Gå til innhold
TEOL236 Innføring i Nytestamentlig gresk

TEOL236 Innføring i Nytestamentlig gresk

Kode

TEOL236

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL236 Innføring i Nytestamentlig gresk er fordypningsfag/valgemne i bibelvitenskap  og utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet gir grunnleggende innføring i nytestamentlig gresk.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

  • har grunnleggende kunnskaper om koinégresk som skriftspråk.
  • har grunnleggende kunnskaper om gresk fonologi og grammatikk.
  • har grunnleggende kunnskaper om bruk av leksika og hjelpemidler i språklig arbeid.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

  • har evne til å lese enkelte setninger og uttale av noen ord og uttrykk.
  • har evne til å gjøre enkel grammatisk analyse, og oversetting av enkeltsetninger og noen få utvalgte tekster.

Generell kompetanse

Kandidaten…

  • har grunnleggende forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det Nye Testamentet.

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i skriftspråket koinégresk som er Det Nye Testamentets skriftform. Det skal legge grunnlaget for et vitenskapelig studium av de nytestamentlige tekstene, og videre for arbeidet med fortolkning og oversetting. Kurset skal gi innføring i alfabetet, grunnleggende grammatikk og studenten skal opparbeide seg et grunnleggende ordforråd.

Undervisningen vil veksle mellom grammatikk (gjennomgang), øvelsesoppgaver –individuelt eller i grupper –og tekstlesning, der det forventes at studentene deltar aktivt. Det vil varieres mellom prøver uten hjelpemidler, som gjennomføres i undervisningstiden, og hjemmeoppgaver som leveres inn for retting. Prøvene er ikke obligatoriske, men anbefales gjennomført. Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen.

Vurdering/eksamen

Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

  • Leivestad, R. og Sandvei B.H.: Gresk grammatikk (4. utgave). Universitetsforlaget, Oslo: 1998
  • Sandvei, B.H.: Øvingshefte for begynnere i Koiné-gresk. 7. utgave. Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo: 1998 [Korr. Opptrykk august 2000 + desember 2001], Leksjon 1-20 og Øvelse 1-2.