Gå til innhold
Klage

Frist for å søke om klagesensur er tre uker fra karakteren ble kunngjort eller meddelt kandidaten.

Før søknad om klagesensur sendes anbefales det å lese sensorveiledningen til den konkrete eksamen. Sensorveiledningene er tilgjengelige i etterkant av hver eksamensperiode (frem til klagefristens utløp). Les mer...

Skolens forskrift § 37 og 38 sier:

  • En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurdering fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
  • Ved ny sensur skal sensorene ikke få oppgitt verken karakter, sensors begrunnelse eller studentens klagebegrunnelse.
  • Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått.
  • Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal ytterligere en vurdering foretas før endelig karakter fastsettes.
  • Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. 

Følgende regler gjelder for ny sensur etter klage:

  • Dersom det gis én samlet karakter for alle deleksamenene som eksamenen består av, skal alle deleksamenene forelegges ny sensur.
  • Dersom det gis separate delkarakterer underveis i studiet for de ulike deleksamenene som inngår i emnet, skal den enkelte deleksamen eller de enkelte deleksamen(ene) som studenten påklager, forelegges ny sensur. Kandidaten må selv spesifisere hvilken eller hvilke deler av eksamen som påklages.
  • Det kan ikke framsettes klage på en vurdering som kun er en tilbakemelding på læringsprosessen fra lærer/veileder, og som ikke resulterer i en karakterfastsettelse.

Send søknad om klagesensur.

Kontaktperson