Gå til innhold
Årsstudium i Miljøterapi i et mangfoldig samfunn

Årsstudium i Miljøterapi i et mangfoldig samfunnStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år (heltid)

Omfang

Heltid/deltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 202

Årsstudiet Miljøterapi i et mangfoldig samfunn består av 60 studiepoeng, og kan inngå som en del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturelle relasjoner (3-årig studieløp) ved AHS. Det kan også benyttes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger, eller som en videreutdanning.

I dette årsstudiet lærer du om hvordan vi mennesker formes av miljøet og samfunnet rundt oss, og får en innføring i grunnleggende sosialpsykologi og utviklingspsykologi. Vi jobber med kommunikasjon, gruppedynamikk og gode menneskemøter, og om hvordan vi kan møtes på tvers av kulturer og livssituasjoner med respekt og ydmykhet. Studiet gir både teoretiske og praktiske innganger til miljøterapi, kultursensitivitet og offentlig forvaltning.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 202

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor miljøterapi, barn og unges utvikling, sosialpsykologi, og kultur- og samfunnspsykologi
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid på feltet, og debatter om hva miljøterapi er og kan være
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet, og finne fram i relevant lovverk og rammer i velferdssamfunnet
 • kjenner til miljøterapiens historie, tradisjoner, egenart og plass i et mangfoldig samfunn

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om miljøterapi, psykologi, inkludering og velferdssamfunn på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere tilnærminger og praksis under veiledning
 • kan være bevisst og ta ansvar for effekten av egen maktposisjon og perspektiv som resultat av fagkompetanse og tilhørigheter til ulike sosiale grupper og identiteter

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor miljøterapi og mangfold
 • kan utvise respekt, sensitivitet og ydmykhet overfor tilhørighetene til mennesker i sin praksis, særlig når det gjelder underrepresenterte grupper
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer, og presentere miljøterapeutisk fagstoff skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, delta i diskusjoner om utvikling av god praksis, og bidra til inkluderende og etisk forsvarlig yrkesutøvelse som sikrer likeverdige og tilgjengelige tjenester på alle arenaer

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Årsstudiet i miljøterapi forbereder kandidaten til miljøterapeutisk arbeid, med særlig vekt på integrerings- og inkluderingsfeltet. Studiet kan med fordel kombineres med andre relevante studier på bachelornivå innenfor helse- og sosialfag.

Tittelen som miljøterapeut er ikke beskyttet, men gis ved ansettelse om arbeidsgiver vurderer at man har relevante studier på høyskolenivå som kvalifiserer for miljøterapi. Årsstudiet i Miljøterapi i et mangfoldig samfunn er bygd opp med teori og praksis for å være relevant for nettopp dette, og vil som del av eller i tillegg til et relevant bachelorstudium kunne kvalifisere for slikt arbeid.

Tverrfaglighet, samarbeidsevne, endringskompetanse og bærekraft er viktig kompetanse i vår tids arbeidsliv og samfunn, som studentene får øvd seg på i dette studiet. Om årsstudiet bygges videre til BA i interkulturelle relasjoner forbereder det til integreringsarbeid, arbeid i organisasjoner i sivilsamfunnet, eller internasjonalt samarbeid.

Årsstudiet i miljøterapi i et mangfoldig samfunn kan integreres i BA i interkulturelle relasjoner eller BA i psykologi ved Ansgar høyskole. Rekkefølgen på emnene kan bli noe ulik tilpasset studieprogrammet man ellers følger. Årsstudiet kan også fungere som en påbygning for studenter med andre relevante studier innenfor helse- og sosialfag eller kulturstudier.