Gå til innhold
PSY231 Kommunikasjon

PSY231 Kommunikasjon

Kode

PSY231

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY231 Kommunikasjon er et obligatorisk fordypningsemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 130 studiepoeng psykologi.

Emnet består av to kurs: Kommunikasjonsteori (forelesninger, 5 sp) og kommunikasjonspraksis (seminarer og gruppearbeid, 5 sp).Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om forskjellige kommunikasjonsteorier og -modeller.
 • Kjenner til psykologiske verktøy som brukes i samtaler, presentasjoner og andre former for kommunikasjon.
 • Har kunnskap om roller, relasjoner og typiske konflikter.
 • Har kunnskap om interkulturell kommunikasjon og konfliktløsning.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende ulike kommunikasjonsmodeller.
 • Kan reflektere over gruppedynamiske spørsmål.
 • Kan reflektere over viktigheten av å lytte aktivt og gi tilbakemelding.
 • Kan tilpasse formidlingen av et budskap til kontekst og målgruppe.
 • Kan anvende psykologiske teorier til å drøfte relasjoner og konflikter.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i kommunikasjon som kulturelt fenomen.
 • Kan reflektere over egne kommunikasjonsvaner, kultur og holdninger til andre mennesker.
 • Kan vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik bakgrunn og ulike meninger.
 • Kan formidle kommunikasjonsfagets betydning for menneskelig samhandling.
 • Har innsikt i hvordan kommunikasjon kan brukes som aktivt verktøy tilpasset sammenhengen.

Kurset Kommunikasjonsteori (5 sp) gir en innføring i sentrale teorier og forskning omkring menneskelig kommunikasjon. Kurset tar for seg betydningen av verbal og nonverbal kommunikasjon, kontekst og interkulturell kommunikasjon, og kommunikasjon på ulike nivåer, som i parforhold, i grupper og i formidlingssituasjoner. Relevante konsepter og kommunikative verktøy gjennomgås.

I kurset Kommunikasjonspraksis (5 sp) får studentene anledning til å reflektere over erfaringer og delta i praktiske øvelser i seminarer. Hver student får prøve ut ulike situasjoner og roller.

Formidlingsoppgaven som er en del av eksamen forberedes gjennom gruppearbeid. I seminartimene blir studentene gjort kjent med forskjellige presentasjonsteknikker og virkemidler, samt verktøy for refleksjon omkring gruppeprosessen.

Forventet arbeidsomfang

Semesteret løper fra august til desember. Se studieprogrammets innledende presentasjon for beskrivelse av forventet arbeidsomfang.

 • 15 min individuell muntlig eksamen. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F)
 • Praktisk formidlingsoppgave i grupper, som vurderes med bokstavkarakterer (A-F)
 • Muntlig eksamen teller 70 % og praktisk eksamen teller 30 % av samlet karakter i faget

Obligatorisk arbeidskrav for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Minimum 75% oppmøte i seminartimene, inkludert arbeidskrav.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kommunikasjonsteori

 • Jensen, Per og Inger Ulleberg (2019). Mellom ordene. Gyldendal.

Kommunikasjonspraksis

 • Holtskog, Vibeke (2018). Formidling som funker. Din guide til gode presentasjoner. Universitetsforlaget (utvalgte sider)
 • Utvalgte artikler (gjøres tilgjengelig i digital læringsplattform)

Totalt ca. 600 sider