Gå til innhold
Forskningsetiske regler

Forskningsetiske regler

1. Generelt

Ansgar høyskole (AHS) har sluttet seg til de normer for forskningsfrihet som er nedfelt i retningslinjene til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og i Europakommisjonens The European Charter for Researchers.
 
Forskningen ved AHS skal tilfredsstille vitenskapelige kvalitets- og redelighetskrav, og den akademiske frihet skal sikres. Studenter og ansatte ved AHS skal informeres om vitenskapelige redelighetsnormer og forskningsetikk.

2. Forskningsetiske regler og AHSs profil

Forskningens frihet begrenses av menneskeverdet som er absolutt, noe som innebærer at enkeltmenneskets verdi alltid veier tyngre enn naturens verdi og kunnskapens verdi. Menneskeverdet ligger til grunn for alle menneskers grunnleggende rettigheter. Disse er nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948.
   
Ut fra et kristent syn på virkeligheten kan menneskets relasjon til skaperverket og levende vesener beskrives som forvalterskap. Dette gjelder også i forhold til forskning.
 
Vedtatt av FoU-rådet 24. november 2008.
 
 

Kontaktperson