Gå til innhold
TEOL232 Tro i dag

TEOL232 Tro i dag

Kode

TEOL232

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL232 Tro i dag utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Teologi (treårig studieløp).

Emnet Tro i dag består av to kurs, Livslang Tro og Personlig trosutvikling.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har kunnskap om trosdanning og trosutvikling, samt forholdet mellom hjemmets og menighetens rolle i trosopplæring. 
 • har innsikt i religionspedagogisk tenkning og praksis, med særlig vekt på ulike kontekster trosopplæringen inngår i.
 • har innsikt i hvordan arbeid med egen tros- og livshistorie kan bidra til åndelig fordypning og trosutvikling.
 • har kunnskap om forholdet mellom åndelig og emosjonell modning.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan planlegge og gjennomføre formidling av kristen tro i menighet og tilpasset alder, arena og kontekst.
 • kan utarbeide plan for trosopplæring og trospraksiser i møte med alle generasjoner, og i samarbeid med hjemmene.
 • kan reflektere over egen livs- og troshistorie og se denne i sammenheng med åndelig og emosjonell modning. 
 • kan integrere arbeid med livs- og troshistorie i menighetsarbeid og ledertrening. 

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan reflektere over god trospraksis og trosformidling.
 • kan formidle tro med troverdighet, aktualitet og relevans.
 • har utviklet en bedre forståelse for forholdet mellom egen troshistorie og tjenesteidentitet.
 • har utviklet forståelse for egen og andres troshistorie – og kunne anvende disse med tanke på fellesskapsbyggende arbeid.

Livslang tro (5 studiepoeng)

 • Kurset skal belyse trosutvikling og trospraksiser gjennom livet, med særlig vekt på trosopplæring blant barn, unge og familier. Kurset vektlegger trosopplæring og didaktikk som sentrale deler av menighetens arbeid og utvikling. Kurset skal gi kunnskap og ferdigheter til å kunne formidle kristen tro på troverdig og relevant måte i møte med ulike mennesker, arenaer og kontekster.

Personlig trosutvikling (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi studentene anledning til å reflektere over eget liv og troshistorie for å få større innsikt i hva som kan påvirke liv og tjeneste i dag. Kurset skal formidle innsikt i sammenhengen mellom et menneskes trosliv og dets personlighetsutvikling samt hjelpe studentene til å arbeide med utformingen av egen tjenesteidentitet. Målet er at studentene skal kunne tjenestegjøre med personlig integritet og trygghet på egne sterke og svake sider. I løpet av kurset skal studentene arbeide med og dele egen troshistorie.

 Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, seminarer og individuelt arbeid knyttet til utvalgte tema. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

I kurset Personlig trosutvikling skal studentene arbeide med og skrive ned egen troshistorie etter en angitt mal. Studentene skal med bakgrunn i dette arbeidet dele sin troshistorie i mindre grupper.  Hva og hvor mye fra eget liv som deles er det opp til den enkelte å avgjøre. Dette arbeidet vurderes til bestått/ikke bestått.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Livslang tro

 • Afdal, Geir. «Menigheten som lærende fellesskap. Sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiver på kirkelig læring» Prismet 59:4. (2008) Side 227-245 (18 sider)
 • Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut; Lien, Lars Religionspsykologi. Gyldendal akademisk, Oslo: 2014.  Side 173-186, 113-125.
 • Johannesen, Linda Andernach. Hver tid teller: Når kirken utruster til slitesterk hverdagstro hos barn og unge. Luther forlag, Oslo: 2018. Utvalg, ca. 100 sider.
 • Kinnaman, David & Mark Matlock (2018) Faith for Exiles. Baker Books, Grand Rapids: 2018. Utvalg, ca 90 sider.
 • Nyli, Torbjørg Oline. Etterlysning: Åndelige foreldre. Luther forlag, Oslo: 2015. Utvalg, ca 50 sider.
 • Root, Andy (2017) Faith Formation in a Secular Age. Baker Academic, Grand Rapids: 2017. Kap 7: Side 97-118 (19 s.)
 • Sagberg, S. (red.). Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn. Oslo: IKO-forlaget, 2008. Side 51-97; 122-145; 167-182.
 • Richard Rohr. Falling Upward: A Spirituality for the Two Halves of Life. Joessey-Bass, San Francisco, 2011. Utvalg, ca 50 sider.
 • Sjaastad, Egil. «Barnet som subjekt i teologien. Et møte med barneteologien,» i Barnetro og trosopplæring. Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Hamre, Tom Erik, Erling Lundeby og Arne Redse (red.) Fagbokforlaget, Bergen, 2014. Side 35-54 (19 s.)

Personlig trosutvikling

 • Jørgensen, J.-P. Når troen setter spor. Hjelp til å arbeide med din troshistorie. Luther forlag, Oslo: 2014. (87 sider)
 • Malm, M. Fri til å tjene. Oslo: 2019. Side 7-250 (243 sider)
 • Scazzero, P. Under overflaten. Oslo: 2018. (ca. 110 sider)