Gå til innhold
Politiattest

Politiattest

Noen av våre utdanninger har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss.

Grunnen til at man krever politiattest er å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre svake grupper ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven.

Du finner informasjon om hvilke studier som krever politiattest på informasjonssidene til det enkelte studiet. Får du opptak til et studium som har krav om politiattest, vil du få beskjed om dette i opptaksbrevet. Husk å søke om politiattest i god tid før praksissemesteret.

Alle som blir tatt opp til studier hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert. Det vil stå i opptaksbrevet om du må levere politiattest.

NB! Enkeltemner kan også ha krav om politiattest.

Politiet sjekker dine oppføringer i politiregisteret. Det vil si at de sjekker om du har merknader som er relevante i forhold til det studiet du skal gå på. Det er kun relevante merknader som vil fremkomme på politiattesten.

Den politiattesten du skal levere er omtalt i § 39 (1) i Politiregisterloven og viser til eventuelle merknader om:

  • Siktelse, tiltale, vedtatt forelegg eller dom for overtredelse av straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 203, 204a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267. 
  • Overtredelser av straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 204a og 233 skal anmerkes i samsvar med § 41 nr. 1, dvs. at en anmerkning om brudd på disse bestemmelsene ikke vil bli slettet.
  • Overtredelse av straffeloven §§ 162, 203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231 og 268 jf. 267 skal anmerkes i samsvar med § 40, dvs. ordinær politiattest.

Du kan selv slå opp den enkelte paragraf på Lovdata.

Du kan søke om politiattest på nett - enten via StudentWeb eller på politiets egne nettsider.

StudentWeb

  1. Logg deg inn på StudentWeb.
  2. Klikk på menyvalget "Mer".
  3. Velg "Bestillinger" og klikk på "Politiattest".
  4. Du må fullføre bestillingen på sidene til Politiet.

Politiets nettside

  1. Logg inn på politiets nettside. Du kan bruke blant annet BankId for å logge deg inn.
  2. Du bruker bekreftelsesbrevet fra Samordna opptak, eller brev om tilbud til opptak hvis du har søkt lokalt opptak, som bekreftelse på at du trenger politiattest.

Du kan ikke søke om politiattest før etter 1. august.

Politiet sender attesten din til din digitale postkasse. Hvis du ikke har digipost sendes attesten i vanlig post.

Har du ikke merknader på politiattesten skal du levere den i resepsjonen på Ansgarskolen ved studiestart det semesteret hvor praksis ønskes gjennomført.

Leverer du ikke politiattest, vil du ikke få delta i praksisopplæring. Uten praksis vil du ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Har du merknad på politiattesten, må du levere den til høyskolen innen 3 uker fra du fikk studietilbudet. Attesten sender du til: Ansgar høyskole, Fr. Fransons vei 4, 4635 Kristiansand.

Merknad på politiattesten kan føre til at du ikke kan delta på praksisopplæring. Politiattesten vil bli sendt videre til en nasjonal nemd som avgjør hvor vidt merknaden krever utestengelse eller ikke.

Dersom du ikke legger fram politiattest, har du ikke rett til å delta i praksisopplæring. Studenter som ikke kan delta i praksisopplæring, vil ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til Lov om universiteter og høgskoler §4-9, sjuende ledd.

Det skal i utgangspunktet holde å levere en politiattest for et studieløp. Det har tidligere vært krav om at studenter må levere politiattest hvert 3. år, dette er ikke lenger tilfellet.

I noen tilfeller kan høyskolen få kjennskap til informasjon hvor det kan være grunn til å tro at studenten har nye opplysninger i forhold til politiattesten. I slike tilfeller vil høyskolen ta kontakt med politiet for å få en oppdatering i forhold til opprinnelig politiattest. Politiet kan ikke gi opplysninger om straffbare forhold som ikke omhandler politiattesten.

Ved bytte av studiested kan den nye utdanningsinstitusjonen kreve at du viser en ny politiattest.

Ved bytte av studium som krever en annen type politiattest må du vise fram en ny politiattest i samsvar med de paragrafene i straffeloven som er aktuelle.

Politiattester uten merknad vil bli registrert inn i vårt system og det vil framkomme på StudentWeb at politiattest er levert. Når dette er registrert vil politiattesten bli makulert.

Politiattester med merknad vil bli sendt til den nasjonale nemnden som behandler politiattest i henhold til sine rutiner.

En politiattest er kun gyldig til det formålet som den er skrevet ut til. Det vil si at du ikke kan bruke politiattesten flere ganger. Vi leverer derfor ikke ut igjen politiattester etter at de har blitt registrert mottatt hos oss.

Etter at du har semesterregistrert deg, og betalt semesteravgift, vil du se på "startsiden" i StudentWeb følgende tekst: "Gyldig politiattest for studieprogrammet XXXX er aktiv i perioden XXXX".

Står det andre beskjeder på StudentWeb om manglende innbetaling eller godkjenning av utdanningsplan eller lignende vil du ikke kunne se om politiattesten har blitt registrert enda.


Kontaktperson