Gå til innhold
MUS216 Akademisk tekst

MUS216 Akademisk tekst

Kode

MUS216

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS216 Akademisk tekst skal gi studenten metodiske verktøy som vil være til hjelp i arbeidet med Bacheloroppgaven. Studenten skal settes i stand til å fremstille en vitenskapelig tekst etter akademiske retningslinjer. Emnet inneholder en innføring i skriveteknikk samt en veiledningsdel.

Emnet MUS216 Akademisk tekst utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • ha kjennskap til retningslinjer for vitenskapelig tekst
 • ha kjennskap til relevant faglig litteratur innen musikkteknologifeltet
 • ha kjennskap til ulike referanseteknikker
 • kunne reflektere rundt ulike metodiske problemstillinger

Ferdighetsmål:

 • kunne fremstille en vitenskapelig tekst etter akademiske retningslinjer
 • kunne gjennomføre strukturert litteratursøk
 • kunne referere til litteratur etter gitte retningslinjer
 • kunne planlegge et vitenskapelig forskningsprosjekt innen musikkteknologifeltet 

Generell kompetanse:

 • kunne forholde seg kritisk til kilder
 • kunne forstå og gjøre bruk av faglig vitenskapelig teori og metode
 • få praktisk erfaring med hensyn til gjennomføringen av et prosjekt

I kurset Akademisk tekst gis det innføring i skriveteknikk og retningslinjer for vitenskapelig tekst, inkludert litteratursøk og bruk av referanser. Undervisningen gis som forelesninger og workshops, samt veiledning i skrivearbeidet.

Obligatoriske krav:

 • Deltakelse i workshops i emnet
 • Én studentpresentasjon
 • Innlevering av selvvalgt pensumliste (minimum 500 sider)

I emnet MUS216 Akademisk tekst benyttes følgende vurderingsformer:

 • En prosjektbeskrivelse som skal redegjøre for bacheloroppgavens innhold, bakgrunnskunnskap innen feltet og plan for metodisk og teoretisk tilnærming. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på ca. 1000 ord og minimum 500 sider selvvalgt pensum (litteraturliste regnes ikke med i ordomfang). Den vurderes til bestått/ ikke bestått.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Rognsaa, Aage (2015). Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Universitetsforlaget. (160 sider) 
 • Zagorski-Thomas, Simon (2012). The Art of Record Production. An Introductory Reader for a New Academic Field. Routledge. Tre kapitler (ca 60-80 sider):
  • Chapter 5: The US vs the UK Sound: Meaning in Music Production in the 1970s. Simon Zagorski-Thomas
  • Chapter 11: Considering Space in Recorded Music. William Moylan
  • Chapter 13: The Place of the Producer in the Discourse of Rock. Simon Frith
 • Langeland, Nils-Egil (2006). Sound på begge sider av Atlanteren. En studie av forskjellene mellom amerikanske og engelske sound. Masteroppgave. Universitetet i Oslo. (60 sider)

(Andre tekster kan i tillegg deles ut i undervisningen.)