Gå til innhold
PSY234 Kultur, identitet og mangfold

PSY234 Kultur, identitet og mangfold

Kode

PSY234

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY234 Kultur, mangfold og identitet er et valgfritt emne i Bachelor i psykologi ved AHS.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten...

 • Har kunnskap om kulturpsykologiens særpreg og tilnærminger, og kunne gjøre rede for menneskers utvikling og hverdagsliv som innvevd i sammenhengene de lever i.
 • Har kjennskap til sentrale dilemmaer, ressurser og identitetsprosesser hos krysskulturelle barn og unge, og hos mennesker i minoritetsposisjon.
 • Har bred kunnskap om likestilling, diskriminering og inkluderingsarbeid for å kunne bidra til å ivareta mennesker og grupper i samfunnet uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.
 • Kjenner til sentrale temaer, prosesser og hjelpearbeid knyttet til flyktningers psykiske helse.
   

Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • Kan anvende kultur- og sosialpsykologisk fagkunnskap på dagsaktuelle problemstillinger i vårt sammensatte samfunn.
 • Kan reflektere over og justere egen meningshorisont og holdninger i møte med andre.
 • Kan finne, vurdere og vise til fagstoff om integreringstiltak og likestillingsarbeid.
   

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Har innsikt i hvordan mennesker med ulike erfaringer kan møtes med respekt og forståelse.
 • Kan reflektere faglig over erfaringer fra praksisbesøk i integreringsarbeid.
 • Kan utveksle synspunkter om utvikling av god praksis for inkludering og støtte til minoriteter og utsatte grupper.
 • Har innsikt i ulike retninger og perspektiver innenfor psykologien.

Emnet gir en innføring i grunnleggende kulturpsykologi. Undervisningen tar videre for seg inkludering, likestilling, identitetsutvikling og relasjoner mellom minoritet og majoritet som sentrale temaer i sammensatte samfunn. Det gis også en oversikt over flyktningers psykiske helse, om traumatisering, resiliens og støtte, og hvordan helsetjenester og lokalsamfunn kan bidra.

Undervisningen består av forelesninger og seminartimer med refleksjonsøvelser og skrivetrening.

I løpet av kurset skal det gjennomføres obligatorisk praksisbesøk på minst to integreringstiltak, norsktreningskafé eller andre inkluderingsarenaer (valgfrie tiltak, godkjennes av faglærer).

Semesteret løper fra januar til mai.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt litteratur.
 • En veiledningssamtale med faglærer/veileder.
 • Presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (oppgaveseminar).
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.
 • Praksisbesøk på minst to relevante integreringstiltak/inkluderingsarenaer.
 • Refleksnotatetter praksisbesøket på 1000 ord (godkjent/ikke godkjent).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Kulturpsykologi

 • Andenæs, A. og Jansen, A (2019): Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Utvalgte sider (totalt ca. 150 sider). Oslo: Universitetsforlaget.

Inkludering og identitet

 • Salole, L. (2018) Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. Gyldendal Akademisk. (utdrag, ca. 200 s)
 • Chryssochoou, X. (2018) «Social justice in multicultural Europe. A social psychological perspective» i The Oxford handbook of social psychology and social justice. (15 sider)
 • LIM-planen: Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015–2027 (25 s)

Flyktninghelse

 • L. Lien, R. Dybdahl, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (red.): Asylsøkere og flyktninger: Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget, 2019. (utvalg, ca. 150 sider)

Totalt ca. 600 sider