Gå til innhold
PRA341 Musikk og Tjeneste II

PRA341 Musikk og Tjeneste II

Kode

PRA341

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Praksisplasser

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA341 Musikk og Tjeneste II er del av den praktisk-teologiske utdanningen vi tilbyr studenter som forberedelse til tjeneste i kirke, misjon og organisasjonsliv. Emnet består av praksis, veiledning og personlig refleksjon. Målsettingen er å forme og utruste pastorer og menighetsarbeidere til lederskap og menighetsutvikling i en misjonal kirke lokalt og globalt.

Emnet PRA341 Musikk og Tjeneste II utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i Musikk, Menighet og Ledelse (treårig studieløp), og er del av et praksisprogram som avsluttes i 6. semester. Det kreves politiattest for å kunne avlegge dette emnet.

Musikk og Tjeneste II består av ett kurs: ledelsespraksis (10 stp.), og skal gi studentene mulighet til praktisk utøvelse av det de lærer i forelesning og undervisning i studieplanens emner. Praksisen skjer i nært samarbeid med en lokal menighet eller organisasjon og studenten vil gjennom studieløpet få tett oppfølging av en mentor/praksisveileder på praksisstedet samt av skolens praksisledere. Forming og danning av studenters tjenesteutrustning og spiritualitet søkes ivaretatt gjennom individuell og gruppevis veiledning. Retreat og/eller ekskursjon vil normalt inngå i studieløpet. Se praksismanual for «Musikk, menighet og ledelse» for innhold, retningslinjer og rammer.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har kunnskap om praksisfeltets særtrekk, utfordringer og muligheter og kan reflektere teologisk om sunn ledelse i praksis.
 • har bred kunnskap om hvordan lederskap i en menighet/organisasjon fungerer i praksis.
 • Har inngående kunnskap om ledelse og organisering av det musikalske arbeidet i en menighet.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan reflektere over egen rolle som leder, både i relasjon til seg selv og til medarbeiderne.
 • kan utruste andre gjennom å identifisere og veilede nye ledere, forme team, lede prosesser og håndtere konflikter.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan vurdere yrkesetiske problemstillinger tilknyttet tjenesten som leder i kirke-, misjons- og organisasjonsliv.
 • kan lede planlegging og gjennomføring arbeidsoppgaver i menighets- eller organisasjonspraksis både selvstendig og i samarbeid med andre.

Emnet består av ett kurs:

Ledelsespraksis (10 studiepoeng)

 • Kurset vil ha fokus på utrustning av ledere tilknyttet det pastorale og musikalske arbeidet i menigheten. Studenten vil, under veiledning, bli utfordret på å lede ulike typer arbeid i menigheten eller organisasjonen. Praksisen vil både rette fokus mot åndelig lederskap og mot mer administrativ ledelse. Planlegging, gjennomføring og ledelse av den musikalske komponenten i en gudstjeneste vil står sentralt i kurset.

Praksisoppholdet knyttes opp mot undervisning og forelesninger i studieplanens emner, selvstendig studium og innleveringsoppgaver.

Praksisen vil bli evaluert under hele studieløpet, både sammen med studentens mentor på praksisplassen og sammen med praksisleder på Ansgar.

Følgende obligatoriske krav og oppgaver må være fullført og godkjent for å bestå emnet:

 • Minst 75% deltagelse på alle obligatoriske samlinger i emnet.
 • Ha jevnlige mentorsamtaler med både praksisveileder/mentor på praksisstedet og med praksisleder fra Ansgar.
 • Skrive loggbok med refleksjoner gjennom hele praksisperioden. Disse vil danne grunnlag for mentorsamtalene.
 • Skrive praksisrapport ved avslutning av praksis i samarbeid med praksisveileder/mentor. Denne regnes om en innleveringsoppgave som må godkjennes av praksisleder.

Se ellers praksiskatalogen for mer utdypende informasjon og omfang av obligatoriske samlinger og samtaler.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Det er ikke krav om pensum i dette emnet.