Gå til innhold
TEOL331 Kristus og det kristne liv

TEOL331 Kristus og det kristne liv

Kode

TEOL331

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL331 Kristus og det kristne liv utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet består av to kurs og tar for seg kirkens lære om Kristus og det kristne menneskets etterfølgelse av ham.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål 

Kandidaten… 

 • har kjennskap til hvordan etikken relateres til Bibelen.
 • har bred kjennskap til grunnlaget og innholdet i kristen etikk.
 • har kjennskap til nytestamentlig kristologi og dens bakgrunn i gammeltestamentlige tradisjoner.

Ferdighetsmål 

Kandidaten… 

 • kan reflektere over ulike etiske posisjoner og spørsmål. 
 • kan reflektere over moderne kristologiske og trinitariske debatter i lys av Bibelen og oldkirken. 

Generell kompetanse 

Kandidaten… 

 • kan begrunne et kristent verdisyn ut fra kristen etikk. 
 • kan formidle kirkens tro på Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske.

Kurset gir en fordypning i kristen etikk i en evangelikal og frikirkelig tradisjon. Det legges vekt på hvordan etikken forholder seg til det bibelske materialet og samtidens spørsmål.

Hvem er Jesus Kristus? (5 studiepoeng) 

 • Kurset beveger seg fra gammeltestamentlige messiasforventninger, til evangelienes fortellinger om Kristus, til Paulus sitt møte med Kristus og kirkens bekjennelse til Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske. Kurset skal gi studenten innsikt i den kristne bekjennelse, og hvilke implikasjoner den har for kirke og kristenliv. 

Å følge Kristus (5 studiepoeng) 

 • Kurset beveger seg fra etiske grunnlagsspørsmål – etikkens utgangspunkt i Gud, Bibelen og Kristus – til etikkens innhold. Vi tar for oss etikk i en evangelikal og frikirkelig tradisjon, hvor etikken kobles tett til bibelmaterialet og til etterfølgelsen av Kristus. Kurset skal videre gi studentene hjelp til å drøfte konkrete etiske spørsmål relevant for kirke og samfunn.  

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

I dette emnet skriver studentene fire essays på 1500 ord under veiledning. Studentene vil jobbe med oppgavene i grupper under veiledning i seminartimene, og levere individuelle svar.

To av essayene leveres i Canvas og vurderes til bestått/ikke bestått, mens de resterende to leveres i Inspera og teller 50% hver i avsluttende karakter etter skalaen A–F.

For å få vurdert mappen, kreves minimum 75% oppmøte på obligatoriske seminartimer.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Hvem er Jesus Kristus? (ca. 400 sider) 

Enten: 

 • Højlund, Asger Chr. Men han gav afkald: Bidrag til kristologien. Bd. 11. Fakultetet, Århus: 2007. Side 93-382.

Eller: 

 • Schreiner, Thomas R. New Testament Theology: Magnifying God in Christ. Part II.  Baker Academic, Grand Rapids: 2008.
 • Hays, Richard B. Echoes of Scripture in the Gospels. Baylor University Press, Waco: 2016. Side 44-86; 308 335. 
 • Wright, N. T. The Resurrection of the Son of God. Christian origins and the question of God 3. SPCK, London: 2003. Side 685-738.

Å følge Kristus (ca. 400 sider) 

 • Bonhoeffer, Dietrich. Etterfølgelse. Luther, Oslo: 2010. Side 21-130 
 • Hauerwas, Stanley. The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics. University of Notre Dame Press, London: 1983. Side 93-110; 111-126. 
 • Hauerwas, Stanley. Vision and Virtue: Essays in Christian Ethical Reflection. Fides Publishers, London: 1974. Side 72-95. 
 • Hays, Richard B. The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics. HarperSanFrancisco, San Francisco: 1996. Side 36-56; 73-111; 187-316; 347-403 (ca. 240 sider).