Gå til innhold
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH

MUS224 Tekst og forskningsmetode MH

Kode

MUS224

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS224 Tekst og forskningsmetode MH skal gi studenten metodiske verktøy som vil være til hjelp i arbeidet med Bacheloroppgaven. Studenten skal settes i stand til å gjennomføre en studie på en vitenskapelig og metodisk god måte, til å reflektere over ulike metodiske problemstillinger knyttet til et vitenskapelig arbeid, og fremstille resultatene etter akademiske retningslinjer. Emnet er todelt og inneholder en innføring i skriveteknikk og retningslinjer for akademisk tekst, samt en innføring i forskningsmetode og retningslinjer knyttet opp mot prosjekter relatert til musikk og helse.

Emnet MUS224 Tekst og forskningsmetode MH utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • ha kjennskap til retningslinjer for vitenskapelig tekst
 • kunne gjøre rede for utfordringer ved et forskningsprosjekt relatert til musikk og helse
 • ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet musikk og helse
 • kunne reflektere rundt ulike metodiske problemstillinger

Ferdighetsmål:

 • kunne fremstille en vitenskapelig tekst etter akademiske retningslinjer
 • kunne gjennomføre strukturert litteratursøk og referere til litteratur etter gitte retningslinjer
 • kunne anvende grunnleggende, kvalitativ metode
 • kunne vurdere ulike metoders hensiktsmessighet i en gitt kontekst
 • kunne planlegge et vitenskapelig forskningsprosjekt relatert til musikk og helse

Generell kompetanse:

 • kunne forholde seg kritisk til kilder
 • kunne forstå og gjøre bruk av faglig vitenskapelig teori og metode
 • få praktisk erfaring med hensyn til gjennomføringen av et prosjekt

Undervisningen er delt i to kurs, hvor studenten følger undervisningen i emnet MUS216 Akademisk tekst, samt følger undervisningen i kurset Metoder relatert til musikk og helse.

Akademisk tekst

 • I kurset MUS216 Akademisk tekst gis det innføring i skriveteknikk og retningslinjer for vitenskapelig tekst, inkludert litteratursøk og bruk av referanser. Undervisningen gis som forelesninger og workshops.

Metoder relatert til musikk og helse

 • I kurset Metoder relatert til musikk og helse blir sentrale forskningsmetoder og –retningslinjer presentert og drøftet. Undervisningen knyttes tett opp til studentens arbeid med bacheloroppgaven i musikk og helse. Undervisningen gis som forelesninger og workshops.

Obligatoriske krav:

 • Deltakelse i workshops i emnet
 • Én studentpresentasjon i hver del av emnet (totalt to)
 • Innlevering av problemstilling og selvvalgt pensumliste (minimum 500 sider)

I emnet MUS224 Tekst og forskningsmetode MH benyttes følgende vurderingsformer:

 • En prosjektbeskrivelse som skal redegjøre for bacheloroppgavens innhold, bakgrunnskunnskap innen feltet og plan for metodisk og teoretisk tilnærming. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på ca. 1000 ord og minimum 500 sider selvvalgt pensum (litteraturliste regnes ikke med i ordomfang). Den vurderes til bestått/ ikke bestått.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Malterud, Kirsti (2017). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. (4. Utg.). Universitetsforlaget. (200 sider)
 • Rognsaa, Aage (2015). Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Universitetsforlaget. (160 sider)
 • Thagaard, Tove (2018) Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitative metoder. (5. Utg.). Fagbokforlaget. (200 sider)