Gå til innhold
TEOL133 Misjonsvitenskap

TEOL133 Misjonsvitenskap

Kode

TEOL133

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL133 Misjonsvitenskap utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet er et innføringsfag i misjonsvitenskap, og studenten vil blant annet bli presentert for historiske, bibelske og teologiske perspektiver på misjon.

Verden er i stadig endring, noe kirke og misjon både lokalt og globalt må forholde seg til.

I dette emnet tar vi derfor for oss aktuelle missiologiske utfordringer og tema som er viktige for kirken i dag.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kan gjengi og forklare bibelske og teologiske perspektiver på misjon.
 • kan gjøre rede for historiske og økumeniske perspektiver på misjon, både i norsk og global kontekst.
 • kjenner til hvordan misjon og kirke er i endring i et globalt perspektiv, og viser forståelse for endringenes betydning for misjon i dag.
 • kjenner til aktuelle misjonale utfordringer knyttet til migrasjon, diakoni og sekularisering i det norske samfunn.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan sette seg inn i sentrale missiologiske temaer og demonstrerer forståelse for deres aktualitet i verden i dag.
 • kan vurdere ulike strategier og metoder i kristen misjon i dag ut fra misjonens bibelske, teologiske og historiske grunnlag.
 • kan reflektere over eget ståsted i en misjonal kontekst.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan anvende kritisk forståelse, respekt og engasjement for misjon og misjonalt arbeid i både en lokal, nasjonal og global kontekst i dag.
 • kan reflektere over sammenhengen mellom lokalt misjonalt kirkelig arbeid og det globale misjonsarbeid.
 • kan formidle forståelse og respekt for andre menneskers kultur, religion og livssyn.

Emnet er delt i to kurs:

Misjonens grunnlag: Bibelske, teologiske og historiske perspektiver (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi historiske kunnskaper om kristen misjon gjennom tidene, med særlig vekt på urkirken og misjonsbevegelsene i det 19. og 20. århundre, samt de siste tiårs endring i misjon og kirke.
 • Kurset skal gi innføring i bibelske og teologiske perspektiver på misjon, som grunnlag for kristen misjon og misjonal virksomhet lokalt og globalt i dagens samfunn/verden.

Misjon i dag: Aktuelle missiologiske temaer (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi innføring i viktige missiologiske temaer for kirkens misjonsoppdrag i dag. Blant annet:
  • Misjon og kirke
  • Misjon og diakoni
  • Misjon og de unådde folkeslag
  • Misjon og kontekstualisering
  • Misjon, religionsteologi og dialog

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske refleksjonsnotat må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering/ eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Bach Nikolajsen, Jeppe, Storstein Haug, Kari, Thoresen, Frank-Ole og Eskilt, Ingrid (red.) (2022). Missiologi – en innføring.  Cappelen Damm Akademisk, Oslo. (382 sider).
 • Moreau, A. Scott, Corwin, Gary R. & McGee, Gary B (2020). Introducing World Missions. A Biblical, historical, and practical survey. Baker Academic, Div of Baker Publishing Group. Side 249-298 (49 sider).
 • Pocock, M., van Rheenen, G. og McConnell, D (2005). The Changing Face of world Missions. Engaging Contemporary Issus and Trends. Grand Rapid: Baker Academic. Side 1-159 (159 sider).

Kompendium:

 • Álvarez, Miguel. (2015). Transformation from the Margins: Missio Dei in the Latin American Communities. I Miguel Alvarez (Ed.), The Reshaping of Mission in Latin America. (292-308). Oxford: Regnum books International.
 • Escobar, Samuel. (2002). Changing Tides. Latin America & World Mission Today. New York: Orbis Books (side 111-130).
 • Escobar, Samuel. (2015). It´s your turn, Young Ones – Make Me Proud! Evangelical Mission in Latin America and Beyond. I Miguel Alvarez (Ed.), The Reshaping of Mission in Latin America. (9-23). Oxford: Regnum books International.
 • Gorge, Sherron. (2015). Constructing Latin American Missiology: How the Holistic Perspective Overcame Traditional Stereotypes. I Miguel Alvarez (Ed.), The Reshaping of Mission in Latin America. (24-35). Oxford: Regnum books International.
 • Kur, Malith (2021). African Christian Inculturation Project: Theological Motifs of Liberation and Decolonization. Journal of the Council for Research on Religion. (1-14). Montreal, Quebec Vol. 2, no. 2 (Spring/Summer2021). DOI: https://doi.org/10.26443/jcreor.v2i2.52 (14 sider).
 • Try, Torstein. (2007). Når den andre blir en venn. Om vennskap og misjon i en muslimsk kontekst. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 61 (nr. 2-3), 133-152.