Gå til innhold
Utdanningsplan

Utdanningsplan

Hver student som blir tatt opp som student ved Ansgar høyskole til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal ha en utdanningsplan for sitt studium. Utdanningsplanen skal angi studentens og skolens viktigste gjensidige rettigheter og plikter. Den skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre det planlagte studiet fram til en grad på normert tid, som heltids- eller deltidsstudent. Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av at studentens forpliktelser etter utdanningsplanen blir overholdt.

Utdanningsplanen finner du i StudentWeb, den består av to deler:

 • Utdanningsplan del 1 med generell informasjon og bekreftelser
 • Utdanningsplan del 2 med informasjon om det aktuelle studieprogram

Målet med utdanningsplanen er å sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom studenten og institusjonen. Utdanningsplanen er et redskap for studenten til å kunne planlegge hele sitt studieløp, samtidig som det skal gi institusjonen best mulig forutsetninger for å kunne planlegge undervisningen og følge opp sine plikter ovenfor deg som student.

Utdanningsplanen omfatter følgende punkter (”Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Ansgar høyskole” § 15):

 1. Mellom Ansgar høyskole og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan.
 2. Studentens Utdanningsplan skal foreligge senest ved utløpet av studentens første semester. Dette gjelder også deltidsstudenter med en studieprogresjon på minst 50 %.
 3. Utdanningsplan fastsettes av studenten og institusjonen i fellesskap, innenfor rammen av studieplanen for det programmet studenten er tatt opp til, samt annet relevant regelverk.
 4. For studenter som er tatt opp til studietilbud som har et omfang på mindre enn 60 studiepoeng, kan det fastsettes en forenklet utdanningsplan
 5. Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av at studentens forpliktelser etter utdanningsplan blir overholdt.
 6. Studienemnda gir nærmere retningslinjer, herunder om utdanningsplans form, lagring og arkivering; om frist og framgangsmåte for endring av planen, etc.
 7. Utdanningsplan skal inneholde bestemmelser om høyskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten og om studentens forpliktelser overfor høyskolen og medstudentene, herunder:
  • navnet på det studieprogrammet og/eller den emnegruppen studenten er tatt opp til, samt en henvisning til aktuell(e) studieplan(er) og til viktige regler som ikke er tatt inn i utdanningsplan, og hvor disse kan finnes
  • hvilke studieprogram, emnegrupper og emner studenten tar sikte på å fullføre, til hvilken tid og i hvilken rekkefølge, samt orientering om framgangsmåten ved endring av utdanningsplan
  • orientering om virkningen av at studenten ikke følger opp utdanningsplan

En heltidsstudent ved Ansgar høyskole forventes å arbeide en normal arbeidsuke (37 ½ time) med fagstudiene. I tillegg forventes det at du holder deg orientert om eventuelle endringer i studieplanen, sjekker at du er oppmeldt til eksamen innenfor fristene, samt at du regelmessig er inne på Canvas. Det er også viktig å sjekke din posthylle i underetasjen da viktig informasjon i enkelte tilfeller vil bli utdelt i posthyllene.

Omfanget av faglig oppfølging, individuelt og i grupper går frem av studieplanen. I mange emner og kurs inngår innlevering av skriftlig arbeid som en del av undervisningsopplegget og vurderingsgrunnlaget. Denne arbeidsformen krever at du som student følger opp og forholder deg til gjeldende tidsfrister.

Utdanningsplanen er gyldig så lenge du følger den og forholder deg til gjeldende regler og forskrifter. Hvis du unnlater å registrere deg som student uten at du har fått innvilget permisjon fra studiene, mister du studieretten og må søke nytt opptak.

Kontakt din studiekoordinator dersom du har spørsmål til utdanningsplanen, emneoversikt, eller andre saker i forbindelse med ditt studieløp ved Ansgar høyskole.

Ansgar høyskoles kvalitetssikringssystem omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten ved skolen. Skolen satser på høy kvalitet på alle områder som kan bidra til å skape et fruktbart og godt læringsmiljø.et er viktig at du som student kjenner til systemet og bruker det aktivt. Hele systemet ligger ute på høyskolens hjemmeside. Ta en titt gjennom innholdsfortegnelsen. Her finner du mye interessant. Viktig er det at du som student setter deg inn i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Ansgar høyskole.

I tillegg er det viktig at du har satt deg godt inn i studieplanen for det studiet du er tatt opp på. Studieplaner finner du på skolens hjemmeside.


Kontaktperson