Gå til innhold
IT-reglement

Ansgarskolens IT systemer

På disse sidene finner du informasjon om IT-tjenestene for alle studentene på Ansgarskolen. Har du IT-relaterte spørsmål du ikke finner svar på via disse sidene, kan du henvende deg til it-ansvarlig Jonas Knudsen.

Viktig informasjon angående virus 
Virus, ormer og trojanske hester er eksempler på uønskede programmer som kan installere seg på din datamaskin uten at du merker det, og dermed infisere den. Det kan for eksempel skje hvis du åpner en e-post med et vedlegg fra en person du ikke kjenner, eller hvis du laster ned filer via fildelingsprogrammer og åpner disse.

Viktig informasjon angående tilganger til Ansgarskolens IT-tjenester
Studenter som har tilgang til Ansgarskolens IT-tjenester skal kun ha tilgang mens de er aktive studenter, samt ett år (to semester) etterpå. Som aktive studenter regnes også studenter som er i forlenget tid, permisjon og som driver med gjenopptak, så fremt dette er registrert i det studentadministrative systemet.

Dersom du får din brukerident deaktivert, og fortsatt regner deg som en aktiv student, må du ta kontakt med studieadministrasjonen.

Eduroam - høyskolens trådløse nettverk

Ansgarskolen tilbyr Eduroam til alle studenter på høyskolen. Eduroam er en felles trådløsnett løsning som brukes av mange nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner. Les mer.

 

IT-reglementet for studenter ved Ansgarskolen

 1. Reglementets formål
  1. Formålet med IT-reglementet er å sikre en bruk av Ansgarskolens IT-tjenester som er i overensstemmelse med norsk lovgivning, og som er forenlig med skolens virksomhet. Reglene skal bidra til data- og driftssikkerhet, og dermed støtte studenter og ansatte i deres virke.
 2. Virkeområde
  1. Reglement gjelder for all bruk av Ansgarskolens IT-tjenester. IT-tjenester defineres som alle fysiske komponenter (datanett bestående av kabling og nettverkselektronikk, samt generelle eller spesielle datamaskiner) og programvare anskaffet av, eller som disponeres av Ansgarskolen. Herunder, privat utstyr tilsluttet Ansgarskolens IT-tjenester, samt programvare lisensiert av Ansgarskolen som installeres på privat utstyr.
  2.  Reglementet gjelder for alle brukere. Bruker er definert som student og andre juridisk ansvarlige personer som gis tilgang til IT-tjenestene. Reglementet skal være tilgjengelig på skolens hjemmeside.
  3.  Ved utdeling av bruker-identitet skal et eksemplar av reglementet medfølge. Bruker plikter å gjøre seg kjent med innholdet, da dette vil danne et felles forståelsesgrunnlag for skolen og brukeren.
  4.  Bruker plikter å holde seg informert om det til enhver tid gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser. Slike bestemmelser skal godkjennes av rektor, og vil være tilgjengelige på skolens hjemmeside.
 3. Personlig bruk
  1.  Brukere av Ansgarskolens IT-tjenester skal være registrerte brukere med brukernavn tildelt av Ansgarskolen.
  2.  Brukernavn og passord er strengt personlige, og må ikke falle andre personer i hende. Dersom bruker likevel blir klar over, eller mistenker at passordet er kjent for uvedkommende, skal studieadministrativ leder kontaktes.
  3.  Ved pålogging til Ansgarskolens IT-systemer skal bruker alltid benytte eget brukernavn og passord. Bruk, eller forsøk på bruk av andre brukeres brukernavn og/eller passord ved pålogging er forbudt.
 1. Norsk lov ligger til grunn for all bruk av Ansgarskolens IT-tjenester.
 2. Da det alltid vil være en viss risiko for at uvedkommende kan oppnå uautorisert adgang til systemet, og dermed skaffe seg innsyn i brukerens personlige lagringsområder på nettet eller PC, bør filer som ikke må leses av andre personer ikke lagres på Ansgarskolens maskiner eller systemer.
 3. Bruker plikter å følge driftspersonalets anvisninger. Forhold som kan ha betydning for IT-tjenestenes sikkerhet og driftsstabilitet, rapporteres til studieadministrativ leder.
 4. Bruker plikter å sette seg inn i relevante bruksanvisninger, instrukser og dokumentasjon, for å unngå driftsforstyrrelse eller tap av data og programvare. Slik informasjon vil være tilgjengelig på skolens hjemmeside.
 5. Bruker plikter til ikke å medvirke til at uautoriserte personer får tilgang til bruk av Ansgarskolens IT-tjenester og utstyr.
 6. Bruker er selv ansvarlig for å velge tiltak for å unngå tap av egne data. Slike tiltak omfatter egnede rutiner for sikkerhetskopiering, forsvarlig oppbevaring av media, forsvarlig bruk av nettet, og utnytting av de beskyttelsesmekanismer som finnes (f.eks. antivirus-programmer). Ansgarskolen er ikke ansvarlig for skader som måtte påføres brukeren som følge av manglende eller utilstrekkelig sikring av egne data.
 7. Det er ikke tillatt å flytte eller fjerne Ansgarskolens datautstyr, eller å endre konfigurasjon på Ansgarskolens datamaskiner.
 8. Ansgarskolens IT-utstyr skal behandles med forsiktighet. Hærverk og uforsiktig bruk kan medføre reaksjoner fra Ansgarskolens ledelse og krav om skadeerstatning.
 9. Bruker har ikke lov til å sette opp egne informasjonstjenere (www, ftp, irc, etc) eller flerbrukersystemer (Linux, Unix, NT, etc.) uten å ha søkt og fått godkjenning fra studieadministrativ leder.
 10. Ansgarskolen reserverer seg retten til å kontrollere, endre eller slette enhver datafil eller systemressurs som er til skade for eller skaper vesentlig hinder for autorisert bruk av skolens datautstyr.
 1. Det er forbudt å søke å gjøre seg kjent med andres passord eller andre sikkerhetselementer, eller å forsøke å oppnå uautorisert tilgang til andres data. Dette gjelder uavhengig av om dataene er beskyttet eller ikke.
 2. Innbrudd (dvs. uautorisert inngang), eller forsøk på innbrudd i andres maskiner, områder eller systemer via Ansgarskolens nettverk er forbudt.
 3.  Bruker har ikke lov til å avlytte datatrafikk i nettet.
 1. Ansgarskolens utstyr skal ikke benyttes til å fremsette ærekrenkende eller diskriminerende uttalelser, formidle pornografi, rasistisk materiale eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred, eller oppfordre eller medvirke til handlinger som er i strid med norsk lov eller dette reglementet.
 2. Bruk av Ansgarskolens  IT-tjenester til kommersielle formål uten tilknytning til Ansgarskolens  virksomhet er ikke tillatt uten at dette er godkjent.
 1. Normalt er det knyttet rettigheter til bruk av programvare og data (f.eks. tekst, lyd og bilde-filer, og samlinger av opplysninger i databaser). Bruker forplikter seg til å respektere slike rettigheter, og benyttelse skal kun skje etter avtale med rettighetshaver. Dette inkluderer rettighetsbelagt informasjon på internettet og i andre elektroniske informasjonssystemer.
 2. Bruker plikter å undersøke om informasjon som skal publiseres på websider eller på annet vis gjøres tilgjengelig for andre via Ansgarskolens IT-tjenester er opphavsrettslig vernede verk. Tilgjengeliggjøring av slike verk krever at de nødvendige tillatelser fra rettighetsinnehaver er innhentet på forhånd.
 1. Ansgarskolens IT-tjeneste skal støtte faglig virksomhet, administrasjon, forskning og undervisning. IT ressursene er begrensede, og bruker har et medansvar for at disse utnyttes best mulig. Med IT ressurser menes her kapasitet for maskiner og nettverk, og tid for personalet.
 2. Bruk av Ansgarskolens IT-tjenester skal normalt ha direkte tilknytning til egne studier.
 1.  Ulovlig kopiert programvare vil, dersom den blir funnet på harddisker, disketter eller andre lagringsmedier, bli slettet øyeblikkelig. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at dette er tillatt etter Åndsverkloven eller etter avtale med rettighetshaver. (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., http://www.lovdata.no).
 1. Ansgarskolen fraskriver seg ansvar for økonomiske tap som følge av feil eller mangler i programvare, data, eller bruk av opplysninger innhentet via systemet fra tilgjengelige databaser eller andre kilder.
 2. Bruker står personlig ansvarlig for de rettslige og økonomiske krav som rettighetshavere måtte fremme ved ulovlig bruk eller distribusjon av materiale som er beskyttet i Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., http://www.lovdata.no).
 1. Driftsansvarlige har adgang til å overvåke systemet, samt til å logge seg på den enkelte brukers personlige lagringsområde i anlegget, for å administrere systemet eller sikre anleggets funksjonalitet. Slik tilgang skal kun benyttes når det er av betydning for driften.
 2. Driftsansvarlige har taushetsplikt mht. opplysninger om bruker eller brukers virksomhet som skaffes via tilgang til brukerens reserverte områder, med det unntak at forhold som kan representere brudd på reglementet kan meldes til overordnede instanser.
 3. Ansgarskolen har rett til å slette bruker sin mottatte og avsendte elektronisk post eldre enn 90 dager dersom dette anses som nødvendig av driftsmessige hensyn. I slike tilfeller skal bruker varsles på forhånd og dermed få anledning til å sikre verdifull post.
 1. Ved særskilt mistanke om brudd på norsk lov eller dette reglementets bestemmelser har Ansgarskolen rett til å oversende til politiet for kontroll brukers e-post og filer i personlige lagringsområde i systemet. I slike tilfeller skal tillatelse på forhånd innhentes fra rektor eller den rektor bemyndiger, med mindre det foreligger særlig tungtveiende grunner til øyeblikkelig inngrep. Slike grunner skal dokumenteres overfor rektor i etterkant av inngrepet. I tillegg skal bruker varsles i ettertid.
 1. Ved opphør av studie eller annet brukerforhold plikter bruker å rydde sitt personlige lagringsområde i systemet samt i lagringsmediet på PC. Skjer ikke dette innen rimelig tid, og senest innen 2 måneder, kan Ansgarskolen slette slike filer. Ved dødsfall skal pårørende få adgang til å overta kopi av materialet før sletting finner sted.
 2. Retten til å knytte private maskiner opp mot Ansgarskolens nettverk opphører ved avslutningen av studieforholdet.
 1. Overtredelse av dette reglementet kan medføre at bruker nektes tilgang til Ansgarskolens IT-tjenester eller utvisning fra skolen.
 2. Alvorlige brudd på reglementets bestemmelser eller på norsk lov kan føre til erstatningsplikt og/eller politianmeldelse.