Gå til innhold
TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk

TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk

Kode

TEOL231

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Teologi (treårig studieløp).

Emnet består av 3 ulike kurs, og gir en grundig innføring i utvalgte bibelteologiske tema og ulike faglig anerkjente hermeneutiske tilnærminger til Bibelen.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kan presentere teologiske hovedtemaer i Bibelen og hvordan de kommuniseres i sin litterære sammenheng.
 • kan redegjøre for ulike bibelske forfatteres teologiske særpreg og kan plassere disse inn i sin kanoniske sammenheng. 
 • kan redegjøre for ulike metodiske, teoretiske og teologiske tilnærminger til fortolkningsarbeidet med Bibelens tekster.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan arbeide metodisk og eksegetisk med bibeltekster.
 • kan reflektere kritisk over de ulike hermeneutiske spørsmål og fortolkerens egen rolle tilknyttet tolkning av bibeltekster.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan formidle sammenhengen mellom de enkelte bibelskrifters teologi og deres kanoniske sammenheng.
 • kan anvende ulike faglig anerkjente tilnærminger til bibeltekstenes teologi og betydning. 
 • kan kritisk reflektere over fortolkerens rolle i den hermeneutiske prosessen.

Gammeltestamentlig bibelteologi (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en generell innføring i hovedtrekk ved Det gamle testamentets teologi med særlig henblikk på gudsbilder, og Guds forhold til sitt folk og skaperverk.

Nytestamentlig bibelteologi (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en generell innføring i Det nye testamentets teologi, herunder gudsbilde, kristologi og læren om frelsen.

Hermeneutikk og metode (2 studiepoeng)

 • Kurset skal gi studentene grundig innføring i de ulike tolkningsmetoder. Kurset vil gi innsikt i hvilke konsekvenser de ulike bibelsyn kan ha for det eksegetiske arbeidet.
 • Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, seminarer og individuelt arbeid knyttet til utvalgte tema. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

 

Vurdering/ eksamen

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Gitte Buch-Hansen et al. (red): Metodemangfold og Det nye testamentet - i fotsporene til den etiopiske evnukken, Cappelen Damm Akademisk, Oslo: 2013. 200 sider.
 • Witherington III, Ben. New Testament Theology and Ethics, vol.1. InterVarsity Press, Downers Grove: 2016. Side 1-276.
 • Routledge, Robin. Old Testament Theology. Downers Grove, Il: IVP Academic, 2008. 300 sider.