Gå til innhold
PRA141 Musikk og Tjeneste I

PRA141 Musikk og Tjeneste I

Kode

PRA141

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

5

Studiested

Praksisplasser

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet PRA141 Musikk og Tjeneste I er del av den praktisk-teologiske utdanningen vi tilbyr studenter som forberedelse til tjeneste i kirke, misjon og organisasjonsliv. Emnet består av praksis, veiledning og personlig refleksjon. Målsettingen er å forme og utruste pastorer og menighetsarbeidere til lederskap og menighetsutvikling i en misjonal kirke lokalt og globalt.

Emnet PRA141 Musikk og Tjeneste I utgjør 5 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i Musikk, Menighet og Ledelse (treårig studieløp), og er del av et praksisprogram som avsluttes i 6. semester. Det kreves politiattest for å kunne avlegge dette emnet.

Musikk og Tjeneste I består av to kurs: observasjonspraksis (2 stp.) og formidlingspraksis (3 stp.) og skal gi studentene mulighet til observasjon og praktisk utøvelse av det de lærer i forelesning og undervisning i studieplanens emner. Praksisen skjer i nært samarbeid med en lokal menighet eller organisasjon og studenten vil gjennom studieløpet få tett oppfølging av en mentor/praksisveileder på praksisstedet samt av skolens praksisledere. Forming og danning av studenters tjenesteutrustning og spiritualitet søkes ivaretatt gjennom individuell og gruppevis veiledning. Retreat og/eller ekskursjon vil normalt inngå i studieløpet. Se praksismanual for «Musikk, menighet og ledelse» for innhold, retningslinjer og rammer.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har kunnskap om praksisfeltets særtrekk, utfordringer og muligheter og kan reflektere teologisk om musikkens plass i gudstjenesten.
 • har kunnskap om kirkens kall til å formidle tro til nye mennesker, deriblant også planting av nye menighetsfellesskap.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan formidle tro til ulike aldersgrupper og viser forståelse for gudstjenestens, forkynnelsens, og musikkens plass i menigheten. 
 • Kan lede og utvikle det musikalske arbeidet i en menighet.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i menighets- eller organisasjonspraksis både selvstendig og i samarbeid med andre, med særlig henblikk på musikkens rolle i gudstjenesten.
 • formidler toleranse, respekt og tillit i møte med mennesker med ulikt livssyn, livstolkning og livssituasjon i menighetsfellesskapet.
 • kan kritisk vurdere hvilke praktiske uttrykk for kristen tro som er hensiktsmessige i forskjellige kontekster i dagens samfunn.

Emnet er delt inn i to kurs:

Veien til tjeneste 1: Observasjonspraksis (2 studiepoeng)

 • Kurset vil gi en helhetlig forståelse av og erfaring med praksismenighetens kall, arbeid og virke. Gjennom observasjon og deltakelse vil studenten reflektere over menighetens spiritualitet og trospraksiser med særlig henblikk på musikkens rolle, dens forhold til kulturen og samfunnet den er en del av, samt dens kall til å formidle evangeliet til alle mennesker.

Veien til tjeneste 2: Formidlingspraksis (3 studiepoeng)

 • Kurset vil rette fokus mot formidling av tro til mennesker i ulike aldre og livsfaser. Studenten vil under veiledning få øve seg i formidling til barn, unge, konfirmanter og voksne i menighetens/organisasjonens ulike virkegrener. Praksisen vil videre gi studenten mulighet til å arbeide med gudstjenesten med den hensikt å utvikle kompetanse som forkynner og lovsangsleder.

Praksisoppholdet knyttes opp mot undervisning og forelesninger i studieplanens emner, selvstendig studium og innleveringsoppgaver.

Praksisen vil bli evaluert under hele studieløpet, både sammen med studentens mentor på praksisplassen og sammen med praksisleder på Ansgar.

Følgende obligatoriske krav og oppgaver må være fullført og godkjent for å bestå emnet:

 • Minst 75% deltagelse på alle obligatoriske samlinger i emnet.
 • Ha jevnlige mentorsamtaler med både praksisveileder/mentor på praksisstedet og med praksisleder fra Ansgar.
 • Skrive loggbok med refleksjoner gjennom hele praksisperioden. Disse vil danne grunnlag for mentorsamtalene.
 • Skrive praksisrapport ved avslutning av praksis i samarbeid med praksisveileder/mentor. Denne regnes om en innleveringsoppgave som må godkjennes av praksisleder.

Se ellers praksiskatalogen for mer utdypende informasjon og omfang av obligatoriske samlinger og samtaler.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Det er ikke krav om pensum i dette emnet.