Gå til innhold
MUS222 Musikkpedagogikk

MUS222 Musikkpedagogikk

Kode

MUS222

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS222 Musikkpedagogikk skal gi studenten en faglig breddeorientering med sikte på å utvikle og bevisstgjøre sin innsikt, kunnskap og sine holdninger i forhold til ulike pedagogiske og musikkterapeutiske problemstillinger. Emnet inneholder innføring i grunnleggende pedagogisk teori og vektlegger hovedtemaer innen musikkpedagogikk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. I tillegg inneholder emnet en innføring i musikkterapi som fag. Emnet har også et praktisk element, hvor prosjektarbeid, praktisk pedagogisk arbeid og metodisk egenutvikling står sentralt.

Emnet MUS222 Musikkpedagogikk utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i Musikk og helse ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • ha en grunnleggende forståelse for pedagogisk teori og metode
 • kunne redegjøre for ulike musikkpedagogiske retninger

Ferdighetsmål:

 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk rettede prosjekter ved hjelp av pedagogisk teori og relevant metodikk

Generell kompetanse:

 • kunne samarbeide, lede og bli ledet
 • kunne forstå og redegjøre for faglig vitenskapelig teori og metode

Musikkpedagogikk

 • I kurset Musikkpedagogikk gjøres studenten kjent med ulike pedagogiske retninger innen musikkundervisning og musikkformidling. Undervisningen gis som forelesninger, og følger undervisningen i emnet MUS214 Pedagogisk teori og metode. Omfang: 24 forelesningstimer.

Prosjekt

 • I kurset Prosjekt skal studentene gjennomføre et musikkpedagogisk prosjekt der relevant teori skal knyttes sammen med praktisk pedagogisk arbeid. Undervisningen gis som seminarundervisning, og prosjektet gjennomføres i grupper under veiledning av en lærer. Omfang: 24 seminartimer inkl. gjennomføring av prosjekt.

Aktiv deltakelse i kurset prosjekt er obligatorisk.

I emnet MUS222 Musikkpedagogikk benyttes følgende vurderingsformer:

 • En skriftlig 4 timers eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.

For å kunne gå opp til eksamen og få denne vurdert, må følgende være bestått:

 • Godkjent aktiv deltakelse i praktisk prosjekt.
 • Rapport fra prosjektarbeidet. Rapportens omfang skal være på ca 1000-1500 ord.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Bøker:

 • Angelo & Sæther (2017) Eleven og musikken. Universitetsforlaget (190 sider)
 • Ruud (2013): Musikk og identitet. Oslo: Universitetsforlaget. s. 15-82 og 253-274 (88 sider)
 • Sætre og Salvesen (red.) (2010): Allmenn musikkundervisning. Perspektiver på praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 11-87 og 179-301 (198 sider)

Artikler og bokkapitler (tilgjengeliggjøres i Canvas):

 • Hattey & Timberlay (2007). The power of feedback. (22 sider)
 • Ruud (2016): Musikkvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. s. 276-316 (Musikkpedagogikk) (40 sider)