Gå til innhold
MUS135 Musikkhistorie

MUS135 Musikkhistorie

Kode

MUS135

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS135 Musikkhistorie utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om populærmusikkens historie og utvikling og dens sammenheng med den vestlige kunstmusikken.
 • Kjenner til grunnleggende begrep for å beskrive musikk.
 • Har kunnskap om musikkens oppbygging og form i ulike tidsepoker, stilarter og sjangre.
 • Kjenner til ulike former for musikkanalyseverktøy.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • Kan anvende lytting og relevant analyseverktøy til å presentere selvstendige analyser av musikk fra ulike epoker og stilarter.
 • Kan reflektere over musikk som lytteopplevelse.
 • Kan reflektere over hvordan musikk kan knyttes opp til kulturelle, religiøse, historiske og samfunnsmessige kontekster.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • Har innsikt i relevante musikkhistoriske problemstillinger.
 • Kan formidle sentralt fagstoff i musikkhistorie, både muntlig og skriftlig.
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i musikkhistorie alene og sammen med andre.

Emnet MUS135 Musikkhistorie gir en musikkhistorisk innføring med fokus på populærmusikk fra 20 og 21 århundre. Studenten gis ferdigheter i å lytte til og analysere musikk fra ulike epoker og stilarter, for på den måten å bedre forstå både den historiske utviklingen og den musikalske egenarten musikk har. Målet er å utvikle og utvide studentens opplevelse av musikk og studentens musikkhistoriske oversikt og forståelse. Emnet har «den lyttende og den analytiske musikeren» i sentrum.

I kurset Musikkhistorie skal studenten tilegne seg kunnskap om hovedpunkter i vestens musikkhistorie og det 20. og 21.århundrets populærmusikk innenfor jazz, folk, rock og relaterte stilarter i en kulturhistorisk, religiøs, samfunnsmessig og sosiologisk kontekst. Grunnkonsepter og terminologi fra musikkanalyse og teori vil dekkes.

Undervisningen gis som forelesninger. Studentaktive læringsformer som gruppearbeid og selvstendig arbeid benyttes. Læringsaktiviteter omfatter prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.

 

Forventet arbeidsomfang 

For MUS135 er arbeidsomfanget fordelt slik:

 • Forelesninger i musikkhistorie utgjør 42 timer.
 • Selvstudie 2 timer per uke i 18 uker utgjør ca. 36 timer.
 • Selvstudium av 850 sider pensum er stipulert til ca. 170 timer.
 • Repetisjon, eksamensforberedelse og eksamen er stipulert til ca. 50 timer.
 • Til sammen stipulert til ca. 300 timer.

Vurdering/eksamen

 • Skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • To obligatoriske mappeinnleveringer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Blokhus, Y. og A. Molde: Wow! Populærmusikkens historie. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Side 61-504 (443 sider)
 • Nesheim, Elef: Musikkhistorie. Revidert utgave. Oslo: Norsk Musikkforlag 2004. Side 10-419 (410 sider)