Gå til innhold
MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I

MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I

Kode

MUS244

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I utgjør 5 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og musikkproduksjon ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har kunnskap om musikkbransjens egenart og struktur, og kjenne til sentrale aktører og forstå samspillet mellom disse.
 • Har kunnskap om støtteordninger og økonomiske vilkår for musikkbransjen.
 • Har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, knyttet opp mot gjeldende lover og regler (herunder åndsverkloven), forretningsdrift, eierskap og opphavsrett.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan redegjøre for musikkbransjens egenart og organisering
 • Kan gjennomføre grunnleggende analyser av musikkbransjens organisatoriske og markedsmessige utfordringer
 • Kan budsjettere og skrive søknader om midler til egne prosjekt

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkbransjen og entreprenørfaget.
 • Kan foreta selvstendige vurderinger av musikkbransjen utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver og forstå og anerkjenne sammenhengene mellom ulike synsvinkler.
 • Kan reflektere over egen faglig praksis i et overordnet bransjeperspektiv

Emnet MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I skal gi studenten innføring og kunnskap om en dynamisk bransje i stadig endring og utvikling. Musikkbransjen er i krysningspunktet mellom underholdning og kunst, åndsverk og teknologi, idealisme og forretningsdrift, kultur og næring. Emnet vil gi en oversikt og innføring i musikkbransjens struktur og organisering fra ulike perspektiver, hovedaktører, støtteordninger, økonomi, etikk og lovgivning om opphavsrett. Emnet består av to kurs.

I kurset Bransjekunnskap I skal gi innføring i opphavsrett og musikkbransjens historie, struktur og dynamikk. Undervisningen gis som forelesninger med ulike og relevante aktører fra musikkbransjen.

I kurset Entreprenørskap I skal gi en innføring i grunnleggende økonomi og lovgivning rundt kulturell entreprenørvirksomhet. Undervisningen gis som seminartimer der gruppearbeid og selvstendig arbeid benyttes. Læringsaktiviteter omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.

Vurdering/eksamen

 • Skriftlig skoleeksamen. Vurderes etter gradert skala A-F.

For å kunne gå opp til eksamen, må følgende være bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.
 • Innlevert rapport fra musikkbransjetreff/refleksjon over et seminartema.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Dalchow, Jørn: Hjelp, jeg er i popbransjen3. utgave, Oslo, daWorks Books, daWorks Entertainment Ltd. 2019. (317 sider)

Torvund, Olav: Opphavsrett for begynnere. 2.utgave Oslo: Universitetsforlaget 2013: s.15- 70, 85-148, 156-157, 180-183, 205-233 (150 sider)