Gå til innhold
TEOL339 Bacheloroppgave

TEOL339 Bacheloroppgave

Kode

TEOL339

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

15

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL339 Bacheloroppgave utgjør 15 studiepoeng og er en del av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).Årsstudium i teologi, bibelteologi og hermeneutikk, og Examen Facultatum, eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten …

 • kan redegjøre for teorier, problemstillinger og metoder som er relevante for emnet.
 • kan erverve dybdekunnskap innenfor valgt tema for fordypningsarbeid.
 • kan orientere seg blant ulike kilder til kunnskapsinnhenting og utføre grunnleggende litteratursøk.

Ferdighetsmål

Kandidaten …

 • kan utarbeide en faglig relevant problemstilling og prosjektbeskrivelse.
 • kan finne, vurdere og drøfte informasjon fra fagfeltet på en klar, saklig og overbevisende måte.
 • kan skrive en akademisk tekst ved hjelp av relevante kilder på en faglig anerkjent måte.
 • kan gjøre bruk av analoge og digitale ressurser til å finne egnet faglitteratur.

Generell kompetanse

Kandidaten …

 • kan planlegge og gjennomføre eget fordypningsarbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle fagkunnskap fra eget fordypningsarbeid, både muntlig og skriftlig.
 • kan reflektere over sin egen akademiske skriveprosess og justere denne under veiledning.

Emnet innebærer gjennomføring av et selvstendig teoretisk arbeid under veiledning, og skriving av en bacheloroppgave.

Bachelor i teologi skal fungere som studentens refleksjon over det samlede studieforløpet i teologi, og knytte sammen teoretisk og metodisk kunnskap.

Målsettingen er dermed at studenten gjennom hensiktsmessige metoder skal tilegne seg kunnskap for å besvare sin problemstilling i bacheloroppgaven på etisk og metodisk forsvarlig måte.

Studentene vil få oppfølging individuelt, og gruppevis i form av seminarer og individuell veiledning.

Eksamen i TEOL339 er todelt og består av bacheloroppgave på ca 5500 ord (+/-10%) og en muntlig presentasjon*.

Oppgaven vurderes etter gradert karakterskala A –F. Muntlig presentasjon vurderes til bestått/ikke bestått.

For å få vurdert bacheloroppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Deltakelse i innledende uke med forelesninger, seminarer og gruppearbeid.
 • Godkjent prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven og fremdriftsplan.
 • Deltagelse i seminarer gjennom undervisningsperioden (minimum 75% oppmøte i seminartimene).
 • To individuelle veiledningssamtaler med faglærer.
 • Muntlig presentasjon av oppgaven i avslutningsseminar.

*Avslutningsseminar ca. to uker før innlevering av bacheloroppgave: Gruppesamling og presentasjon av bachelorarbeidet på fagseminar med alle høyskolens teologistudenter.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Selvvalgt pensum i samråd med faglærer/veileder, min. 800 sider.