Gå til innhold
TEOL336 Jesu lidelse og død i Det nye testamente

TEOL336 Jesu lidelse og død i Det nye testamente

Kode

TEOL336

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL336 Jesu lidelse og død er fordypningsfag/valgemne i bibelvitenskap og utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet består av tre kurs og vil gi studentene dyptgående innføring i Det nye testamentes refleksjon rundt betydningen av Jesu person, død og oppstandelse.TEOL236 og TEOL237 eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har god kjennskap til Det nye testamentes kristologi slik den fremkommer i pasjonsnarrativene, de kristologiske hymner og Johannes åpenbaring.
 • har god kunnskap om tekstkritikk.
 • har god kjennskap til metodemangfoldet som anvendes innen faget.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • har gode ferdigheter til å drive selvstendig eksegetisk arbeid og gi begrunnede fortolkninger av utvalgte tekster fra Det nye testamente.
 • kan anvende et utvalg av eksegetiske metoder i sin fortolkning av bibelske tekster.
 • kan anvende de forskjellige verktøy og kilder som finnes til rådighet for det eksegetiske arbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • demonstrerer god forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det nye testamente.
 • har god kunnskap og innsikt i oversettelsesarbeidets egenart og utfordringer.
 • kan formidle sine faglige resultater og relevant fagstoff i debatt, forkynnelse og faglig samtale.

Emnet er delt inn i tre kurs på til sammen 10 studiepoeng: Jesu lidelse og død i evangeliene (4 studiepoeng), Kristologiske hymner og bekjennelser (3 studiepoeng), og Jesu død og herredømme i Åpenbaringsboken (3 studiepoeng). Disse kursene står i nær dialog med hverandre og sammenfaller med hensyn til sitt hovedfokus: betydningen og implikasjonene av Jesu lidelse, død og opphøyelse. Tekstmaterialet som her studeres, er også selve grunnlaget for de oldkirkelige bekjennelser.

Jesu lidelse og død i evangeliene (4 studiepoeng)

 • Dette kurset tar for seg sentrale evangelietekster, med fokus på lidelsesfortellingene hos Markus og Johannes i dialog med øvrige synoptiske paralleller. 
 • Kurset tar sikte på å gi innblikk i aktuelle eksegetiske metoder, og å utvikle gode eksegetiske ferdigheter hos studentene.

Kristologiske hymner og bekjennelser (3 studiepoeng)

 • Dette kurset tar i all hovedsak for seg noen kjernetekster i paulustradisjonen med fokus på de såkalte kristologiske hymner og bekjennelser. Disse representerer noe av det eldste materialet i Det nye testamente. Fokus vil også være på tekstenes form, fortolkning og deres betydning for den første menighet.

Jesu død og herredømme i Åpenbaringsboken (3 studiepoeng)

 • Dette kurset tar for seg hvordan Jesu død og triumf gis nytt innhold i Johannes Åpenbaring, både på det menneskelige og kosmologiske plan. Fokus vil være på tekstens unike form, hensikt og teologi, med særskilt vekt på bokens kristologi.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid knyttet til pensumtekster. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • faglig presentasjon/debattinnlegg/andaktsutkast i grupper, samt presentasjon av oppgaven i avsluttende oppgaveseminar.
 • muntlig emneprøve på 20 minutter – vurderes til bestått / ikke bestått

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Jesu lidelse og død i evangeliene:

 • Markus 14–16:8; Luk 23–24; Joh 18–21

Litteratur

 • Hayes, John H. and Holladay, Carl R., Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. Third Edition. Westminster John Knox Press, Atlanta: 2007.
 • Brown, Raymond E., The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave: A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels. 2 vols. Doubleday, New York: 1994. Side 4–106

Kristologiske hymner og bekjennelser:

 • Johannes 1:1–18; Romerne 1:1–17; 1 Korinterbrev 8:6; 15:1–28; Filipperne 2; Kolosserne 1, 1 Timoteus 3; og Hebreerne 1.

Litteratur

 • Dunn, James D. G. Did the First Christians Worship Jesus? The New Testament Evidence. Westminster John Knox Press, Louisville: 2010.
 • Karris, Robert J. A Symphony of New Testament Hymns: Commentary on Philippians 2:5–11, Colossians 1:15–20, Ephesians 2:14–16, 1 Timothy 3:16, Titus 3:4–7, 1 Peter 3:18–22, and 2 Timothy 2:11–13. The Liturgical Press, Collegeville: 1996. Side 7–91; 112–126; 173–182.

Jesu død og herredømme i Åpenbaringsboken:

 • Åp 12–13; 20

Litteratur

 • John J. Collins, “Revelation as Apocalypse,” side 33–48 i New Perspectives on the Book of Revelation. Peeters, Leuven: 2017. (hand out).
 • Richard Bauckham, The Theology of The Book of Revelation. Cambridge University Press, Cambridge: 1993. Side 1–164.