Gå til innhold
TEOL134-NETT Kirke i dag

TEOL134-NETT Kirke i dag

Kode

TEOL134-NETT

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Nettstudium

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL134-NETT Kirke i dag utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi Deltid.

Emnet består av to kurs: Spiritualitet og åndelige praksiser og Kirke, kultur og miljø – hver på 5 studiepoeng.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kan redegjøre for ulike syn på kirkens identitet og oppdrag – med utdypet innsikt i en misjonal og diakonal forståelse – og på det ansvaret også kristne og menigheter i dag har for skaperverket og miljøet.
 • kan redegjøre for ulike syn på forholdet mellom kirken og samtidskulturen, samt hvordan dagens kulturelle mangfold og endringer utfordrer kirken. 
 • kan beskrive ulike former for kristen spiritualitet sett i lys av den verdensvide kirke og det lokale menighetsfellesskap. 
 • kan forklare ulike trosuttrykk, rytmer og åndelige praksiser slik de viser seg i den enkeltes liv og i menighetsfellesskapet.

Ferdighetsmål

Kandidaten….

 • kan identifisere ulike kirke- og menighetsforståelser og kunne reflekterer over menighetens misjonale og diakonale tjeneste i nærmiljø og i samfunnet.
 • kan reflektere over kirkens plass og rolle i det moderne samfunnet og kunne argumentere for strategiske veivalg for kirke og menighet i dag.
 • kan reflektere over ulike spiritualitetsformer og -praksiser og hvordan disse kommer til uttrykk både i personlig liv og i ulike menighetsfellesskap.
 • kan gjenkjenne styrker og utfordringer i egen spiritualitetsform og –praksis.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan anvende kunnskap for å bli trygg i egen forståelse av sin plass og rolle i det kirkelige fellesskap og for å møte andre på en respektfull måte.
 • kan vurdere kirkelig, sosiologisk og praktisk-teologisk kunnskap om kirke og menighet med tanke på tjeneste- og lederoppgaver i kirke og menighet.
 • kan anvende kunnskap om ulike spiritualitetsformer og -praksiser inn i et menighetsarbeid og evne å møte andre troende med ydmykhet og respekt.

Spiritualitet og åndelige praksiser (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi studentene en tverrfaglig innføring i kristen spiritualitet. Kurset vil gi en innføring i ulike spiritualitetsformer og -praksiser, og gi innblikk i hvordan disse kan utvikles både hos den enkelte og i menighetsfellesskapet.

Kirke, kultur og skaperverk (5 studiepoeng)

 • Kurset gir en innføring i kirkens identitet og oppdrag med vekt på et misjonalt og diakonalt perspektiv. Kurset vil også gi kunnskap om forholdet mellom kirken og samtidskulturen og beskrive hvordan dagens kulturelle mangfold utfordrer kirkens misjonale og diakonale tjeneste. Kurset setter søkelys på kirkens ansvar for skaperverket og miljøet og undersøke hvordan økt miljøbevissthet kan skapes i kirker og menigheter i dag. 

Undervisningen vil veksle mellom videoforelesninger, seminarer og individuelt arbeid knyttet til utvalgte tema. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

Vurdering/ eksamen

I dette emnet skriver studentene fire essays på 1500 ord under veiledning.

To av essayene leveres i Canvas og vurderes til bestått/ikke bestått, mens de resterende to leveres i Inspera og teller 50% hver i avsluttende karakter etter skalaen A–F.

For å få vurdert mappen, kreves minimum 75% oppmøte på obligatoriske seminartimer.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Spiritualitet og åndelige praksiser (ca. 350 sider)

 • Sæther K.-W. (red.) Kristen spiritualitet: perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer. Kyrkjefag Profil nr. 19, Akademika forlag, Trondheim: 2013. Side 9-188. (179 s)
 • Aarebrot, S. K. Kunsten å forme livet, plastisk teologi. Lunde Forlag, Oslo: 2018. (215 s.)

Kirke, kultur og skaperverk (ca. 350 sider)

 • Carroll, J.W. (2000). Mainline to the Future. Congregations for the 21st Century. Westminster John Knox Press, Louisville: 2000. Kapitlene 1 og 2 (ca. 50 sider).
 • Jakobsen, M. «Kristus og naturen: Hvordan motivere til miljøengasjement i kirke og menighet?» i Scandinavia Journal for Leadership & Theology, Vol. 8, 2022. (18 sider)
 • Kärkkäinen, V.-M. An Introduction to Ecclesiology: Historical, Global, and Interreligious Perspectives, Revised and Expanded edition. InterVarsity Press, 2021. Del 1 (Utvalg ca. 40 sider)
 • Longenecker, R.N. (ed.) (2002). Community Formation – in the Early Church and in the Church Today. Hendrickson Publishers, Inc. Peabody: 2002. Kapitlene 5, 6, 7 og 12. (ca. 80 sider)
 • Repstad, P. Religiøse trender i Norge. Universitetsforlaget, Oslo: 2020. (Utvalg ca. 90 sider)
 • Råmunddal, L. (2021). Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. Scandinavia Journal for Leadership & Theology PUBLISHING, Kristiansand: 2021. Kapittel: 2 og 5. (ca. 50 sider)
 • Jørgensen, K. (2004). «Trenger kirken omvendelse? På vei mot en misjonal ekklesiologi» i Hva vil det si å være kirke? Kirkens vesen og oppdrag. Engelsviken. T. og K.O. Sannes (red.) Tapir Akademisk Forlag, Trondheim: 2004. (20 sider)