Gå til innhold
TEOL237 Gresk for viderekomne

TEOL237 Gresk for viderekomne

Kode

TEOL237

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL237 Gresk for viderekomne er fordypningsfag/valgemne i bibelvitenskap og utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet bygger på TEOL236 og utvikler kunnskapen om nytestamentlig gresk.Årsstudium i teologi eller tilsvarende, og TEOL236.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har god kunnskap om koinégresks leksikalske og syntaktiske oppbygging.
 • har grunnleggende kunnskap om tekstkritikk.
 • har grunnleggende kunnskap om oversettelse av tekster i Det nye testamentet.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • har gode ferdigheter i syntaktisk analyse- og oversettingsarbeid.
 • kan lese utvalgte tekstavsnitt fra Det nye testamentet.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • har grunnleggende forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det nye testamentet.
 • har grunnleggende forståelse av ulike tilnærminger til Bibelen og fortolkning av ulike teksttyper.
 • kan formidle kunnskap om Bibelens opprinnelse, betydning og budskap.

Emnet bygger på de grunnleggende ferdighetene i TEOL236, og skal videreutvikle både de grammatiske og leksikalske ferdigheter.

Studentene skal gjøres i stand til å oversette utvalgte nytestamentlige tekster fra gresk, og bli fortrolig med syntaktisk analyse. Utvikling av et grunnleggende ordforråd står sentralt.

Undervisningen vil veksle mellom grammatikk (gjennomgang), øvelsesoppgaver –individuelt eller i grupper –og tekstlesning, der det forventes at studentene deltar aktivt.

Det vil varieres mellom prøver uten hjelpemidler, som gjennomføres i undervisningstiden, og hjemmeoppgaver som leveres inn for retting.

Prøvene er ikke obligatoriske, men anbefales gjennomført. Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen.

Vurdering/ eksamen

Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Leivestad, R. og Sandvei B.H.: Gresk grammatikk (4. utgave). Universitetsforlaget, Oslo: 1998.
 • Sandvei, B.H.: Øvingshefte for begynnere i Koiné-gresk. 7. utgave. Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo: 1998 [Korr Opptrykk august 2000 + desember 2001],
 • Øvelse 2B, Konjunktiv i leddsetninger.
 • Øvelse 3-4, Partisipper
 • Øvelse 5, Infinitiv
 • Øvelse 6, DE store mi-verb

Pensumtekster:

 • Mark 14–16:8; Luk 23–24; Joh 18–21
 • Joh 1:1–18; Rom 1:1–17; 1 Kor 8:6; 15:1–28; Fil 2; Kol 1, 1 Tim 3; og Hebr 1.
 • Åp 12–13; 20