Gå til innhold
TEOL332-NETT Lede i dag

TEOL332-NETT Lede i dag

Kode

TEOL332-NETT

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Nettstudium

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL332-NETT Lede i dag utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Teologi Deltid.

Emnet består av to kurs, Ledelse, samhandling og konflikthåndtering og Lede menighetsutvikling.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • Har bred kunnskap om ledelse som fag, med vekt på verdi- og relasjonsledelse i kirke-, misjons- og organisasjonsliv.
 • Har innsikt i hvordan god samhandling skapes, hvordan medarbeidere motiveres, samt kjenner til viktige modeller for å håndtere konflikter.
 • Har innsikt i historiske, kulturelle, teologiske og organisatoriske faktorer som påvirker menigheters utvikling og vekst.
 • Har innsikt i hvordan endringsprosesser i menigheter kan foregå og ledes.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan forklare hva ledelse på forskjellige nivå og områder i kirke-, misjons- og organisasjonsliv innebærer.
 • kan kritisk vurdere og anvende prinsipper fra blant annet verdibasert ledelse og relasjonsledelse i menigheter og organisasjoner med frivillige medarbeidere.
 • kan reflektere over egen rolle som leder, både i relasjon til seg selv og til medarbeiderne.  
 • kan utvikle strategisk menighetsbyggende tenkning for den lokale menighet og kunne lede menighetsutviklende prosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan vurdere yrkesetiske problemstillinger tilknyttet tjenesten som leder i kirke-, misjons- og organisasjonsliv.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver relatert til ledelse og menighetsutvikling både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • kan vurdere menighetsutviklende strategier og prosesser i lys av en helhetlig teologisk tenkning om kirke og menighet.

Ledelse, samhandling og konflikthåndtering (5 studiepoeng):

 • Kurset skal gi bred innføring i ledelse som fag, med fokus på ledelse i kirke-, misjons- og organisasjonsliv. Kurset vil gi innblikk i verdibasert ledelse og relasjonsledelse i en frivillighetskultur, med refleksjon knyttet til ledelsesoppgavene og prosessene i møte med ulike medarbeidere og frivillige. Samhandling og konflikthåndtering vil også stå sentralt. Studenten vil også få hjelp til refleksjon rundt egen lederrolle og selvledelse.

Lede menighetsutvikling (5 studiepoeng):

 • Kurset skal gi studenten kunnskap om hvordan historiske, kulturelle, teologiske og organisatoriske faktorer påvirker menigheters utvikling og vekst – og utfordre studenten til å anvende kunnskapen i strategisk tenkning og planlegging for lokale menigheter. Kurset skal dessuten gi en innføring i hvordan endringer kan håndteres i menigheter – med vekt på hvordan endringsprosesser i menigheter bør ledes.

Undervisningen foregår gjennom videoforelesninger, obligatoriske seminartimer, gruppearbeid og individuelt studium.

I dette emnet skriver studentene fire essays på 1500 ord under veiledning.

Studentene vil jobbe med oppgavene i grupper under veiledning i seminartimene, og levere individuelle svar.

To av essayene leveres i Canvas og vurderes til bestått/ikke bestått, mens de resterende to leveres i Inspera og teller 50% hver i avsluttende karakter etter skalaen A–F.

For å få vurdert mappen, kreves minimum 75% oppmøte på obligatoriske seminartimer.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Ledelse, samhandling og konflikthåndtering (ca. 350 sider)

 • Einarsen, S., Martinsen, O.L., Skogstad, A. Organisasjon og ledelse. Gyldendal, Oslo: 2017. Side 27-32; 43-55; 74-174; 199-276; 313-459. Totalt 340 sider. 
 • Nordby, G. Ledelse i menighet. Qualica Forlag, Kristiansand: 2020. Side 38-56; 94-114. Totalt 38 sider.
 • Engedal, L.G. Meningsfull tjeneste – belastende arbeid. En undersøkelse av slitasjefaktorer i norske menighetspresters arbeid. Tidsskrift for praktisk teologi 1-2008. Side 3-15. Totalt 12 sider.
 • Kaufman, T.S., Felter, K.D., Gaarden, M. Person og prestetjeneste. Persondimensjonens betydning for prestens profesjonsutøvelse. Tidsskrift for praktisk teologi 2-2016. Side 45-53. Totalt 8 sider.

Lede menighetsutvikling (ca. 350 sider)

 • Råmunddal, Lars. «Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell,» i Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. Scandinavia Journal for Leadership & Theology PUBLISHING, Kristiansand: 2021.
 • Van Gelder, C. The Essence of the Church. A Community Created by the Spirit. Baker Books, Grand Rapids: 2000. Kapitlene 2, 6 og 7.
 • Roos, G., van Krogh, G. og Roos, J. Strategi – en innføring. 7. utg. Fagbokforlaget, Oslo: 2021. Utvalgte sider.
 • Hennestad, B.W. Endringsledelse og ledelsesendring: Fra plan til praksis. 3. utg.: Universitetsforlaget, Oslo: 2017. 270 sider.