Gå til innhold
EXP116 Examen facultatum med teologisk metode

EXP116 Examen facultatum med teologisk metode

Kode

EXP116

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet EXP116 Examen facultatum med teologisk metode utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet består av to kurs og gir en innføring i systematisk-teologisk metode og hermeneutikk for teologifaget.

Innføringen i teologisk metode skjer i et historisk perspektiv, hvor vi blir kjent med hvordan ulike teologiske stemmer tilnærmer seg og arbeider med teologi.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har kunnskap om ulike tilnærminger til teologi som vitenskapelig og kirkelig disiplin.
 • har kunnskap om ulike hermeneutiske tilnærminger i teologien.
 • har bred kunnskap om vitenskapsfilosofiens sentrale problemstillinger og tradisjoner.
 • kan gjøre rede for ulike menneskesyn og sette dem i sammenheng med ulike vitenskapsidealer.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan reflektere over teologiske grunnlagsproblem.
 • kan vurdere ulike syn på mennesket og sette dette inn i en praktisk kontekst.
 • kan forklare hvordan fortolkningsprosesser kan foregå.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan reflektere over teologiens plass i kirke og akademia.
 • kan reflektere over forskjeller mellom ulike menneskesyn og deres relevans for teologien.
 • kan anvende faglig vitenskapelig teori og metode.

Vitenskapsteori og menneskesyn

 • Kurset presenterer ulike forståelser av hva vitenskap er, på hvilken måte humaniora er en vitenskap, vitenskapsfilosofiens røtter samt hvordan det former dagens vitenskapsforståelse og metoder. Kurset presenterer også ulike historiske og samtidige perspektiver på hva et menneske er, og setter teoriene i sammenheng med ulike vitenskapsidealer.

Teologisk metode

 • Kurset gir en innføring i systematisk-teologisk metode og hermeneutikk for teologifaget. Innføringen i teologisk metode skjer i et historisk perspektiv, hvor vi blir kjent med hvordan ulike teologiske stemmer tilnærmer seg og arbeider med teologi.

Vurdering/ eksamen

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Vitenskapsteori og menneskesyn:

Grunnbok (150 s.)

 • Gilje, Nils, og Harald Grimen. Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget, Oslo: 2001. Kap. 1-6; 9.

Kompendium (200 s.)

 • Balsvik, Eivind. «Mennesket i samfunnsvitenskapene». S. 147–163 i Introduksjon til samfunnsvitenskapene Bind 1, redigert av E. Balsvik og S. M. Solli. Oslo: Universitetsforlaget: 2018.
 • Beauvoir, Simone de. Det annet kjønn. Bokklubben dagens bøker, Oslo: 2000. Side 5-19.
 • Brown, Erik, og Anne Granberg. Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur. Fagbokforlaget, Bergen: 2012.  Side 253-270; 309-329.
 • Christoffersen, Svein Aage. Handling og dømmekraft etikk og menneskesyn i lys av kristen kulturarv. Universitetsforlaget, Oslo: 2012.  Side 157-172.
 • Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Bloomsbury Academic, London: 2013. Side 318-322.
 • Henriksen, Jan-Olav. Menneskesyn: Historisk arv og fortsatt aktualitet. Gyldendal akademisk, Oslo: 2005.  Side 125-131; 139-145; 154-161.
 • Krogh, Thomas. Historie, forståelse og fortolkning innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter. Gyldendal akademisk, Oslo: 2003.  Side 214-273.
 • Lundestad, Erik. «To perspektiver på mennesket». S. 313–337 i Introduksjon til menneskevitenskapene, redigert av B. A. Berg. Universitetsforlaget, Oslo: 2014.
 • Trigg, Roger. Ideas of human nature: an historical introduction. 2nd ed. Blackwell Publishers, Oxford: 1999. Side 109-123.

Teologisk metode:

 • Allen, Paul L. Theological Method. Guides for the Perplexed. T & T Clark, London: 2012. S. 1-22; 117-228.
 • Ford, David, og Rachel Muers (red.). The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology since 1918. 3. utg. The Great Theologians. Blackwell Publishing, Malden: 2005. S. 1-3.
 • Sarisky, Darren. “Gadamer, Barth, and Transcendence in Biblical Interpretation”. European Journal for Philosophy of Religion 13, nr. 4 (2021). https://doi.org/10.24204/ejpr.2021.3732.
 • Enten:
  • Porter, S. E. (Red.). (2018). Evangelical theological method: Five views. InterVarsity Press.
 • Eller:
  • Porter, Stanley E., og Beth M. Stovell, red. Biblical Hermeneutics: Five views. Spectrum multiview book. IVP Academic, Downer Grove: 2012.
 • Eller:
  • Gibson, Scott M., og Matthew D. Kim. Homiletics and Hermeneutics: Four Views on Preaching Today. Baker Publishing Group, 2018.