Gå til innhold
Ledige stillinger

DOKTORGRADSSTIPENDIAT I MUSIKK/MUSIKK OG HELSE VED ANSGAR HØYSKOLE

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har 25 ansatte og ca. 350 studenter. AHS er en akkreditert privat høyskole som i sin fagportefølje har bachelorgrad i interkulturelle studier, musikk, psykologi og teologi, samt en mastergrad i teologi. I musikk tilbyr vi tre undervisningsløp: Bachelor i musikk og musikkproduksjon, bachelor i musikk og helse, samt bachelor i musikk, menighet og ledelse. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene.

Ved Ansgar høyskole er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i musikk/musikk og helse for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Stipendiat og arbeidsgiver avtaler nærmere hvordan fordelingen mellom forskning og pliktarbeid gjennomføres. Alle søknader innen fagfeltet musikk ønskes velkommen, men i vurderingen vil søknader i feltet musikk og helse/musikkterapi prioriteres.

Arbeidssted er Ansgar høyskole på Hånes i Kristiansand. Tiltredelse 1. august 2022 eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha mastergrad i musikk/musikkvitenskap/musikkterapi eller tilsvarende relevant fagdisiplin. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektskissens kvalitet og tema, oppnådde eksamensresultater, samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten kvalifiserer til opptak på et relevant phd-program ved universitet eller høyskole på tiltredelsestidspunktet. Søkere bes om å selv kontakte institusjoner med relevant doktorgradsprogram, og søke opptak på program innen institusjonenes gitte frister.

Søkere til stillingen må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig, og må kunne undervise på norsk/skandinavisk ved tiltredelsestidspunktet.

Personlige egenskaper

Det er et krav at den som tilsettes i stillingen skal kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Relevant praksis, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål. Lenke til skolens verdigrunnlag og formål.

Prosjektskisse/forskningsområde

Søkere til stillingen skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 2000 ord eksklusiv litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori, metode, materiale og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.

Tema for prosjektet bør være innen et aktuelt undervisningsfelt innenfor musikkutdanningen ved Ansgar høyskole, fortrinnsvis innenfor et av følgende områder:

 • Musikk og helse/musikkterapi
 • Musikkproduksjon
 • Populærmusikk
 • Musikkpedagogikk
 • Musikk, menighet og ledelse

Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningsleder Marie Strand Skånland ([email protected]).

Søknad og tilsetting

Følgende vedlegg bes sendes sammen med søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord eksl. litteraturliste)
 • CV
 • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende, og karakterutskrift)
 • Eventuell masteroppgave/hovedfagsoppgave/spesialavhandling
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider ut over masteroppgave/hovedoppgave
 •  Minst én referanse med vitenskapelig kompetanse og som kjenner søkers vitenskapelige og skriftlige forutsetninger
 • Minst én referanse som kjenner søker som arbeidstaker

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fastsatt tid. Skulle noen av dokumentene inneholde personnummer, anbefaler vi at de siste fem sifre sladdes.

Søknaden sendes elektronisk til Sigrun Kvalavåg Sunde; [email protected].

Søknadsfrist: 15. februar 2022

Søknadene vurderes av sakkyndig komite. Hovedvekten blir lagt på vurderingen av søkerens forskningspotensial som det fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Det vil tillegges vekt at det foreslåtte forskningsprosjektet er gjennomførbart innenfor de gitte rammene.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning og referansesjekk.

Generelt

Tilsetting foretas av styret ved Ansgar høyskole.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.

Lønn etter høyskolens tariffavtale, og medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, ltr. 53. Ved særskilt kompetanse kan annen lønn avtales.

Søker kan be om at søknaden blir unntatt offentlighet.