Gå til innhold
PRA331 Sjelesorg og diakoni

PRA331 Sjelesorg og diakoni

Kode

PRA331

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA331 Sjelesorg og diakoni er fordypningsfag/valgemne i praktisk teologi og utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet består av to kurs, Innføring i sjelesorg og Diakoni.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kjenner til sjelesorgens egenart og ulike tradisjoner, sentrale arbeidsmåter innen sjelesorg, og hvordan den kristne tro kan være til hjelp i hverdagslivet eller i møte med livskriser, troskriser og lidelse.
 • har kunnskap om det sjelesørgeriske møtet: hva som skjer mellom aktørene og hvilke faktorer som kan fremme og hemme en god dialog.
 • har kunnskap om eksistensielle perspektiver på livet knyttet til ulike livsfaser.
 • har kunnskap om hvordan kirken kan utøve diakoni lokalt og globalt.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan anvende sin kunnskap om allmennmenneskelige eksistensielle utfordringer knyttet til ulike livsfaser og livssituasjoner både på pastorens eget liv og tjeneste og i møte med andre i sjelesorgens rom.
 • kan reflektere over ulike roller i en metodisk sjelesørgerisk praksis.
 • kan reflektere over personlig og åndelig modning med tanke på å kunne ta vare på seg selv og andre.
 • kan identifisere ulike former for slitasje knyttet til relasjoner og yrkesutøvelse, samt nyttiggjøre seg ulike personlige og sosiale ressurser som kan styrke opplevelsen av identitet og tilhørighet.
 • kan identifisere diakonale oppgaver i kirken og i kirkens nærmiljø.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan anvende faglig kunnskap og medmenneskelige ressurser i møte med mennesker i ulike livssituasjoner og kriser.
 • kan formidle eksistensielle perspektiver knyttet til ulike livsfaser og opplevelsen av identitet og tilhørighet.
 • kan anvende diakonal kunnskap i praksis.

Sjelesorg og eksistensielle spørsmål (6 studiepoeng)

 • Kurset skal gi studentene forståelse av sjelesorgens plass og innhold i menighetenes liv og virke.  Det skal gi kunnskap og ferdigheter i å utøve sjelesorg både med tanke på å møte enkeltmennesker og å bygge inkluderende fellesskap.  Målet er å styrke forutsetningene for å forstå både seg selv og andre bedre.
 • Kurset vil videre gi kunnskap om møte med de store livsspørsmålene og utfordringene i livet, som mål og mening, lidelse og død, livs- og troskriser og krisens rolle i menneskets utvikling. Undervisningen vil belyse temaene ut fra både det selvopplevde perspektivet og sjelesorgsperspektivet.

Diakoni (4 studiepoeng)

 • Kurset gir deg innsikt i hva diakoni er, og hvordan kirken kan omsette den kristne tro i praksis for å møte aktuelle sosiale utfordringer. Studiet gir kunnskap om hvordan diakoni, forstått som kirkens omsorgstjeneste, blir praktisert.

Det skal leveres et refleksjonsnotat etter oppgitt mal i hvert kurs på 1200 ord basert på utvalgte case-oppgaver. Tekstene vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være bestått for å kunne ta eksamen.

Vurdering/eksamen

Det vil bli avholdt muntlig eksamen i emnet. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F, karakteren F er ikke bestått.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Sjelesorg (6 studiepoeng)

 • Bergem, A. Som epler av gull: En bok om kristen sjelesorg. Bind 2: Kunsten å utøve sjelesorg. Kolofon Forlag: 2011. (184 s.)
 • Bergem, A. Som epler av gull: En bok om kristen sjelesorg. Bind 1: Sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart. Kolofon Forlag AS, 2008. (ca 20 s.)
 • Farstad, M. (2011). Skammens spor: Avtrykk i identitet og relasjoner. Conflux forlag, Oslo: 2011 (ca 40 s.)
 • Leenderts, T. A. (2007). Når glassflaten brister: Om brytningen mellom livet og troen. 2. utgave. Verbum Forlag, Oslo: 2007. (ca 40 s.)
 • Okkenhaug, B. Når jeg skjuler mitt ansikt: Perspektiver på skam. Verbum Forlag, Oslo: 2009. (ca 40 s.)
 • Okkenhaug, B. Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg. Verbum Forlag, Oslo: 2006. (ca 40 s.)
 • Danbolt, L.J. m.fl. Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk, Oslo: 2014. (Utvalgte sider).

Diakoni (4 studiepoeng)

 • Nordstokke, Kjell. Diakoni: Evangeliet i handling. Verbum, Oslo: 2021.