Gå til innhold
MUS222 Musikkpedagogikk

MUS222 Musikkpedagogikk

Kode

MUS222

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS222 Musikkpedagogikk inneholder innføring i grunnleggende musikkpedagogisk teori. Emnet skal gi studenten en faglig breddeorientering, og skal gi innsikt, kunnskap om og bevisstgjøring av holdninger i forhold til ulike pedagogiske problemstillinger. Emnet har også en praktisk del hvor prosjektarbeid og praktisk pedagogisk arbeid står sentralt.

Emnet MUS222 Musikkpedagogikk utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i Musikk og helse ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har kunnskap om musikkpedagogisk teori og metode.
 • Har forståelse for sammenhenger mellom musikkpedagogisk teori og praksis.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere musikkpedagogiske prosjekter ved hjelp av pedagogisk teori og relevant metodikk.
 • Kan tilrettelegge musikkaktiviteter tilpasset en gitt målgruppe.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har forståelse for musikkpedagogikkens rolle i samfunnet.
 • Kan samarbeide, lede og bli ledet.
 • Kan arbeide målrettet, selvstendig og ansvarlig, alene og sammen med andre.

Musikkpedagogikk

 • I kurset Musikkpedagogikk gjøres studenten kjent med ulike pedagogiske retninger innen musikkundervisning og musikkformidling. Undervisningen gis som forelesninger.

Prosjekt

 • I kurset Prosjekt skal studentene gjennomføre et musikkpedagogisk prosjekt der relevant teori skal knyttes sammen med praktisk musikkpedagogisk arbeid. Undervisningen gis som seminarundervisning, og prosjektet gjennomføres i grupper under veiledning av en lærer. Aktiv deltakelse i kurset prosjekt er obligatorisk.

Forventet arbeidsomfang  
Emnet MUS222 Musikkpedagogikk utgjør 10 studiepoeng og går over ett semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 280-300 arbeidstimer for et emne på 10 studiepoeng.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75% aktiv deltakelse i kurset prosjekt.
 • Rapport fra prosjektarbeidet. Rapportens omfang skal være på ca 1000-1500 ord.

Vurdering/eksamen  
I emnet MUS222 Musikkpedagogikk benyttes følgende vurderingsformer:

 • En skriftlig 4 timers eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Hanken, I.M. og Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. 2. utg. Cappelen Damm Akademisk. (272 sider)
 • Sæther, M. og Angelo, E. (2019). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. 3. utg. Universitetsforlaget. (186 sider)
 • Ruud, E. (2016). Musikkvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. ss. 276-316 (Musikkpedagogikk) (40 sider)