Gå til innhold
TEOL330 Lovsangsteologi, tekst og tolkning

TEOL330 Lovsangsteologi, tekst og tolkning

Kode

TEOL330

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL330 Lovsangsteologi, tekst og tolkning utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Musikk, Menighet og Ledelse (treårig studieløp).Årsstudium i Musikk/KRLE, eller tilsvarende etter godkjenning.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har kunnskap om Bibelens tilbedelsestradisjoner og perspektiver.
 • Kjenner til sammenhenger mellom kirkekontekst, musikkopplevelser og identitetsdannelse.
 • Kjenner til hovedtrekk ved lovsangens historiske utvikling fra antikken og frem til i dag.
 • Kjenner til variasjonen i lovsangspraksis blant dagens kirkesamfunn

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan anvende et faglig begrepsapparat og faglige resonnementer til å analysere innholdskomponenten i kirkelig lovsang.
 • Kan reflektere over sammenhengen mellom innholdet i musikalske/estetiske uttrykk, kontekst, opplevelse og identitet.
 • Kan reflektere over hvordan ulike praktiske tilnærminger til lovsang kan relateres til de til enhver tid gjeldende (populær)kulturelle strømninger.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Har innsikt i hvordan lovsangstradisjonene i kirken har utviklet seg over tid, og reflektere over årsakene til dette mangfoldet.
 • Har innsikt i forbindelsen mellom kontekst, musikk/estetiske opplevelser og identitetsdannelse.
 • Kan vurdere relasjonen mellom Bibelens lovsangsteologi opp mot dagens tradisjoner.
 • Har innsikt i dagens ulike kirkelige tilnærminger til lovsang med tanke på dens plass, innhold og omfang i menighetsarbeidet.

Emnet TEOL330 Lovsangsteologi, tekst og tolkning består av to kurs, Lovsang I Bibelen og Kontemporær Lovsang.

Lovsang I Bibelen (5 studiepoeng)

Kurset gir en grunnleggende innføring i Bibelens lovsangsuttrykk og tilbedelsestradisjoner. Tekster som uttrykker menneskers tilnærming til Gud i poetisk form vil bli analysert i lys av sin litterære kontekst med særlig fokus på deres teologi, samt deres sosiokulturelle funksjon der hvor det er mulig. Bibeltekstenes teologi danner utgangspunkt for den komparative komponenten i emnet som den moderne lovsangspraksisen skal vurderes opp mot.

Kontemporær Lovsang (5 studiepoeng)

Kurset søker å gi en bred innføring i den kristne lovsangens bibelske/teologiske fundament gjennom historien og samtidig utforske dens mangefasetterte uttrykk i dag. Særlig vektlagt vil bli gitt utviklingen av de lyriske perspektiver, herunder forholdet mellom Bibelens og dagens lovsangsperspektiv. Videre vil moderne lovsangsutøvelse med tanke på rolle, status og omfang i norsk kirkeliv bli undersøkt og analysert. Det blir også gitt en innføring i samspillet mellom trospraksis, det estetiske, det kulturelle og menneskets identitetsdannelse.

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminar og nettbasert undervisningsmateriell. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum inn i en dagsaktuell sammenheng og et anvendt perspektiv, for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.

Forelesningene har et omfang på 30 undervisningstimer i løpet av semesteret.

Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

Vurdering/ eksamen

Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A til F).

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Lovsang I Bibelen

 • Davis, Ellen F. Getting Involved with God: Rediscovering the Old Testament. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001. Side 7–44.
 • Gordley, Matthew E. New Testament Christological Hymns: Exploring Texts, Contexts, and Significance. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2018. Side 1–236

Kontemporær lovsang

 • Ruud, Even. Musikk og identitet. 2.utgave. Universitetsforlaget, 2019. side 51-273
 • Repstad, P., Trysnes, I. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 166-190.