Gå til innhold
MUS241 Instrumentutøving II

MUS241 Instrumentutøving II

Kode

MUS241

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS241 Instrumentutøving II utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.

Emnet bygger på emnet MUS241 Instrumentutøving I og gir en videreføring i musikkutøving. med fokus på hovedinstrument. Undervisningen er rettet mot hovedinstrument og bruksinstrument der det fokuseres på sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring av musikalske prosjekter. Studentene utfordres til å jobbe med stiltrekk i de rytmiske sjangrene og arbeide videre med egen kunstnerisk utvikling. Kreativt arbeid gjennom musikalsk samarbeid gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner. Fullført og bestått MUS141 Instrumentutøving I eller tilsvarende. Fullført og bestått minimum 40 studiepoeng fra MUS100 Årsstudium musikk ved AHS eller tilsvarende.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har kunnskap om sangtekstarbeid og gjendiktning/tolkning.
 • Har bred kunnskap om kreative og selvstendige arbeidsmåter innenfor eget instrument.
 • Har bred kunnskap om metoder for effektiv og målrettet innstudering av musikk med grunnleggende forståelse av ulike former og formkonsepter innen populærmusikalske sjangre.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan beherske selvstendige arbeidsmetoder og kreativt arbeid med tolkning av andres materiale.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge og gjennomføre ulike deler i en konsertproduksjon på et godt teknisk nivå.
 • Kan anvende kunnskap og begreper til å reflektere over særegenhet og sound på bandinstrumenter, vokal og blås i populærmusikalske sjangre.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan planlegge og gjennomføre utøvende prosjekter alene og sammen med andre.
 • Kan utveksle synspunkter om samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til musikkfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk- og konsertproduksjoner.

I kurset Hovedinstrument skal studentene videreutvikle seg teknisk og kunstnerisk på eget instrument. Egenøving er en viktig faktor for egen utvikling. Det legges vekt på utøverkunnskap i form av prestasjonsmestring, samarbeid, sjangerkunnskap og instrumentkunnskap. Undervisningen gis normalt en til en, men kan gis i grupper hvis dette er hensiktsmessig. Interpretasjon støtter godt opp om hovedinstrumentkurset.

I kurset Interpretasjon skal studentene arbeide med å bevisstgjøre seg musikkformidling og hvordan ulike tolkninger påvirker en fremførelse. Samspillets innhold og kunstneriske fremførelser bidrar til diskusjoner med konstruktive tilbakemeldinger og refleksjoner. Det arbeides med et begrepsapparat knyttet mot musikkutøving og forståelsen av denne slik at studenten knytter kunnskap fra teoretiske fag opp mot praksis. Interpretasjonsundervisningen organiseres slik at studentene i emnet er deltagere, og foregår som en konsert med påfølgende tilbakemeldingssekvens.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS241 Instrumentutøving II utgjør 10 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å kunne gå opp til eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått: 

 • Minimum 75 % deltakelse i hovedinstrumentundervisning.
 • Minimum 75 % deltakelse i interpretasjon.
 • En obligatorisk mappeinnlevering i interpretasjon
 • Godkjent deltakelse på 1-3 prosjekter/konserter

Vurdering/ eksamen

En praktisk hovedinstrumenteksamen på 20 minutter, vurderes etter gradert skala A – F.  

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Digitalt kompendium fra faglærer.