Gå til innhold
IFO117 Studieopphold i Sør-Norge

IFO117 Studieopphold i Sør-Norge

Kode

IFO117

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Sør-Norge

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO117 Studieopphold i Sør-Norge utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom seminarrelatert undervisning og obligatorisk deltagelse på praksisorientert feltarbeid sammen med organisasjoner som driver med interkulturelt integrasjonsarbeid over en periode på 14 uker, 2-4 timer i uka avhengig av tiltakets natur.

Faget er relasjonsorientert hvor studentene blir kjent med personer/aktører på feltet som kan fungere som døråpnere inn mot en økt forståelse av kultur, og evt. religion. Feltet bør være «fremmed» for studenten slik at feltarbeidet representerer og introduserer et nytt perspektiv på integreringsarbeid og integreringsutfordringer for de involverte, både for de frivillige og for deltagerne.Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Politiattest leveres skolen før deltagelse i feltarbeid.

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for lærdom og utfordringer knyttet til kultur-, religions- og integrasjonsproblematikk i de tiltakene man deltar i.

Ferdighetsmål:

 • Kunne identifisere og reflektere over kulturelle dimensjoner som har særskilt betydning for å forstå og kommunisere på tvers av kulturelle, og evt. religiøse grenser, i det norske samfunn.
 • Kunne knytte faglige refleksjoner til konkrete erfaringer og opplevelser under studieoppholdet.

Generell kompetanse:

 • Kunne vise kulturell sensitivitet og respekt i møte med deltagerne i felten
 • Kunne vise empati og engasjement i forhold til utfordringene vertene under studieoppholdet lever med
 • Kunne reflektere over hvordan egen bakgrunn og kultur spiller inn i møte med mennesker, interkulturelle studier under studieoppholdet

Kurset skal knytte sammen det teoretiske materialet fra andre IFO100-emner med den lokale/regionale kulturelle konteksten studenten møter. Det vil bli lagt vekt på at studentene gjennom en feltoppgave gir en inngående beskrivelse av tiltakende og deltakernes integrasjonsutfordringer og ulike særtrekk av kulturell karakter.

Krav til praksissted om oppfølging av studenter

Oppfølging av de enkelte studentene i deres feltarbeid vil foregå både på praksisstedet og på Ansgarskolen. Det vil være ønskelig at praksissted har en oppstartsamtale og en avslutningssamtale med studenten, samt en eller to samtaler underveis. Fra skolens side legges det opp til oppfølgingsgrupper og individuelle samtaler med lærere under hele praksisperioden. Det er ikke forventet at praksissted skal skrive avslutningsrapport, men vi håper å ha god dialog med det enkelte praksissted underveis slik at vi kan være til hjelp dersom det skulle oppstå utfordringer. Det er lagt opp til høy grad av ansvarlighet fra den enkelte students side gjennom veiledning med lærere.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning.

Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • studieopphold i Sør-Norge
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minimum 75 % fremmøte på seminartimene
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Berg, Berit og Kirsten Lauritsen: Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget 2009, side 7-18 og 135-198. (75 sider)
 • Egeland, Jan: Flyktningregnskapet 2017. Oslo: Flyktninghjelpen 2017. (35 sider)
 • Mørland, Liv: Veier til forsoning – etter krig. Kristiansand: Portal forlag, side 11-23 og 158-193 (39 sider)
 • Tolo, Arne og Line Alice Ytrehus (red.): Interkulturell forståelse og bistand. Trondheim: Tapir 2011, side 5-40; 93-114. (56 sider)
 • Annen/Valgfri litteratur (ca 300 sider)

Her er videre pensum som kan være aktuelt:

 • Sharam Alghasi, Elisabeth Eide, Thomas Hylland Eriksen (red): Den Globale Drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. 2012
 • Prieur, Annick: Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge. Pax forlag 2004.
 • Leer-Salvesen, Paul: Forsoning etter krenkelser. Bergen: Fagbokforlaget 2009.
 • Elsaas, Peter: Håndbog i kulturpsykologi. Et fag på tværs. København: Gyldendal 2003.
 • Lavik, Nils Johan og Nora Sveaas: Politisk psykologi. Oslo: Pax forlag 2005.