Gå til innhold
PSY302 Miljøterapeutisk praksis

PSY302 Miljøterapeutisk praksis

Kode

PSY302

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PSY302 Miljøterapeutisk praksis er et valgemne i Bachelor i psykologi ved AHS. Det kreves politiattest for å kunne avlegge dette emnet.Årsstudium i psykologi eller tilsvarende etter godkjenning, samt minimum 20 studiepoeng fra fordypningsemner i psykologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten...

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, prosesser og verktøy i miljøterapeutisk arbeid med mennesker.
 • Kjenner til ulike psykologiske tilnærminger til å forstå menneskers atferd i kontekst.
 • Har kunnskap om miljøterapiens tradisjoner, arbeidsformer og rolle i samfunnet.
 • Kjenner til vanlige psykososiale problemstillinger man møter og intervensjoner som er hyppig brukt på førstelinjenivå.
 • Har kunnskap om betydningen av relasjonskompetanse, tillit og allianse for psykologisk arbeid.
   

Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • Kan anvende ulike tiltak innenfor miljøarbeid, integrering, helsefremming og forebygging.
 • Kan anvende relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer i møte med vanlige problemstillinger i miljøterapeutisk arbeid.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kan reflektere over egen og andres rolle i tverrfaglige samarbeid.
   

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og bruk av psykologiske virkemidler i ulike lavterskeltilbud.
 • Kan formidle hvordan psykologisk kunnskap kan brukes i praksisfeltet.
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis, med et reflektert forhold til egen deltakelse.

Miljøterapeutisk praksis gjennomføres innenfor helsefremmende, forebyggende, integrerings- eller miljøarbeid, der studenten skal delta i den grad det er hensiktsmessig og ellers observere og lære av de som arbeider i feltet. Det gis obligatorisk veiledning i forbindelse med praksis og rapportskriving.

Omfanget av praksis skal være minst 80 timer, fordelt utover semesteret ut fra de ulike praksisstedenes muligheter og behov.

Samlingene på skolen består av forberedelser og ferdighetstrening, i tillegg til arbeid med og oppfølging av rapportskrivingen. Tematikken for samlingene er tredelt:

 • Menneskemøter, grunnholdninger og etisk refleksjon.
 • Ferdighetstrening og gruppeøvelser (f.eks. avspenning og samregulering, samtaleteknikker, spørsmål, praktisk tilrettelegging og gruppeledelse).
 • Refleksjoner rundt praksis, skriveseminarer og veiledning.

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i utvalgte ferdigheter, metoder og teknikker som benyttes på vanlige problemstillinger i psykologifaglig helsefremmende og forebyggende arbeid. Det vil fokuseres på å forstå psykososiale problemstillinger ut fra relevant psykologisk teori, utarbeide kasusformuleringer og faglig begrunnede tiltak. Underveis vil vi jobbe med selvrefleksjon og utvikling av menneskemøtekompetanse, herunder å møte klienter/brukere med respekt, verdighet, varme og profesjonalitet.

Undervisningen foregår gjennom seminarer og veiledet praksis. Det vil legges opp til aktiv studentinvolvering i form av for eksempel rollespill, refleksjonsgrupper, kasusarbeid og andre praksisforberedelser. Studentene vil bli gitt arbeidskrav som skal gjennomføres i tilknytning til seminarundervisningen.

Det kreves 75% oppmøte for å få praksis godkjent. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Gjennomførte arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Videre skal det skrives en praksisrapport knyttet opp mot praksis. Denne vurderes med gradert skala A-F.

Emnet krever oppmøte og aktiv deltakelse i forløpet:

 • Minimum 75% oppmøte i seminartimene.
 • Innlevering av praksiskontrakt og skjemaer til gitte frister (se retningslinjer for praksis).
 • Individuell oppgaveveiledning hos faglærer.

Praksisrapport leveres som en oppgave på 3500 ord (+/- 10%). Den skal inneholde:

 • Beskrivelse av praksisstedet, brukere, institusjonens oppgaver og mandat, praksisens struktur og innhold.
 • Selvrefleksjon om rolle(r), erfaringer, læringsutbytte og videre læringsmål.
 • Kasusbeskrivelse av en bruker eller en brukergruppe med referanser til aktuell faglitteratur.
 • Rapporten vurderes med bokstavkarakter (A-F).

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Olkowska, A. og Landmark, B. (2016) Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforlaget (191 s.).
 • Andre øvelser og kortere tekster gjøres tilgjengelig under samlingene.
 • Selvvalgt litteratur etter behov til praksisrapporten.