Gå til innhold
PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening

PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening

Kode

PSY236

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening er et valgfritt emne i Bachelor i psykologi ved AHS.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om religionspsykologiens historie.
 • Kjenner til psykologiske teorier om opphav og utvikling av menneskets religiøsitet/spiritualitet.
 • Har kunnskap om hvordan spirituell/religiøs atferd og livssyn påvirker helse.
 • Har kunnskap om eksistensielle spørsmål og deres betydning i psykologien.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan reflektere over ulike teorier om hvorfor mennesker er religiøse/spirituelle.
 • Kan vurdere utfordringer knyttet til patologi og religionsutøvelse (sekter, ekstremisme med mer).
 • Kan reflektere over hvordan menneskers overbevisninger påvirker deres håndtering av kriser, og hvordan fagpersoner bør integrere dette perspektivet i egen praksis.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i religion/spiritualitet som samfunnsfenomen.
 • Kan utveksle synspunkter på religions innvirkning på menneskelig samhandling.
 • Har innsikt i psykologiske teorier og kan formidle positive og negative implikasjoner ved religion/spiritualitet.

Emnet gir en innføring i sentrale teorier og forskning omkring menneskers spiritualitet og religiøsitet. Psykologiske teorier som omhandler opphav, utvikling, betydning og virkning av religiøs/spirituell atferd blir belyst. Emnet tar videre for seg betydning av eksistensielle spørsmål i psykologi og terapi og undersøker sammenheng mellom spiritualitet og helse. Nødvendigheten av spirituell integrert psykoterapi diskuteres.

I tillegg til forelesninger og gruppediskusjoner får studentene i seminardelen anledning til å reflektere omkring sin egen spiritualitet samt lede et intervju med en ekstern gjest med fokus på spiritualitet. Aktiv deltakelse er forventet, og hver student må enten lede et intervju eller skrive refleksjonsnotat om sin egen spirituelle biografi.

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra januar til mai. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

For å kunne fremstille seg til eksamen må kandidaten delta i seminarene gjennom undervisningsperioden (minimum 75% oppmøte), med tilhørende oppgaver. I tillegg skal følgende arbeidskrav fullføres:

Enten:
Foreta et intervju med en ekstern gjest om spiritualitet samt utarbeide forberedelsesnotater.

Eller:
Skrive et refleksjonsnotat på 2000 ord om studentens egen spirituelle biografi med referanser til religionspsykologisk teori.

Vurdering/ eksamen
Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A til F).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Danbolt, Engedal et al. (2014). Religionspsykologi. Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag? Gyldendal akademisk. ISBN 9788205416345. (397 sider)
 • Austad A, Borge L, Aalen Leenderts T, Stifoss-Hanssen H, Thomassen M (2020). Lidelse, mening og livssyn. Teori og praksis. Cappelen Damm. ISBN: 9788245024098. Utvalgte sider.
 • Utvalgte artikler (gjøres tilgjengelig i digital læringsplattform)

Totalt ca. 600 sider