Gå til innhold
Ledige stillinger

Ansgar høyskole har tre ledige stillinger

 1. En fast stilling som administrasjonsleder
 2. En midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teologi
 3. En midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i musikk/musikk og helse

Stillingsutlysning administrasjonsleder

Ansgar høyskole lyser ut en 100 % fast stilling som administrasjonsleder.

Ansgarkonsernet har ca. 50 ansatte og består av to skoler; Ansgar høyskole med ca. 360 studenter og Ansgar bibelskole med ca. 50 elever. Ansgar drift og eiendom leverer teknisk-administrative tjenester til de to skolene og forvalter skolens eiendom. Ansgar sommerhotell og konferansesenter driver skolens kantine, konferansevirksomhet og sommerhotell. Ansgarskolen eies og drives av Misjonskirken Norge, og har et kristent verdigrunnlag. Skolens campus ligger vakkert til på Hånes i Kristiansand.

Administrasjonslederen vil ha et hovedansvar for økonomistyring, HR og for å lede administrative tjenester i Ansgarkonsernet. Administrasjonsleder vil være ansatt i Ansgar høyskole, men vil i stor grad arbeide på tvers av de ulike selskapene i konsernet. Stillingen rapporterer til rektor/konsernleder, og er en mellomlederstilling som inngår i både høyskolens og konsernets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede et team av administrative medarbeidere innen ulike fagfelt
 • Ansvar for økonomistyring
 • Ansvar for HR – og personalutvikling
 • Lede arbeidet med utvikling og digitalisering av høyskolens administrative systemer og funksjoner
 • Lede arbeidet med skolenes studieadministrative tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen økonomi og administrasjon / HR, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant ledererfaring fra arbeidslivet som inkluderer økonomistyring, administrasjon og HR
 • Erfaring med/kjennskap til høyskole- og høyskoleadministrasjon er en fordel
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring med personalledelse og organisasjonsutvikling

Personlige egenskaper:

 • Du har gode lederferdigheter og evne til å jobbe strategisk
 • Du kan lede medarbeidere og videreutvikle gode arbeidsteam
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er selvstendig, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Du har gjennomføringsevne, drivkraft og arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • Et trivelig miljø med godt kollegafellesskap
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må identifisere seg med Ansgarskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre skolens formål.

Tiltredelse: 01.02 2024 eller etter avtale.

Søknad sendes elektronisk til HR-rådgiver Elisabeth Stærk-Andersen ([email protected]) innen 10.10.23. I tillegg til selve søknaden skal det vedlegges CV (inkludert vitnemål), attester og navn på tre referansepersoner. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknader vil bli behandlet konfidensielt.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med administrasjonsleder Øyvind Skjegstad på e-post ([email protected]).  

 

Doktorgradsstipendiat i teologi

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har 25 ansatte og ca. 380 studenter. AHS er en akkreditert privat høyskole som i sin fagportefølje har bachelorgrad i interkulturelle studier, musikk, psykologi og teologi, samt en mastergrad i teologi. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Vår vakre campus ligger på Hånes i Kristiansand.                                                                                                    

Ved Ansgar høyskole er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i teologi for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Stipendiat og arbeidsgiver avtaler nærmere hvordan fordelingen mellom forskning og pliktarbeid gjennomføres.

Arbeidssted er Ansgar høyskole på Hånes i Kristiansand. Tiltredelse 1. august 2024 eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag innen teologi eller cand.theol-grad. Snittkarakter for mastergrad eller tilsvarende må være fortrinnsvis B eller høyere.
Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektskissens kvalitet og tema, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd.

Det er en forutsening for tiltredelse at stipendiaten kvalifiserer til opptak på et relevant phd-program ved universitet eller høyskole på tiltredelsestilpunktet. Søkere bes om å selv kontakte institusjoner med relevant doktorgradsprogram, og søke opptak på program innen institusjonenes gitte frister.

Søkere til stillingen må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig, og kan undervise på norsk/skandinavisk ved tiltredelsestidspunktet.

Personlige egenskaper

Det er et krav at den som tilsettes i stillingen skal kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Relevant praksis, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål.

Prosjektskisse/forskningsområde

Søkere til stillingen skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 2000 ord eksklusiv litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori, metode, materiale og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.

Tema for prosjektet bør være innen et aktuelt undervisningsfelt innenfor teologiutdanningen ved Ansgar høyskole, fortrinnsvis innenfor følgende:

 • Evangelikal forståelse av den kristne tro (dogmatikk/systematisk teologi)
 • Frikirkelig historie/misjonshistorie
 • Bibelvitenskap
 • Menighetsutvikling
 • Trosopplæring/menighetsdidaktikk

Søknad og tilsetting

Følgende vedlegg bes sendes sammen med søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord eksklusiv litteraturliste)
 • CV
 • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende, og karakterutskrift)
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave/spesialavhandling
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider ut over masteroppgave/hovedoppgave
 • Navn og kontaktinformasjon til minst én referanse med vitenskapelig kompetanse og som kjenner søkers vitenskapelige og skriftlige forutsetninger
 • Navn og kontaktinformasjon til minst én referanse som har vært søkers leder/kjenner søker som arbeidstaker

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fastsatt tid.

Søknaden sendes elektronisk til HR-rådgiver Elisabeth Stærk-Andersen ([email protected]) innen 5. januar 2024.

Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningsleder Marie Strand Skånland ([email protected]) eller studiesjef Cato Gulaker ([email protected]). 

Søknadene vurderes av sakkyndig komite. Hovedvekten blir lagt på vurderingen av søkerens forskningspotensial som det fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Det vil tillegges vekt at det foreslåtte forskningsprosjektet er gjennomførbart innenfor de gitte rammene. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli gjennomført referansesjekk.

Tilsetting foretas av styret ved Ansgar høyskole.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.

Lønn etter høyskolens tariffavtale, og medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen er plassert i som Stipendiat med stillingskode 1378, og med en årslønn som for tiden er kr.495.200,-. Ved særskilt kompetanse kan annen lønn avtales.

Søker kan be om at søknaden blir unntatt offentlighet.

 

Doktorgradsstipendiat i musikk/musikk og helse

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har 25 ansatte og ca. 380 studenter. AHS er en akkreditert privat høyskole som i sin fagportefølje har bachelorgrad i musikk, psykologi, interkulturelle studier og teologi, samt en mastergrad i teologi. I musikk tilbyr vi tre undervisningsløp: Bachelor i musikk og musikkproduksjon, bachelor i musikk og helse, samt bachelor i musikk, menighet og ledelse. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene.

Ved Ansgar høyskole er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i musikk/musikk og helse for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Stipendiat og arbeidsgiver avtaler nærmere hvordan fordelingen mellom forskning og pliktarbeid gjennomføres. Alle søknader innen fagfeltet musikk ønskes velkommen, men i vurderingen vil søknader i feltet musikk og helse/musikkterapi prioriteres.

Arbeidssted er Ansgar høyskole på Hånes i Kristiansand. Tiltredelse 1. august 2024 eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha mastergrad i musikk/musikkvitenskap/musikkterapi eller tilsvarende relevant fagdisiplin med minimum B i snittkarakter. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektskissens kvalitet og tema, oppnådde eksamensresultater, samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten kvalifiserer til opptak på et relevant phd-program ved universitet eller høyskole på tiltredelsestidspunktet. Søkere bes om å selv kontakte institusjoner med relevant doktorgradsprogram, og søke opptak på program innen institusjonenes gitte frister.

Søkere til stillingen må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig, og må kunne undervise på norsk/skandinavisk ved tiltredelsestidspunktet.

Personlige egenskaper

Det er et krav at den som tilsettes i stillingen skal kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Relevant praksis, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål. Lenke til skolens verdigrunnlag og formål.

Prosjektskisse/forskningsområde

Søkere til stillingen skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 2000 ord eksklusiv litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teori, metode, materiale og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.

Tema for prosjektet bør være innen et aktuelt undervisningsfelt innenfor musikkutdanningen ved Ansgar høyskole, fortrinnsvis innenfor et av følgende områder:

 • Musikk og helse/musikkterapi
 • Musikkproduksjon
 • Populærmusikk
 • Musikkpedagogikk
 • Musikk, menighet og ledelse

Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningsleder Marie Strand Skånland ([email protected]).

Søknad og tilsetting

Følgende vedlegg bes sendes sammen med søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord eksl. litteraturliste)
 • CV
 • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende, og karakterutskrift).
 • Eventuell masteroppgave/hovedfagsoppgave/spesialavhandling
 • Liste over eventuelle vitenskapelige arbeider ut over masteroppgave/hovedoppgave
 • Navn og kontaktinformasjon til minst én referanse med vitenskapelig kompetanse og som kjenner søkers vitenskapelige og skriftlige forutsetninger
 • Navn og kontaktinformasjon til minst én referanse som har vært søkers leder/kjenner søker som arbeidstaker

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fastsatt tid. Skulle noen av dokumentene inneholde personnummer, anbefaler vi at de siste fem sifre sladdes.

Søknaden sendes elektronisk til HR-rådgiver Elisabeth Stærk-Andersen ([email protected]) innen 5. januar 2024.

Spørsmål om stillingen kan rettes til forskningsleder Marie Strand Skånland ([email protected])

Søknadene vurderes av sakkyndig komite. Hovedvekten blir lagt på vurderingen av søkerens forskningspotensial som det fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Det vil tillegges vekt at det foreslåtte forskningsprosjektet er gjennomførbart innenfor de gitte rammene. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning og referansesjekk.

Tilsetting foretas av styret ved Ansgar høyskole. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Lønn etter høyskolens tariffavtale, og medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen er plassert i som Stipendiat med stillingskode 1378, og med en årslønn som for tiden er kr.495.200,-. Ved særskilt kompetanse kan annen lønn avtales.

Søker kan be om at søknaden blir unntatt offentlighet.