Gå til innhold

Nei. Bachelorgrad i psykologi leder ikke til psykologtittelen slik utdanningssystemet fungerer i Norge. For å bli psykolog må en ta profesjonsutdanning i psykologi.

Det er kjent at noen har tatt bachelorgraden i psykologi og deretter reist videre til f.eks Danmark eller Polen for å fortsette på profesjonsutdanning. De har så returnert til Norge med lisens til å virke som psykolog. Etter praksis i norsk helsevesen, har de søkt om autorisasjon som psykolog.

Men: Dette er en utdanningsvei som vi ikke kjenner til og derfor ikke anbefale. Dersom du selv vil undersøke dette, så vær oppmerksom på at opptakskrav fra utenlandske universiteter samt norske krav fra Helsedirektoratets autorisasjonsavdeling, kan endres fra et år til et annet. Vi legger altså ikke til rette for masterutdanninger i psykologprofesjonen i utlandet. 

Psykologi er et bredt fagfelt, som inkluderer hvordan vi oppfatter, bearbeider og lagrer informasjon, hvordan vi samhandler med – og påvirker hverandre, og hvordan personligheten vår utvikles. Vårt bachelorprogram gjør deg rustet til en rekke karriereveier.

I bachelorstudiet i psykologi blir du kjent med hovedretningene innenfor psykologi, som for eksempel sosial- og utviklingspsykologi, personlighets- og abnormalpsykologi, kognitiv nevrovitenskap og samfunnspsykologi og psykologisk arbeid med barn og ungdom. I tillegg til dette tilbyr Ansgar høyskole en rekke valgfag i psykologi.

Dette gir studiet en anvendt profil og gir fordypning i områdene arbeids- og organisasjonspsykologi, kulturpsykologi, psykologiske perspektiver på religion og mening, og psykologiens perspektiver på helse, rus og aldring. Dette er en kompetanse som er etterspurt bla. i personalavdelinger, bedriftstjenester, NAV og sosiale tjenester.

Studiet gir utvekslingsmuligheter til spennende universiteter både i Norden, Europa, USA og Australia. Det er også muligheter for å tilpasse utvekslingssemesteret til temaer innen psykologi som er av spesiell interesse, som gjør bacheloren særlig attraktiv. Du får også mulighet til å ha praksisopphold i løpet av studiet.

En bachelor i psykologi fra Ansgar høyskole inneholder utviklingspsykologi, anvend forståelser av oppvekstmiljø, samt en innføring i de relevante sosiopolitiske rammene innenfor psykisk helsevern. Vi tilbyr flere valgemner med veiledet praksis innenfor helse- og sosialfaglige områder. Dermed er det mulig å oppnå opptil 30 studiepoeng i emner med en kombinasjon av akademisk undervisning og veiledet praksis. Dermed er det fullt mulig for deg å få en stilling som miljøterapeut, og kan regnes som at det gir sosialfaglig kompetanse.

På institusjonene blir behovet vurdert konkret etter institusjonens særskilte behov. Dette innebære at noen institusjoner etter konkret vurdering kan stille ulike krav til utdanninger og videreutdanninger. 

Utdanninger som regnes som å ha sosialfaglig kompetanse inneholder kunnskap om oppvekstmiljø, miljøterapi, utviklingspsykologi, pedagogikk, juss og offentlig forvaltning. Det er ikke laget en utømmelig liste over hvilke utdanninger og videreutdanninger som bør godkjennes som faglig relevant kompetanse nødvendigvis gjøre dette.

Det står ofte i stillingsutlysninger at "annen relevant utdanning på tilsvarende nivå" er nødvendig, som gjør at institusjonen kan foreta en helhetsvurdering. For eksempel vil det ikke nødvendigvis være forsvarlig med en overvekt av sosionomer eller en overvekt av vernepleiere, selv om begge gruppene har sosialfaglig kompetanse. 

Bachelorgraden er en grunnutdannelse som danner utgangspunkt for videre studier på masternivå. Mastergrader i psykologi tilbys ved flere norske universiteter, og gjennom bachelorstudiet vil du kanskje få en spesiell faglig interesse som du ønsker å videreutvikle gjennom studier på masternivå.

Flere studenter med bachelorgrad velger også mastergradsløp med andre samfunnsvitenskapelige temaer enn psykologi, slik som folkehelse, sosialt arbeid osv. Vær oppmerksom på at universitetene kan ha opptakskrav som gjør at du i ditt bachelorløp bør ta emner som oppfyller slike krav. Vi er behjelpelige med å gi deg råd om dette. 

Vi har ca 150 studenter fordelt på den treårige bachelorgraden. Noen søker opptak kun på årsstudium.

Noen av studentene som starter på årstudium ønsker deretter å ta hele bachelorgraden. Vi kan ikke love videre studieplass til årsstudium-studenten, og vil derfor anbefale at du søker opptak på bachelorprogrammet. 

Våre psykologistudier har obligatoriske aktiviteter, og dette innebærer oppmøte på ukentlige seminarer. Pendling anbefales derfor ikke.

De fleste studerer her i tre år, men på andreåret studerer noen valgemner. Det innebærer at noen tar et halvår som utvekslingsstudent på Hawaii, i Chicago og andre steder der høyskolen har utvekslingsavtaler. Noen fyller også opp de frie studiepoengene med emner som de har avlagt tidligere ved andre høyskoler og universiteter.

Våre psykologistudier har obligatoriske aktiviteter, og dette innebærer oppmøte på ukentlige seminarer. Det er mulig å kombinere studier med jobb, men det er viktig å merke at studier tar mye tid, og at unntak til obligatoriske aktiviteter grunnet jobb ikke innvilges. Det er sjeldent mulig å kombinere studier med fulltids jobb.

Mange av våre studenter jobber i tillegg til å studere, men studier blir regnet som første prioritet.

Godkjenning av tidligere avlagt emner foretas.

Merk at emner som f.eks Exfil og Exfac ikke er helt likt fra institusjon til institusjon. Det er studentens ansvar å sjekke innholdet og sikre seg at hun/han har nødvendig kunnskap for å kunne besvare eksamensoppgaver.

All undervisning foregår på norsk. Eksamener og andre oppgaver kan derimot besvares på engelsk eller annet skandinavisk språk.