Gå til innhold
PSY322 Miljøterapeutisk praksis, fordypning

PSY322 Miljøterapeutisk praksis, fordypning

Kode

PSY322

Undervisningssemester

Høst (mulighet for praksis / innlev. på våren)

Studiepoeng

20

Studiested

Praksisplasser

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY322 Miljøterapeutisk praksis (fordypning) er et valgfritt emne i Bachelor i psykologi ved AHS. Det kreves politiattest for å kunne avlegge dette emnet.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning, samt minimum 20 studiepoeng fra fordypningsemner i psykologi eller tilsvarende.

Politiattest må være framlagt skolen før oppstart av emnet.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, prosesser og verktøy i miljøterapeutisk arbeid
 • Kjenner til ulike psykologiske tilnærminger til å forstå menneskers atferd i kontekst.
 • Har kunnskap om miljøterapiens tradisjoner, arbeidsformer og rolle i samfunnet.
 • Kjenner til vanlige psykososiale problemstillinger man møter og intervensjoner som er hyppig brukt på førstelinjenivå.
 • Har kunnskap om betydningen av relasjonskompetanse, tillit og allianse for psykologisk arbeid.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for praksisfeltet.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende ulike tiltak innenfor miljøarbeid, integrering, helsefremming og forebygging.
 • Kan anvende relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer i møte med vanlige problemstillinger i miljøterapeutisk arbeid.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kan reflektere over egen og andres rolle i tverrfaglige samarbeid.
 • Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og med det belyse en problemstilling fra praksis på en utfyllende måte.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og bruk av psykologiske virkemidler i ulike lavterskeltilbud.
 • Kan formidle hvordan psykologisk kunnskap kan brukes i praksisfeltet.
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis, med et reflektert forhold til egen deltakelse.
 • Kan orientere seg i nytenking og innovasjonsprosesser knyttet til praksisfeltet.

Miljøterapeutisk praksis gjennomføres innenfor helsefremmende, forebyggende, integrerings- eller miljøarbeid, der studenten skal delta i den grad det er hensiktsmessig og ellers observere og lære av de som arbeider i feltet. Det gis obligatorisk veiledning i forbindelse med praksis og rapportskriving.

Samlingene på skolen og den digitale undervisningen består av forberedelser og ferdighetstrening, i tillegg til arbeid med og oppfølging av rapportskrivingen. Tematikken for samlingene er todelt:

 • Miljøterapi, menneskemøter, grunnholdninger og etisk refleksjon, inkludert gruppeøvelser
 • Refleksjoner rundt praksis, skriveseminarer og veiledning

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i utvalgte ferdigheter, metoder og teknikker som benyttes på vanlige problemstillinger i psykologifaglig helsefremmende og forebyggende arbeid. Det fokuseres på å forstå psykososiale problemstillinger ut fra relevant psykologisk teori, utarbeide kasusformuleringer og faglig begrunnede tiltak. Underveis vil vi jobbe med selvrefleksjon og utvikling av menneskemøtekompetanse, herunder å møte brukere med respekt, verdighet, varme og profesjonalitet.

Forventet arbeidsomfang

Undervisningen foregår gjennom undervisning (inkludert digitalt materiale), seminarer og veiledet praksis. Det legges opp til aktiv studentinvolvering, og arbeidskrav som skal gjennomføres i tilknytning til seminar.

Omfanget av praksis skal være anslagsvis 200 timer. Praksisgjennomføringen kan fordeles utover 1-2 semestre ut fra de ulike praksisstedenes muligheter og behov.

Det kreves 75% oppmøte i seminartimene for å få praksis godkjent. Praksis krever oppmøte, og vurderes til bestått/ikke bestått. Gjennomførte arbeidskrav er en forutsetning for å levere eksamen (praksisrapport).

Emnet krever oppmøte og aktiv deltakelse i forløpet:

 • Minimum 75% oppmøte i de obligatoriske seminartimene.
 • Innlevering av praksiskontrakt og skjemaer til gitte frister (se retningslinjer for praksis).
 • Obligatorisk oppgaveveiledning hos faglærer.

Vurdering/eksamen

Praksisrapport leveres som en oppgave på 5000 ord (+/- 10%). Den skal inneholde:

 • Beskrivelse av praksisstedet, brukere, institusjonens oppgaver og mandat, praksisens struktur og innhold.
 • Selvrefleksjon om rolle(r), erfaringer, læringsutbytte og videre læringsmål.
 • Kasusbeskrivelse av en bruker, en brukergruppe eller et relevant fenomen fra praksis, med referanser til aktuell faglitteratur.
 • Praksisrapporten skal utforske en spesifikk problemstilling fra praksisfeltet, bearbeide praksiserfaringene inngående, og drøfte på faglig grunnlag hvordan praksis kan videreutvikles.

Rapporten vurderes med bokstavkarakter (A-F).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Olkowska, Alicja og Berit Landmark (2016). Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. Fagbokforlaget (191 s.).
 • Selvvalgt litteratur på minst 500 sider etter behov til praksisrapporten.