Gå til innhold
PSY312 Forskningspraksis

PSY312 Forskningspraksis

Kode

PSY312

Undervisningssemester

Høst (mulighet for praksis / innlev. på våren)

Studiepoeng

10

Studiested

Praksisplasser

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY312 Forskningspraksis er et valgemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Det kreves politiattest for ånne avlegge dette emnet.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning, samt minimum 20 studiepoeng fra fordypningsemner i psykologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om sentrale prosesser og utfordringer i forskningshverdagen
 • Har inngående kunnskap om forskningsetikk
 • Har kunnskap om forskningens rolle i samfunnet

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kjenner til og kan vurdere ulike metoder for innsamling og analyse av forskningsdata
 • Kan vurdere og håndtere forskningsetiske problemstillinger
 • Kan bidra i forskningsformidling og organisering av forskningsrelaterte aktiviteter
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kan vurdere hvordan psykologisk kunnskap kan brukes i aktuelle forskningsfelt

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i relevante praktiske og yrkesetiske problemstillinger innenfor forskning
 • Kan reflektere over egen og andres rolle i tverrfaglige samarbeid
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god forskningspraksis, med et reflektert forhold til egen deltakelse

Forskningspraksis gjennomføres som forskningsassistent for en forsker/et fagmiljø på Ansgar Høyskole, eventuelt på en annen institusjon for forskning/høyere utdanning etter avtale. Studenten skal delta i forsknings- og formidlingsarbeidet i den grad det er hensiktsmessig og ellers observere og lære av de som arbeider i feltet. Det gis obligatorisk veiledning i forbindelse med praksis og rapportskriving.

Forskningsassistentene kan følge samlingene på skolen knyttet til miljøterapeutisk praksis etter ønske/behov. Oppgavene som forskningsassistent organiseres og gjennomføres i dialog med forskeren/forskningslederen studenten får følge. Emnet legger opp til selvstendig arbeid med eksempelvis dataanalyse og formidlingsarbeid, og til samarbeid mellom forskningsassistentene.

Forventet arbeidsomfang

Undervisningen foregår gjennom samarbeidsmøter/seminarer og veiledet praksis. Omfanget av praksis skal være anslagsvis 70 timer (samarbeidstid, veiledning og selvstendig arbeid). Praksisgjennomføringen kan fordeles utover semesteret ut fra når det passer med forskningsprosjekter, konferanser og lignende.

Det kreves minimum 75% oppmøte for å få praksis godkjent. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Gjennomførte arbeidskrav er en forutsetning for å levere eksamen (forskningsrapport).

Emnet krever oppmøte og aktiv deltakelse i forløpet:

 • Minimum 75% oppmøte i de avtalte samlingene med forsker/fagmiljø
 • Obligatorisk oppgaveveiledning
 • Innlevering av refleksjonsnotat (selvrefleksjon)

Selvrefleksjonen på 500-1000 ord skal ta for seg egen rolleforståelse, erfaringer, personlig læringsutbytte og videre læringsmål innenfor feltet. Dette refleksjonsnotatet vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Vurdering/eksamen

Eksamen leveres som en forskningsrapport på 3000 ord (+/- 10%). Det er mulig å samarbeide om en forskningsrapport. Studenter som ønsker å levere forskningsrapport sammen, avtaler omfang med faglærer, og får en felles karakter.

I forskningsrapporten skal man analysere et empirisk materiale, etter anbefalinger fra veileder/faglærer. Forskningsrapporten skal inneholde innledning og problemstilling, teoridel der relevant faglitteratur presenteres, metodedel og etiske refleksjoner, analyse, drøfting og konklusjon.

Rapporten vurderes med bokstavkarakter (A-F).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Haugen, Heidi Østbø og May-Len Skilbrei (2021). Håndbok i forskningsetikk og databehandling. Fagbokforlaget (233 s.).
 • Selvvalgt litteratur på minst 300 sider etter behov til praksisrapporten