Gå til innhold
Strategisk plan

Strategisk plan for Ansgar høyskole 2020-2025

Strategidokument for Ansgarskolen

Formål

Ansgar høyskoles formål er ut fra et kristent verdigrunnlag å tilby høyere utdanning og utføre forskning og formidling av høy kvalitet. 

Hovedmål  

Utdanning

Ansgar høyskole skal:

 1. tilby utdanningsprogrammer, undervisning og veiledning etter anerkjente kvalitetskrav og undervisningen skal være forskningsbasert.
 2. kontinuerlig vurdere hvilke studietilbud som bør utvikles.
 3. tilby studieprogrammer som er relevante for studentenes framtidige yrkesvalg og tilpasset kirkens og samfunnets behov.
 4. være internasjonalt orientert og fremme lærer- og studentmobilitet.
 5. tilby bibliotekstilbud av høy kvalitet.

Forskning

Ansgar høyskole skal:

 1. ha et etablert forskningsmiljø innenfor teologi, interkulturelle studier, musikk og psykologi.
 2. bidra med samfunnsrelevant forskning av høy kvalitet, blant annet når det gjelder vår tids miljøutfordringer og behovet for bærekraftig utvikling.
 3. sikre forskningens frihet ved å la forskningsstipendiater og de vitenskapelig ansatte drive selvstendig, kritisk og original forskning.
 4. involvere studentene i forskningsbasert fagarbeid gjennom undervisning og veiledning og i egne forskningsprosjekt på bachelor og master-nivå.

Formidling

Ansgar høyskole skal:

 1. synliggjøre ansattes fagkompetanse slik at den blir etterspurt i kirke, kultur og samfunn.
 2. oppmuntre ansatte til å delta aktivt i den offentlige debatt og å bidra konstruktivt i de utfordringer samfunnet står overfor lokalt, nasjonalt og globalt.
 3. formidle relevant og forskningsbasert kunnskap til kirke, kultur og samfunn og arbeide aktivt for å øke forståelsen for den høyere utdanningens og forskningens viktighet.

Lærings- og arbeidsmiljø

Ansgar høyskole skal:

 1. ha et læringsmiljø som fremmer kritisk refleksjon, aktiv studentmedvirkning og høyt læringsutbytte.
 2. arbeide aktivt for at studentene inngår i et større læringsfellesskap på skolen og at de får trening i relasjonell utvikling.
 3. sikre at arbeidsmiljø og medarbeiderskap preges av likeverd, respekt, omsorg, kunnskap og kvalitet.
 4. tilby et rusfritt lærings- og arbeidsmiljø.

Strategiske mål for perioden 2020-2025

Ansgar høyskole skal:  

 1. videreutvikle skolens faglige og pedagogiske virksomhet slik at den holder stabil høy kvalitet
 2. gjøre skolen attraktiv for nåværende og kommende studenter ved å gi dem relevant kompetanse for arbeidslivet.
 3. vurdere behovet for nye studietilbud.
 4. videreutvikle det tverrfaglige samarbeid mellom fagområdene.
 5. arbeide for at flere studenter skal gjennomføre BA eller MA-grad på normert tid.
 6. styrke profileringen av skolen som pastor-, menighetsarbeider- og misjonærutdanning for Misjonskirken Norge sin virksomhet.
 7. jobbe for at høyskolen skal være et foretrukket studiested for studenter som utdanner seg til pastor- og menighetstjeneste i frikirkelig og lavkirkelig sammenheng og et attraktivt sted å ta deler av presteutdanningen for tjeneste i Den norske kirke.
 8. styrke profileringen av skolen som økumenisk og åpen utdanningsinstitusjon.
 9. øke internasjonaliseringen gjennom å undertegne samarbeidsavtaler med studiesteder i og utenfor Europa.
 10. videreutvikle en bibliotekstandard som understøtter høyskolens studietilbud.
 11. intensivere studentrekruttering og markedsføring slik at skolen har 500 studenter i 2025.

Ansgar høyskole skal:

 1. organisere forskningsaktiviteten på en måte som sikrer et høyt kompetansenivå på skolens fagområder og som gjør at ressursene brukes effektivt.
 2. styrke og videreutvikle forskningssamarbeid og forskningsnettverk med andre UH-institusjoner i Norge og internasjonalt.
 3. tilrettelegge for at de vitenskapelig ansatte kan delta i forskningsgrupper, på internasjonale konferanser og publisere regelmessig i vitenskapelige kanaler.
 4. ta initiativ til tverrfaglige forskningskonferanser og -prosjekter med bakgrunn i skolens egne fagområder.
 5. knytte sin forskning til FNs bærekraftsmål der det er naturlig.
 6. arbeide aktivt for å skaffe eksterne forskningsmidler og skattefrie gaver.
 7. sammen med Örebro Teologiska Högskola og Høyskolen for Ledelse og Teologi videreutvikle Scandinavian Journal for Leadership & Theology som et nivå 1-tidsskrift.

Ansgar høyskole skal:

 1. oppmuntre de faglige ansatte skal til å delta i kirke- og samfunnsdebatten med synspunkter på problemstillinger knyttet til verdivalg og etikk, samt andre fagområder der høyskolen innehar særlig kompetanse.
 2. bidra med sin kompetanse i det offentlige rom for å skape større forståelse mellom mennesker og global bærekraftig utvikling.
 3. medvirke til at forskningsresultatene formidles i populærvitenskapelige kanaler, i kirkelige og kulturelle sammenhenger.
 4. bruke og videreutvikle egne formidlingskanaler som nettsider, Ansgarnytt og Ansgarpoden.

Ansgar høyskole skal:

 1. videreutvikles som en organisasjon med god livsfasepolitikk og likestilling mellom kjønnene.
 2. legge til rette for kompetanseheving for ansatte og god fordeling mellom undervisning, forskning og formidling
 3. legge til rette for møteplasser mellom administrasjon og ansatte
 4. sikre en velfungerende studieadministrasjon og gode saksbehandlingsrutiner.
 5. videreutvikle et helhetlig læringsmiljø som bygger opp under skolens kristne verdigrunnlag og bidrar til å styrke studentenes personlige og faglige integritet.
 6. sikre at IT-standarden er på høyde med sektorens behov både faglig og administrativt.
 7. styrke studentenes og studentrådets medvirkning.
 8. sikre at en relevant og velfungerende studentpastortjeneste.
 9. forvalte og videreutvikle eiendom og bygninger for å tjene skolens behov.

Kontaktperson