Gå til innhold
PRA332 Veien til tjeneste

PRA332 Veien til tjeneste

Kode

PRA332

Undervisningssemester

2, 3, 4, 5. og 6. semester

Studiepoeng

15

Studiested

Praksisplasser

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA332 Veien til tjeneste er den praktisk-teologiske utdanningen vi tilbyr studenter som forberedelse til tjeneste i kirke, misjon og organisasjonsliv.

Det kreves politiattest for å kunne avlegge dette emnet.

«Veien til tjeneste» består av praksis, veiledning og personlig refleksjon. Målsettingen er å forme og utruste pastorer og menighetsarbeidere til lederskap og menighetsutvikling i en misjonal kirke lokalt og globalt.

Emnet PRA332 Veien til tjeneste er fordypningsfag/valgemne i praktisk teologi og utgjør 15 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp), og er et praksisprogram som går over alle tre år.

Veien til tjeneste består av tre kurs: observasjonspraksis (2 stp.), formidlingspraksis (5 stp.) og ledelsespraksis (8 stp.), og skal gi studentene mulighet til praktisk utøvelse av det de lærer i forelesning og undervisning. Praksisen skjer i nært samarbeid med en lokal menighet eller organisasjon og studenten vil gjennom hele studieløpet få tett oppfølging av en mentor/praksisveileder på praksisstedet samt av skolens praksisledere. Forming og danning av studenters personlighet og spiritualitet søkes ivaretatt gjennom individuell og gruppevis veiledning. Retreat og/eller ekskursjon vil normalt inngå i studieløpet. Se praksiskatalogen for «Veien til tjeneste» for innhold, retningslinjer og rammer.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har kunnskap om praksisfeltets særtrekk, utfordringer og muligheter og kan reflektere teologisk om tro i praksis.
 • har kunnskap om kirkens kall til å formidle tro til nye mennesker, deriblant også planting av nye menighetsfellesskap.
 • har bred kunnskap om hvordan lederskap i en menighet/organisasjon fungerer i praksis.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan formidle tro til ulike aldersgrupper og viser forståelse for gudstjenestens og forkynnelsens plass i menigheten. 
 • kan reflektere over egen rolle som leder, både i relasjon til seg selv og til medarbeiderne.
 • kan utruste andre gjennom å identifisere og veilede nye ledere, forme team, lede prosesser og håndtere konflikter.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan vurdere yrkesetiske problemstillinger tilknyttet tjenesten som leder i kirke-, misjons- og organisasjonsliv.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i menighets- eller organisasjonspraksis både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • formidler toleranse, respekt og tillit i møte med mennesker med ulikt livssyn, livstolkning og livssituasjon og evner å bygge en sjelesørgerisk kultur i menighetsfellesskapet.
 • kan kritisk vurdere hvilke praktiske uttrykk for kristen tro som er hensiktsmessige i forskjellige kontekster i dagens samfunn.

Emnet er delt inn i tre kurs:

Veien til tjeneste 1: Observasjonspraksis (2 studiepoeng)

 • «Veien til tjeneste 1» vil gi en helhetlig forståelse av og erfaring med praksismenighetens kall, arbeid og virke. Gjennom observasjon og deltakelse vil studenten reflektere over menighetens spiritualitet og trospraksiser, dens forhold til kulturen og samfunnet den er en del av, samt dens kall til å formidle evangeliet til alle mennesker.  

Veien til tjeneste 2: Formidlingspraksis (5 studiepoeng)

 • «Veien til tjeneste 2» vil rette fokus mot formidling av tro til mennesker i ulike aldre og livsfaser. Studenten vil under veiledning få øve seg i formidling til barn, unge, konfirmanter og voksne i menighetens/organisasjonens ulike virkegrener. Praksisen vil videre gi studenten mulighet til å arbeide med gudstjeneste og forkynnelse med den hensikt å utvikle kompetanse som forkynner og leder av gudstjenestearbeid. 

Veien til tjeneste 3. Ledelsespraksis (8 studiepoeng)

 • «Veien til tjeneste 3» vil ha fokus på utrustning av ledere. Studenten vil, under veiledning, bli utfordret på å lede ulike typer arbeid i menigheten eller organisasjonen. Praksisen vil både rette fokus mot åndelig lederskap og mot mer administrativ ledelse. Praksisen vil videre utruste studenten som sjelesørger og medvandrer for enkeltmennesker og mindre grupper, samt gi nødvendig kompetanse til å møte mennesker i sorg og ulike livskriser.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, praksisopphold, selvstendig studium og innleveringsoppgaver.

Vurdering/ eksamen

Praksisen vil bli evaluert under hele studieløpet, både sammen med studentens mentor på praksisplassen og sammen med praksisleder på Ansgar.

Følgende obligatoriske krav og oppgaver må være fullført og godkjent for å bestå emnet:

Minst 75% deltagelse på alle obligatoriske samlinger i emnet.

Ha jevnlige mentorsamtaler med både praksisveileder/mentor på praksisstedet og med praksisleder fra Ansgar

Skrive ukentlig loggbok med refleksjoner gjennom hele praksisperioden. Disse vil danne grunnlag for mentorsamtalene.

Skrive praksisrapport ved avslutning av hvert semester i samarbeid med praksisveileder/mentor. Denne regnes om en innleveringsoppgave som må godkjennes av praksisleder.

Se ellers praksiskatalogen for mer utdypende informasjon.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Det er ikke krav om pensum i dette emnet.