Gå til innhold
Sensur og karaktersystem

Sensur gjennomføres som regel av to sensorer. Det kan være to interne, eller en intern og en ekstern sensor. Normalt er sensurfristen satt til 18 arbeidsdager. Sensurfristen blir opplyst i Studentweb. Klikk på lenken for å finne regler for å be om begrunnelse eller klage på sensur.

Sensorveiledninger

Spesifikke sensorveiledninger er tilgjengelige i etterkant av en eksamensperiode (frem til klagefristens utløp). Sensorveiledninger for eksamen i mai 2024 er tilgjengelige her.

Karaktersystem og overordene karakterbeskrivelser 

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Den graderte skalaen har følgende verdier:

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

Det er utarbeidet sensorveiledninger for alle emner, og de vil være tilgjengelige for studenter når sensur er blitt publisert.

Sensur for de ulike fagområdene (psykologi, teologi og musikk) gjøres etter nivåspesifikke karakterbeskrivelser vedtatt av de ulike nasjonale fagråd.

Om sensur av skoleeksamen

Ved sensur av todelt eksamensoppgave skal del I og del II vurderes hver for seg, og dersom en av delene vurderes til ikke bestått – skal hele besvarelsen bli vurdert til F.

Ved sensur av del II er kravet at 3 oppgaver skal besvares, og det skal gjøres en samlet vurdering av svarene (ett underkjent kortsvar fører ikke nødvendigvis til "ikke bestått").   Det er denne samlede vurderingen av kortsvar som skal være utgangspunkt for den endelige samlede karakter.

 Dersom kandidaten svarer på mer enn 3 oppgaver i del II, skal en alltid bedømme de tre første etter den rekkefølgen som er gitt i oppgaveteksten.

Samlet karakter settes med utgangspunkt i vektingen (2/3 – 1/3). Det vil likevel ofte være en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad kortsvar kan justere på karakter fra hovedoppgaven.

Om sensur etter særskilte vilkår

Studenter kan søke om til rettelegging ved vurdering/ eksamen. Studenter som har fått innvilget tilrettelegging på grunn av dysleksi eller andre spesifikke læringsvansker som dyspraksi, AD(H)D og dyskalkuli kan få særskilt vurdering. Retningslinjene for særskilt sensur kan du lese her (hyperlink) og de anvendes etter følgene rutine.

  1. Det er en forutsetning at det foreligger et vedtak om tilrettelegging for at sensur etter vedtatte retningslinjer skal anvendes.
  2. Studenten kan selv velge om retningslinjene skal anvendes.
  3. Retningslinjene kommer bare til anvendelse ved skoleeksamen
  4. Retningslinjene kan brukes i sammen med vedtatt tilrettelegging for eksamensavvikling

Kontaktperson