlig innenfor interkulturelle og globale studier. BA i interkulturelle relasjoner med fordypning i teologi og misjon kvalifiserer for opptak på master i ledelse og menighetsutvikling ved Ansgar Høyskole. Fordypningen i miljøterapi styrker mulighetene for å kunne fortsette på masterstudier innenfor helse- og sosialfag.

Som student ved AHS er det mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieprogrammet gir muligheten for studietur i løpet av det første studieåret (IRL105 Kulturmøter i praksis), og åpner for utveksling i andre studieår, og feltarbeid (som kan gjennomføres utenlands) i forbindelse med bacheloroppgaven.


Ufyllende informasjon om bachelor i interkulturelle relasjoner finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).