Gå til innhold
Vedtekter

Vedtekter for Ansgar høyskole AS

Organisasjonsnummer 989 205 544

 

1. Selskapets firma

Selskapets firma er Ansgar høyskole AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune.

3. Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er på et kristent verdigrunnlag å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker til arbeid og tjeneste i kirke, kultur og samfunn.

Selskapet skal ikke ha erverv til formål.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 6 680.000,00 fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 6680,00.

5. Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret. Styret kan bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder.

6. Styret

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 styremedlemmer.

Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Medlemmene av styret kan avsettes ved beslutning av generalforsamlingen.

Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlem innkalles.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

7. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, jfr. asl. § 5-2.

Hver aksje gir én stemme. Se for øvrig asl. § 5-3.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen innkalles av styret, se asl. kap. 5 III.

Generalforsamlingen skal holdes på samme tid og sted der Misjonskirken Norge avholder sin generalforsamling eller i Kristiansand kommune dersom Misjonskirken Norge ikke avholder generalforsamling. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

8. Vilkår for å være aksjeeier

Alle aksjer i selskapet skal være eid av Ansgarskolen AS.

9. Overdragelse av aksjer og aksjers omsettelighet

Aksjene i selskapet kan ikke overdras.

10. Pantsettelse av aksjer

Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes. Denne bestemmelsen berører ikke en kreditors adgang til å søke dekning i aksjen.

11. Anvendelse av overskudd og eiendeler ved oppløsning

Ettersom selskapet ikke har økonomisk formål, skal overskudd og eiendeler ved oppløsning av aksjeselskapet tilfalle Misjonskirken Norge.

Vedtektene vedtatt i stiftelsesmøte 16.12.2005
Organisasjonsnummer føyd til februar 2006
Vedtektene er endret på generalforsamlingen 14.06.2010
Økning av aksjekapitalen i ekstraordinær generalforsamling 6.12.2016
Vedtektene er endret i ekstraordinær generalforsamling 12.3.2020.
 

Kontaktperson