Gå til innhold
TEOL132 Kristendommens historie

TEOL132 Kristendommens historie

Kode

TEOL132

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL132 Kristendommens historie utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).Kunnskapsmål:

Kandidaten…

 • kan redegjøre for sentrale tidsepoker og utviklingstrekk i europeisk og nord-amerikansk kristendomshistorie.
 • kan redegjøre for sentrale tidsepoker og utviklingstrekk i norsk kristendomshistorie.
 • kan presentere ulike kirkesamfunns historie, lære, etikk, organisasjon og gudstjenesteliv.

Ferdighetsmål:

Kandidaten…

 • kan forklare årsaker og virkninger i kristendommens historie.
 • kan vise hvordan frikirker og vekkelsesbevegelser har utviklet seg i brytning med majoritetskirkene.
 • kan identifisere likheter og ulikheter ved ulike kirkesamfunn.

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere ulike kirkesamfunns historiske utvikling, deres likheter og ulikheter.
 • kan vurdere ulike kristne konfesjoners tro og praksis.
 • kan anvende kirkehistorisk kunnskap for å forstå kirkenes situasjon i dagens samfunn.

Emnet er delt i tre kurs:

Kristendomshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over kristendomshistorien i Europa og Nord-Amerika fra oldkirken fram til nyere tid. Spesielt vektlegges oldkirken, reformasjonen, pietismen og frikirkelige bevegelser. Studiet gir innsikt i kristendommens historie som en del av den historiske virkelighet.

Norsk kristendomshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over norsk kristendomshistorie fra middelalderen til nyere tid. Spesielt vektlegges de indrekirkelige og frikirkelige vekkelsesbevegelsene på 1800-tallet. Studiet gir innsikt i kirker og menigheter som en del av den historiske virkelighet.

Konfesjonskunnskap (2 studiepoeng)

 • Kurset skal gi overblikk over ulike kirkesamfunn i Norge og hvordan de har utviklet seg gjennom historien. Studiet gir innsikt i ulike kirkesamfunns lære, organisasjon, etikk og kirkelige praksis.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.

Vurdering/ eksamen

I dette emnet avholdes det en kort hjemmeeksamen. Oppgaven gis i Inspera Assessment og studenten får 5 timer til å besvare oppgaven.

Oppgaven kan enten bestå av en eller to oppgaver. Dersom det er to oppgaver, teller de 50% hver. Besvarelsen bør ikke inneholde færre enn 800 ord og maks 2500 ord. Hvis du bruker kilder under eksamen, skal besvarelsen ha løpende referanser og litteraturliste. Litteraturlisten skal samles på slutten og inngår ikke i ordtellingen.

Vurderes med gradert karakter A-F.

For å kunne avlegge kort hjemmeeksamen må eksamenskrav i Canvas være fullført og godkjent.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kristendomshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)

 • Breistein, Ingunn Folkestad og Eskilt, Ingrid. Frikirke- og vekkelsesbevegelser. En historisk oversikt (kompendium). Side 1-60. Totalt 60 sider.
 • Haraldsø, Brynjar. Kirke og misjon gjennom 2000 år. Lunde Forlag, Oslo 1997. Side 13-256. Totalt 243 sider.

Norsk kristendomshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)

 • Elstad, Hallgeir & Per Halse: Norsk kristendomshistorie. Det Norske Samlaget, Oslo 2021. Side 13-144. Totalt 131 sider
 • Sødal, Helje Kringlebotn. Norsk kristendomshistorie 1800-2020. Fra selvsagt tro til mangfold. Cappelen Akademisk, Oslo: 2021. Side 35-98; 108-139; 149-166; 179-223. Totalt 155 sider.

Konfesjonskunnskap (2 studiepoeng)

 • Tjørhom, Ola (red). Kirkesamfunn i Norge. Cappelen Damm Akademisk, Oslo: 2018. Side 57-80, s. 101-124, s.151-131 og s.335-348. Totalt 129 sider.