Gå til innhold
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

Kode

PSY232

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 130 studiepoeng.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om hvordan menneskelig atferd kan forstås i et økologisk, samfunnspsykologisk perspektiv.
 • Har bred kunnskap om betingelser i samfunnet som påvirker menneskers liv og helse, og hva og hvem som påvirker disse betingelsene.
 • Kjenner til velferdssystemet og samfunnspsykologiens bidrag i en norsk kontekst, og har oppdatert systemforståelse og kunnskap om tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling.
 • Kjenner til aktuell helse- og sosialpolitikk, minoriteters rettigheter og faglig relevante menneskerettigheter, og kan anvende denne kunnskapen i faglig sammenheng.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende samfunnspsykologiske teorier og modeller ved å knytte dem til utfordringer i samfunnet.
 • Kan vurdere lokale levekårsutfordringer og finne oppdatert forskning om disse.
 • Kan reflektere over sammenhenger mellom levekår, utenforskap, utdanning, arbeid og helse, og kan vurdere denne kunnskapen for å bidra til god folkehelse og inkludering.
 • Kan reflektere over faglige og etiske dilemmaer i helsefremmende og forebyggende tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i ulike forebyggende og helsefremmende tiltak ut fra samfunnspsykologiske perspektiver.
 • Har innsikt i psykologiens rolle i samfunnet og kan formidle hvordan psykologien kan bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap.
 • Kan planlegge og gjennomføre en skriveprosess om et samfunnspsykologisk tema, ved å formulere en problemstilling og jobbe faglig og selvstendig med å belyse og drøfte denne.

Samfunnspsykologisk arbeid sikter mot å forstå mennesket i sin sosiale kontekst, og fremme livskvalitet, deltakelse, tilhørighet og rettferdighet for den enkelte og befolkningen gjennom hele livsløpet. Kurset gir en innføring i samfunnspsykologien, som vektlegger sammenhengene mellom ulike systemnivåer: Individet, familien og samfunnet, lokalt og på makronivå.

Samfunnspsykologien søker å forstå betingelser i samfunnet som påvirker menneskers liv og helse, og påvirke disse betingelsene. Sentrale temaer blir fellesskap og utenforskap, salutogenese, sosial ulikhet i helse, og makt, avmakt og myndiggjøring. Dette settes inn i en norsk kontekst ved at det gis en oversikt over velferdssystemet og hvordan det jobbes med relevante forhold i kommuner, organisasjoner og tverrfaglig samarbeid. Hva er psykologiens bidrag inn i denne samhandlingen?

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra august til desember. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • veiledning med faglærer/veileder
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Vurdering/eksamen 

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F.

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Sletteland, Nina og Ruth Marie Donovan (2012). Helsefremmende lokalsamfunn. Gyldendal Akademisk. Kap. 1-8 og 13 (ca. 120 sider).
 • Lauveng, Arnhild (2020). Grunnbok i psykisk helsearbeid. Det landskapet vi er mennesker i.  Universitetsforlaget. (kap. 1-13 og 16-17, ca. 220 s.)
 • Riemer, Manuel, Stephanie M. Reich, Scotney D. Evans, Geoffrey Nelson & Isaac Prilleltensky (2020). Community Psychology. In Pursuit of Liberation and Well-Being.  Palgrave Macmillan, 3. utgave. S. 3-111, kap. 1-5 (ca. 110 sider)

Kompendium – nettbaserte ressurser, tilgjengelig i Canvas (totalt ca. 150 sider):

Andre ressurser:

Totalt ca. 600 sider