Gå til innhold
TEOL333 Anvendt bibelvitenskap

TEOL333 Anvendt bibelvitenskap

Kode

TEOL333

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

15

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL333 Anvendt bibelvitenskap utgjør 15 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet tar for seg koblingene mellom fagdisiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi og praktisk teologi med henblikk på hvordan dette kommer til uttrykk i dagens kirke.

Spørsmålsrekken «Hva betyr bibeltekstene?,» «Hva har dette å si for menneskers/kirkens tro?,» og «Hvordan kommer dette evt. til uttrykk blant dagens kristne?» belyses gjennom ulike tema.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kjenner til bibeltekstenes fortolkningshistorie og deres ulike betoning i moderne menighetsliv.
 • kjenner til hvordan problemstillinger tilknyttet arbeidet med oversettelse og fortolkning av bibeltekster kommer til uttrykk i kristen tro, praksis og forkynnelse.
 • kjenner til ulike tilnærminger til bibeltekstens rolle i det systematisk-teologiske arbeidet.
 • kjenner til ulike former for bibelbruk i moderne forkynnelse og annet formidlingsarbeid.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan fortolke bibeltekstene i lys av deres kulturelle kontekst ved hjelp av anerkjente metoder og teorier fra fagfeltet.
 • kan kritisk vurdere fortolkerens rolle.
 • kan gjøre rede for bibeltekstenes rolle i det systematisk-teologiske arbeidet.
 • kan kritisk drøfte og formidle bibeltekstenes budskap, relevans og posisjon.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan reflektere over bibelvitenskapens rolle i kirkens tro og formidling gjennom historien frem til i dag.
 • kan gjøre rede for (den teologiske?) sammenhengen mellom bibelvitenskap, systematisk teologi og praktisk teologi innen utvalgte fordypningsemner.

Emnet er bygd opp rundt fem bibelske tema. Emnet skal hjelpe studentene til kritisk refleksjon rundt det bibelske materialet, og hvordan dette kommer til uttrykk i i kristen tro, praksis og forkynnelse. Emnet bygger på læringsutbyttet fra de foregående semestrenes systematisk teologiske, praktisk teologiske og bibelvitenskapelige emner.

Gud og skaperverket

Kurset gir en innføring i Bibelens gudsbilder og skapelsesteologi, samt hvordan disse kommer til uttrykk i kirkens tro gjennom historien og det moderne ordskiftet. Kurset tar særlig for seg tekster som omhandler Guds karakter, Gud som skaper og hans forhold til sitt skaperverk, skaperverkets forvaltning og dets særpreg. Spørsmål om de bibelske gudsbildenes aktualitet og anvendelse i dag, skapelsesteologiens relevans til dagens miljøspørsmål, skaperverkets rolle i formidlingen av kristen tro og lære, og Bibelens lære om nyskapelse i tilknytting til disse temaene, er spørsmål som vil stå sentralt i kurset.

Oss og dem

Kurset tar for seg bibeltekster som omhandler nestekjærlighet, diakoni og forholdet til samfunnet rundt oss. Temaer som pasifisme, selvoppofrelse, politisk engasjement, bistand og medmenneskelighet vil bli drøftet opp mot hvordan disse tingene blir aktualisert og forkynt i dagens kirke- og samfunnsdebatt.

Himmel og helvete

Kurset gir en innføring i bibelsk eskatologi og hvordan denne kommer til uttrykk i kirkens tro og lære i dag. Studentene skal kritisk vurdere eskatologiens rolle i moderne forkynnelse og aktualisering opp mot det bibelske materialet. Særlig vekt vil kurset gi på spørsmål tilknyttet de ulike bibelske fremstillinger om etterlivet, straff- og hevnmotiv, det eskatologiske frelseshåp, og mellomtilstanden.

Ånd og frelse

Kurset gir en innføring i Det nye testamentes lære om den åndelige virkelighet, herunder Den hellige ånd, åndsmakter og den menneskelige ånd. Videre gis det innblikk i hvilken rolle disse gis i dagens teologi og forkynnelse. Kurset gir oversikt over temaene frelse og forsoning sett i lys av nåtidens teologiske fortolkninger. Spørsmål tilknyttet hvorfor Jesus måtte dø, offertematikk i Bibelen, stedfortredende forsoning, Guds rettferdighet, og menneskers rolle i sin egen frelse står sentralt i dette kurset.

Kjønn og samliv

Kurset gir en innføring i Bibelens samlivsetiske materiale, og søker å drøfte hvordan disse kommer til uttrykk i kirkens forkynnelse, tro og samtale i dag. Kurset vil ta for seg bibeltekstenes lesning og anvendelse i det offentlige/kirkelige ordskiftet de siste 50 årene, fra den seksuelle frigjøringen på 60- og 70-tallet og frem til i dag. Kurset tar for seg bibeltekster som omhandler seksualitet og kjønnsroller, og hvordan disse blir lest og anvendt i dagens kirkelige debatter om kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminartimer, gruppearbeid og individuelt arbeid knyttet til utvalgte tema.

Vurdering/ eksamen

Hjemmeeksamen i form av essayoppgave: Oppgaven gis av faglærer i Inspera Assessment, og studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Oppgaven kan enten bestå av en essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver a 1200 ord.

Obligatorisk oppgaveseminar: Studenter som skal avlegge hjemmeeksamen må delta på obligatorisk oppgaveseminar.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A til F).

For å kunne gå opp til eksamen må følgende elementer være fullført og bestått:

 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • innlevering av to refleksjonsnotat på 1000 ord (+/- 10%), med utgangspunkt i to av emnets ordpar-emner med tilhørende pensum. 
 • forberede, presentere og evaluere en gruppepresentasjon av et av emnets tema på en dagsaktuell og hensiktsmessig måte.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kompendium:

 • Smith, Mark S. The Memoirs of God: History, Memory, and the Experience of the Divine in Ancient Israel. Fortress Press, Minneapolis: 2004. Side 86–172.
 • Hurtado, Larry W. God in New Testament Theology. Abingdon Press, Nashville: 2010. 115 sider.
 • Salvesen, Reidar. «En kritisk vurdering av bibelsk og naturvitenskapelig kreasjonisme,» s.83–100 i Forankring og fornyelse: Ansgarskolen 1913–2013. Hildegunn M.T. Schuff et al. (red.) Portal forlag, Kristiansand: 2013.
 • Breistein, Ingunn Folkestad et al (red.) Her er ikke mann eller kvinne: Om kvinnelige pastorer og ledere i evangelikale menigheter. Misjonsforbundet, Oslo: 2009. Side 107–138.
 • Martin, Dale B. Sex and the Single Savior: Gender and Sexuality in Biblical Interpretation. Westminster John Knox Press, Louisville: 2006. Side 1–35
 • Loader, William. Making Sense of Sex: Attitudes Towards Sexuality in Early Jewish and Christian Literature. William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids: 2013. 149 sider.
 • Walls, Jerry L. (red.). The Oxford Handbook of Eschatology. Oxford University Press, New York: 2008. Side 399–475.
 • Russell, Jeffrey Burton. A History of Heaven: The Singing Silence. Princeton University Press, Princeton: 1997. Side 1–76.
 • Portier-Young, Anathea (red.). Scripture and Social Justice: Catholic and Ecumenical Essays. Lexington Books, Lanham: 2021. 206 sider.
 • Walton, John H. and Walton, J. Harvey. Demons and Spirits in Biblical Theology: Reading the Biblical Text in Its Cultural and Literary Context. Cascade Books, Eugene: 2019. Side 99–300.
 • Fee, Gordon D. God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul. Baker Academic, Ada: 2009. Side 799–916.