Gå til innhold
MUS220 Bransjekunnskap

MUS220 Bransjekunnskap

Kode

MUS220

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS220 Bransjekunnskap skal gi studenten nødvendige forutsetninger for å kunne forstå musikkbransjen og kunne skape seg sin egen arbeidsplass. Emnet gir både en teoretisk og en praktisk innføring i musikkbransjens struktur og dens hovedaktører. Emnet vil gi studenten kunnskap om entreprenørskap, organisasjoner og aktører i bransjen, støtteordninger, etikk, opphavsrett og lignende, og vil søke å utvikle studentens egenskaper med hensyn til egen profesjon. Målet er å sette studenten i stand til å kunne orientere seg i dette landskapet, slik at forutsetningene for å lykkes som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende blir best mulig.

Emnet MUS220 Bransjekunnskap utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS. Emnet er et valgemne og kan inngå i graden Bachelor i musikkteknologi ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • tilegne seg kunnskap om musikkbransjens struktur, sentrale aktører og organisasjoner
 • tilegne seg kunnskap om støtteordninger og økonomiske vilkår
 • tilegne seg kunnskap om medienes rolle i musikkbransjen
 • utvikle kjennskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • tilegne seg kunnskap om bransjens historie og framtidsutsikter
 • tilegne seg kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, knyttet opp mot gjeldende lover og regler (herunder åndsverkloven), forretningsdrift, eierskap og opphavsrett.

Ferdighetsmål:

 • kunne anvende faglig kunnskap om bransjen, både muntlig og skriftlig
 • kunne anvende og vise forståelse for relevant terminologi og bransjeuttrykk
 • kunne anvende kunnskapen i egen praksis
 • kunne registrere egne åndsverk og innspillinger
 • kunne skrive søknader om midler

Generell kompetanse:

 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • kunne reflektere over egen faglig praksis i et overordnet bransjeperspektiv

Bransjeteori

 • I kurset Bransjeteori skal studenten utvikle kunnskap om musikkbransjens historie, struktur og hovedaktører. Kurset gir i tillegg en innføring i lover og regler, etikk og profesjonalitet. Undervisningen gis som forelesninger. Omfang: 24 undervisningstimer.

Praktisk prosjektarbeid

 • I kurset Praktisk prosjektarbeid skal studenten utvikle praktiske ferdigheter som behøves for å kunne jobbe i musikkbransjen. Studenten skal gjennom et konkret prosjekt, anvende sin teoretiske kunnskap og refleksjon slik at prosjektet gjennomgår alle de prosesser og går via alle de relevante aktørene som et kulturprosjekt i virkeligheten gjør. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten jobber praktisk (både individuelt og i grupper) med ulike oppgaver knyttet opp mot kursets innhold. Omfang: 24 timer.

All undervisning i emnet er obligatorisk.

I emnet MUS220 Bransjekunnskap benyttes følgende vurderingsformer:

 • Mappeoppgaver: To skriftlige arbeider, hvor det ene skal være et reflekterende essay over et gitt tema (omfang: ca 1 000 ord), og det andre skal være en søknad med en gitt oppgavetekst (omfang: ca 1000 ord). Oppgavene vurderes til bestått/ ikke bestått.
 • Skriftlig emneprøve (90 minutter). Vurderes til bestått/ ikke bestått.

For å kunne gå opp til emneprøve og få mappeoppgavene vurdert, må følgende være bestått:

 • Godkjent deltakelse i seminartimene.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.