Gå til innhold
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

Kode

PSY132

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i psykologi, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi (treårig studieløp).

Det består av to kurs: Sosialpsykologi (5 sp) og utviklingspsykologi (5 sp).Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om sosialpsykologi og utviklingspsykologi som basaldisipliner i vitenskapelig psykologi.
 • Kjenner til klassiske og samtidige sosialpsykologiske og utviklingspsykologiske temaer, teorier, metoder, forskningsresultater og anvendelse, samt kjenner til faglige debatter.
 • Har kunnskap om det sosiales innvirkning på kognisjon, adferd og holdninger både på individnivå og gruppenivå.
 • Kjenner til sentrale utviklingspsykologiske teorier, hovedtrekk og variasjonene i menneskets utvikling og de viktigste utviklingsmekanismene.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan reflektere over et fenomen med ulike sosialpsykologiske og utviklingspsykologiske perspektiver.
 • Kan reflektere over kunnskap og praksis innenfor sosialpsykologi og utviklingspsykologi som fagfelt.
 • Kan vurdere ulike tilnærminger til og forståelser for hva som gjør et individ unikt, og betydningen av samspillet mellom individet og det sosiale.
 • Kan reflektere over utvikling som et komplekst samvirke mellom biologiske forhold, kognitive prosesser, og sosiale og kulturelle erfaringer.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Kan formidle sammenhenger mellom hverdagsopplevelser og psykologisk fagkunnskap.
 • Kan utveksle faglige resonnementer med andre for å belyse sosial- og utviklingspsykologiske temaer.
 • Har innsikt i faglige resonnementer og har et faglig begrepsapparat for å belyse sosialpsykologiske og utviklingspsykologiske temaer.

Emnet består av to kurs. Kurset Sosialpsykologi (5 sp) skal gi studentene en grunnleggende innføring i sosialpsykologi som fagområde. Sentrale emner som belyses er ulike klassiske og moderne teoretiske bidrag og anvendelsesområder. Undervisningen i sosialpsykologi vil ha hovedfokus på emner som sosial tenkning, sosial påvirkning og sosiale relasjoner.

I kurset Utviklingspsykologi (5 sp) vil undervisningen presentere en oversikt over menneskets utvikling fra befruktning, gjennom barneårene, ungdomstiden og til voksen alder. Målet med undervisningen er å gi studentene innsyn i utviklingspsykologiske teorier og forståelse for utvikling som en helhetlig prosess. Studentene vil også få innsikt i metoder som benyttes innen utviklingspsykologien.

Studenten vil oppnå en grundig og oppdatert forståelse av begge fagområdene i psykologi. Det vil også legges vekt på hvordan fagperspektivene både utfyller og står i kontrast til hverandre. Denne vinklingen gir en særegen mulighet til kritisk drøfting av og refleksjon over spenningene, kontrastene, utfordringene, mangfoldet og potensialet til psykologi som fagfelt generelt.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminar og nettbasert undervisningsmateriell. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlig fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god fagperson og faglig formidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i en dagsaktuell sammenheng og et anvendt perspektiv, for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra august til desember. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A til F).

For å kunne fremstille seg til eksamen må man ha minimum 75% oppmøte i de obligatoriske seminartimene og ha bestått tre av fire portprøver.

Portprøvene er jevnt fordelt gjennom semesteret og blir avholdt enten i forbindelse med seminartimer eller elektronisk. Dette er flersvarsoppgaver der spørsmålene omhandler fagterminologi og teorier. Studenten må ha minimum 75% riktige svar for å bestå en slik portprøve.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Sosialpsykologi (ca. 350 sider)

 • Aronson E. (2020) Social Psychology (10th edition). ISBN 9781292341477

Utviklingspsykologi (ca. 350 sider)

 • Smith, L. (2018). En kort introduksjon til utviklingspsykologi. Fagbokforlaget. Utvalgte sider.
 • Tetzchner S. v. (2019) Barne- og ungdomspsykologi. Typisk og atypisk utvikling. Gyldendal. ISBN 9788205474512. Utvalgte kapitler.