Gå til innhold
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

Kode

EXP115

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving utgjør 10 studiepoeng av bachelorprogrammene i musikk. Det består av to kurs: Vitenskapsteori og menneskesyn (5 studiepoeng) og Akademisk skriving (5 studiepoeng).

Emnet EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammene Bachelor i musikk og helse og Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Kunnskapsmål
Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om vitenskapsfilosofiens sentrale problemstillinger og tradisjoner.
 • Kan gjøre rede for ulike menneskesyn og sette dem i sammenheng med ulike vitenskapsidealer.
 • Har kunnskap om retningslinjer for vitenskapelig tekst.
 • Har kjennskap til ulike former for respons til fagtekster.

Ferdighetsmål
Kandidaten…

 • Har forståelse for hvordan fortolkningsprosesser kan foregå.
 • Kan sammenligne og analysere ulike syn på menneske og sette det inn i en praktisk kontekst.
 • Kan reflektere over hva det vil si at humanistiske fag er vitenskapelige.
 • Kan gjennomføre strukturert litteratursøk.
 • Kan referere til litteratur etter gitte retningslinjer.

Generell kompetanse
Kandidaten…

 • Kan reflektere over forskjeller mellom ulike menneskesyn og deres relevans for humaniora.
 • Kan forholde seg kritisk til kilder.
 • Kan forstå og gjøre bruk av faglig vitenskapelig teori og metode.

Emnet er delt inn i to kurs: Vitenskapsteori og menneskesyn (5 studiepoeng) og Akademisk skriving (5 studiepoeng).

Kurset Vitenskapsteori og menneskesyn presenterer ulike forståelser av hva vitenskap er, på hvilken måte humaniora er en vitenskap, vitenskapsfilosofiens røtter samt hvordan det former dagens vitenskapsforståelse og metoder. Kurset presenterer også ulike historiske og samtidige perspektiver på hva et menneske er, og setter teoriene i sammenheng med ulike vitenskapsidealer. Undervisningen i kurset Vitenskapsteori og menneskesyn gis i form av forelesninger.

Kurset Akademisk skriving presenterer den akademiske sjangeren og de arbeidsmåter man benytter når man utarbeider en fagtekst. Kurset inneholder en innføring i retningslinjer for vitenskapelig tekst, skriveteknikk, litteratursøk og bruk av referanser. Undervisningen i kurset Akademisk skriving gis som forelesninger og seminarer, samt veiledning i skrivearbeidet.

Forventet arbeidsomfang  
Emnet EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving utgjør10 studiepoeng og går over ett semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å kunne levere mappen må studenten har fullført følgende obligatoriske krav:

 • minimum 75% oppmøte i seminarer
 • én studentpresentasjon

Begge kursene må være bestått for at emne skal være bestått. Karakteren i hvert av kursene utgjør 50% av samlet karakter i emnet. 

Vurdering/ eksamen

Avsluttende vurdering i kurset vitenskapsteori og menneskesyn:

 • Skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkaraktene A til F. Studenter som får bokstavkarakteren F, har ikke bestått eksamen.

Avsluttende vurdering i kurset akademisk skriving:

 • Mappeinnlevering med to arbeider gitt av faglærer. Mappen vurderes med bokstavkaraktene A til F. Studenter som får bokstavkarakteren F, har ikke bestått eksamen.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Vitenskapsteori og menneskesyn:

Grunnbok (150 s.)

 • Gilje, Nils, og Harald Grimen. 2001. Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1-6; 9.

Kompendium (200 s.)

 • Balsvik, Eivind. 2018. «Mennesket i samfunnsvitenskapene». S. 147–163 i Introduksjon til samfunnsvitenskapene Bind 1, redigert av E. Balsvik og S. M. Solli. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Beauvoir, Simone de. 2000. Det annet kjønn. Oslo: Bokklubben dagens bøker, 5-19.
 • Brown, Erik, og Anne Granberg. 2012. Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur. Bergen: Fagbokforlaget, 253-270; 309-329.
 • Christoffersen, Svein Aage. 2012. Handling og dømmekraft etikk og menneskesyn i lys av kristen kulturarv. Oslo: Universitetsforlaget, 157-172.
 • Gadamer, Hans-Georg. 2013. Truth and Method. London: Bloomsbury Academic, 318-322.
 • Henriksen, Jan-Olav. 2005. Menneskesyn: Historisk arv og fortsatt aktualitet. Oslo: Gyldendal akademisk, 125-131; 139-145; 154-161.
 • Krogh, Thomas. 2003. Historie, forståelse og fortolkning innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter. Oslo: Gyldendal akademisk, 214-273.
 • Lundestad, Erik. 2014. «To perspektiver på mennesket». S. 313–337 i Introduksjon til menneskevitenskapene, redigert av B. A. Berg. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Trigg, Roger. 1999. Ideas of human nature: an historical introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 109-123.

Akademisk skriving:

 • Pettersen, T. (2015). Skriv fra idé til fagoppgave. Oslo: Gyldendal akademisk. (ca 250 sider)