Gå til innhold
EXP116-NETT Examen facultatum med teologisk metode

EXP116-NETT Examen facultatum med teologisk metode

Kode

EXP116-NETT

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Nettstudium

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet EXP116-NETT Examen facultatum med teologisk metode utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi Deltid.

Emnet består av to kurs og gir en innføring i systematisk-teologisk metode og hermeneutikk for teologifaget.

Innføringen i teologisk metode skjer i et historisk perspektiv, hvor vi blir kjent med hvordan ulike teologiske stemmer tilnærmer seg og arbeider med teologi.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har kunnskap om ulike tilnærminger til teologi som vitenskapelig og kirkelig disiplin.
 • har kunnskap om ulike hermeneutiske tilnærminger i teologien.
 • har bred kunnskap om vitenskapsfilosofiens sentrale problemstillinger og tradisjoner.
 • kan gjøre rede for ulike menneskesyn og sette dem i sammenheng med ulike vitenskapsidealer.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan reflektere over teologiske grunnlagsproblem.
 • kan vurdere ulike syn på mennesket og sette dette inn i en praktisk kontekst.
 • kan forklare hvordan fortolkningsprosesser kan foregå.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan reflektere over teologiens plass i kirke og akademia.
 • kan reflektere over forskjeller mellom ulike menneskesyn og deres relevans for teologien.
 • kan anvende faglig vitenskapelig teori og metode.

Kurset Vitenskapsteori og menneskesyn presenterer ulike forståelser av hva vitenskap er, på hvilken måte humaniora er en vitenskap, vitenskapsfilosofiens røtter samt hvordan det former dagens vitenskapsforståelse og metoder. Kurset presenterer også ulike historiske og samtidige perspektiver på hva et menneske er, og setter teoriene i sammenheng med ulike vitenskapsidealer.

Kurset Teologisk metode gir en innføring i systematisk-teologisk metode og hermeneutikk for teologifaget. Innføringen i teologisk metode skjer i et historisk perspektiv, hvor vi blir kjent med hvordan ulike teologiske stemmer tilnærmer seg og arbeider med teologi.

Undervisningen foregår gjennom videoforelesninger og obligatoriske gruppeseminar.

Deltagelse i minst 75% av de obligatoriske seminartimene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering/ eksamen

I dette emnet avholdes det en kort hjemmeeksamen. Oppgaven gis i Inspera Assessment og studenten får 5 timer til å besvare oppgaven.

Oppgaven kan enten bestå av en eller to oppgaver. Dersom det er to oppgaver, teller de 50% hver. Besvarelsen bør ikke inneholde færre enn 800 ord og maks 2500 ord. Hvis du bruker kilder under eksamen, skal besvarelsen ha løpende referanser og litteraturliste. Litteraturlisten skal samles på slutten og inngår ikke i ordtellingen. Vurderes med gradert karakter A-F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Vitenskapsteori og menneskesyn

Grunnbok (150 s.)

 • Gilje, Nils, og Harald Grimen. Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget, Oslo: 2001. Kap. 1-6; 9.

Kompendium (200 s.)

 • Balsvik, Eivind. «Mennesket i samfunnsvitenskapene». S. 147–163 i Introduksjon til samfunnsvitenskapene Bind 1, redigert av E. Balsvik og S. M. Solli. Oslo: Universitetsforlaget: 2018.
 • Beauvoir, Simone de. Det annet kjønn. Bokklubben dagens bøker, Oslo: 2000. Side 5-19.
 • Brown, Erik, og Anne Granberg. Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur. Fagbokforlaget, Bergen: 2012.  Side 253-270; 309-329.
 • Christoffersen, Svein Aage. Handling og dømmekraft etikk og menneskesyn i lys av kristen kulturarv. Universitetsforlaget, Oslo: 2012.  Side 157-172.
 • Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Bloomsbury Academic, London: 2013. Side 318-322.
 • Henriksen, Jan-Olav. Menneskesyn: Historisk arv og fortsatt aktualitet. Gyldendal akademisk, Oslo: 2005.  Side 125-131; 139-145; 154-161.
 • Krogh, Thomas. Historie, forståelse og fortolkning innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter. Gyldendal akademisk, Oslo: 2003.  Side 214-273.
 • Lundestad, Erik. «To perspektiver på mennesket». S. 313–337 i Introduksjon til menneskevitenskapene, redigert av B. A. Berg. Universitetsforlaget, Oslo: 2014.
 • Trigg, Roger. Ideas of human nature: an historical introduction. 2nd ed. Blackwell Publishers, Oxford: 1999. Side 109-123.

Teologisk metode

 • Allen, Paul L. Theological Method. Guides for the Perplexed. T & T Clark, London: 2012, 1-22; 117-228.
 • Ford, David, og Rachel Muers, red. The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology since 1918. 3. utg. The Great Theologians. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005, s. 1-3.
 • Sarisky, Darren. «Gadamer, Barth, and Transcendence in Biblical Interpretation». European Journal for Philosophy of Religion 13, nr. 4 (2021). https://doi.org/10.24204/ejpr.2021.3732.
   
 • Enten:
  • Goldsworthy, Graeme. Gospel-Centered Hermeneutics: Foundations and Principles of Evangelical Biblical Interpretation, 2014.
 • Eller:
  • Porter, Stanley E., og Beth M. Stovell, red. Biblical Hermeneutics: Five Views. Spectrum multiview book. IVP Academic, Downers Grove: 2012.
 • Eller:
  • Vanhoozer, Kevin J. Biblical Authority after Babel: Retrieving the Solas in the Spirit of Mere Protestant Christianity, 2018.
 • Eller:
  • Gibson, Scott M., og Matthew D. Kim. Homiletics and Hermeneutics: Four Views on Preaching Today. Baker Publishing Group, 2018.