Gå til innhold
TEOL133-NETT Misjonsvitenskap

TEOL133-NETT Misjonsvitenskap

Kode

TEOL133-NETT

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Nettstudium

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL133-NETT Misjonsvitenskap utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi Deltid.

Emnet er et innføringsfag i misjonsvitenskap, og studenten vil blant annet bli presentert for historiske, bibelske og teologiske perspektiver på misjon.

Verden er i stadig endring, noe kirke og misjon både lokalt og globalt må forholde seg til.

I dette emnet tar vi derfor for oss aktuelle missiologiske utfordringer og tema som er viktige for kirken i dag.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • kan gjengi og forklare bibelske og teologiske perspektiver på misjon.
 • kan gjøre rede for historiske og økumeniske perspektiver på misjon, både i norsk og global kontekst.
 • kjenner til hvordan misjon og kirke er i endring i et globalt perspektiv, og viser forståelse for endringenes betydning for misjon i dag.
 • kjenner til aktuelle misjonale utfordringer knyttet til migrasjon, diakoni og sekularisering i det norske samfunn.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan sette seg inn i sentrale missiologiske temaer og demonstrerer forståelse for deres aktualitet i verden i dag.
 • kan vurdere ulike strategier og metoder i kristen misjon i dag ut fra misjonens bibelske, teologiske og historiske grunnlag.
 • kan reflektere over eget ståsted i en misjonal kontekst.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan anvende kritisk forståelse, respekt og engasjement for misjon og misjonalt arbeid i både en lokal, nasjonal og global kontekst i dag.
 • kan reflektere over sammenhengen mellom lokalt misjonalt kirkelig arbeid og det globale misjonsarbeid.
 • kan formidle forståelse og respekt for andre menneskers kultur, religion og livssyn.

Emnet er delt i to kurs:

Misjonens grunnlag: Bibelske, teologiske og historiske perspektiver (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi historiske kunnskaper om kristen misjon gjennom tidene, med særlig vekt på urkirken og misjonsbevegelsene i det 19. og 20. århundre, samt de siste tiårs endring i misjon og kirke.
 • Kurset skal gi innføring i bibelske og teologiske perspektiver på misjon, som grunnlag for kristen misjon og misjonal virksomhet lokalt og globalt i dagens samfunn/verden.

Misjon i dag: Aktuelle missiologiske temaer (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi innføring i viktige missiologiske temaer for kirkens misjonsoppdrag i dag. Blant annet:
  • Misjon og kirke
  • Misjon og diakoni
  • Misjon og de unådde folkeslag
  • Misjon og kontekstualisering
  • Misjon, religionsteologi og dialog

Undervisningen foregår gjennom videoforelesninger og obligatoriske gruppeseminar.

Deltagelse i minst 75% av de obligatoriske seminartimene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering/ eksamen

I dette emnet avholdes det en kort hjemmeeksamen. Oppgaven gis i Inspera Assessment og studenten får 5 timer til å besvare oppgaven.

Oppgaven kan enten bestå av en eller to oppgaver. Dersom det er to oppgaver, teller de 50% hver. Besvarelsen bør ikke inneholde færre enn 800 ord og maks 2500 ord. Hvis du bruker kilder under eksamen, skal besvarelsen ha løpende referanser og litteraturliste. Litteraturlisten skal samles på slutten og inngår ikke i ordtellingen. Vurderes med gradert karakter A-F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Bach Nikolajsen, Jeppe, Storstein Haug, Kari, Thoresen, Frank-Ole og Eskilt, Ingrid (red.) (2022). Missiologi – en innføring.  Cappelen Damm Akademisk, Oslo. (382 sider).
 • Moreau, A. Scott, Corwin, Gary R. & McGee, Gary B (2020). Introducing World Missions. A Biblical, historical, and practical survey. Baker Academic, Div of Baker Publishing Group. Side 249-298 (49 sider).
 • Pocock, M., van Rheenen, G. og McConnell, D (2005). The Changing Face of world Missions. Engaging Contemporary Issus and Trends. Grand Rapid: Baker Academic. Side 1-159 (159 sider).

Kompendium:

 • Álvarez, Miguel. (2015). Transformation from the Margins: Missio Dei in the Latin American Communities. I Miguel Alvarez (Ed.), The Reshaping of Mission in Latin America. (292-308). Oxford: Regnum books International.
 • Escobar, Samuel. (2002). Changing Tides. Latin America & World Mission Today. New York: Orbis Books (side 111-130).
 • Escobar, Samuel. (2015). It´s your turn, Young Ones – Make Me Proud! Evangelical Mission in Latin America and Beyond. I Miguel Alvarez (Ed.), The Reshaping of Mission in Latin America. (9-23). Oxford: Regnum books International.
 • Gorge, Sherron. (2015). Constructing Latin American Missiology: How the Holistic Perspective Overcame Traditional Stereotypes. I Miguel Alvarez (Ed.), The Reshaping of Mission in Latin America. (24-35). Oxford: Regnum books International.
 • Kur, Malith (2021). African Christian Inculturation Project: Theological Motifs of Liberation and Decolonization. Journal of the Council for Research on Religion. (1-14). Montreal, Quebec Vol. 2, no. 2 (Spring/Summer2021). DOI: https://doi.org/10.26443/jcreor.v2i2.52 (14 sider).
 • Try, Torstein. (2007). Når den andre blir en venn. Om vennskap og misjon i en muslimsk kontekst. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 61 (nr. 2-3), 133-152.