Gå til innhold
TEOL132 Kristendommens historie

TEOL132 Kristendommens historie

Kode

TEOL132

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL132 Kristendommens historie utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).Kunnskapsmål:

Kandidaten…

 • kan redegjøre for sentrale tidsepoker og utviklingstrekk i europeisk og nord-amerikansk kristendomshistorie.
 • kan redegjøre for sentrale tidsepoker og utviklingstrekk i norsk kristendomshistorie.
 • kan presentere ulike kirkesamfunns historie, lære, etikk, organisasjon og gudstjenesteliv.

Ferdighetsmål:

Kandidaten…

 • kan forklare årsaker og virkninger i kristendommens historie.
 • kan vise hvordan frikirker og vekkelsesbevegelser har utviklet seg i brytning med majoritetskirkene.
 • kan identifisere likheter og ulikheter ved ulike kirkesamfunn.

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere ulike kirkesamfunns historiske utvikling, deres likheter og ulikheter.
 • kan vurdere ulike kristne konfesjoners tro og praksis.
 • kan anvende kirkehistorisk kunnskap for å forstå kirkenes situasjon i dagens samfunn.

Emnet er delt i tre kurs:

Kristendomshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over kristendomshistorien i Europa og Nord-Amerika fra oldkirken fram til nyere tid. Spesielt vektlegges oldkirken, reformasjonen, pietismen og frikirkelige bevegelser. Studiet gir innsikt i kristendommens historie som en del av den historiske virkelighet.

Norsk kristendomshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)

 • Kurset skal gi et overblikk over norsk kristendomshistorie fra middelalderen til nyere tid. Spesielt vektlegges de indrekirkelige og frikirkelige vekkelsesbevegelsene på 1800-tallet. Studiet gir innsikt i kirker og menigheter som en del av den historiske virkelighet.

Konfesjonskunnskap (2 studiepoeng)

 • Kurset skal gi overblikk over ulike kirkesamfunn i Norge og hvordan de har utviklet seg gjennom historien. Studiet gir innsikt i ulike kirkesamfunns lære, organisasjon, etikk og kirkelige praksis.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.

Vurdering/ eksamen

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Breistein, Ingunn Folkestad og Eskilt, Ingrid. Frikirke- og vekkelsesbevegelser. En historisk oversikt (kompendium). Side 1-60. Totalt 60 sider.
 • Meistad, Tore. Kristendommens historie: En innføring. Høyskoleforlaget, Kristiansand: 2000. Side 15-302 og s.351-362. Totalt 298 sider.
 • Sødal, Helje Kringlebotn. Norsk kristendomshistorie 1800-2020. Fra selvsagt tro til mangfold. Cappelen Akademisk, Oslo: 2021. Side 24-242. Totalt 218 sider.
 • Tjørholm, Ola (red). Kristne kirkesamfunn i Norge. Cappelen Damm Akademisk, Oslo: 2018. Side 57-80, s. 101-124, s.151-131 og s.335-348. Totalt 129 sider.