Gå til innhold
TEOL131 Innføring i Bibelen

TEOL131 Innføring i Bibelen

Kode

TEOL131

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL131 Innføring i Bibelen utgjør 10 studiepoeng av årsstudiet i teologi og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi (treårig studieløp).

Emnet innebærer en grunnleggende innføring i Bibelens tilblivelse, dens kulturelle setting, og historisk-kritisk metode.

Spørsmål som Hva er Bibelen? Hvordan ble den til? og Hvordan kan vi forstå den på dens egne premisser? utgjør emnets grunnstruktur.Kunnskapsmål

Kandidaten…

 • har oversikt over ulike teorier om de bibelske bøkenes opprinnelse, herunder tekst- og kanonhistorie.
 • viser forståelse for de historiske og kulturelle aspekter ved Bibelens bøker og hvilken rolle dette kan ha for fortolkningsprosessen.
 • kjenner til ulike tilnærminger og hermeneutiske grunnspørsmål tilknyttet forholdet mellom GT og NT.

Ferdighetsmål

Kandidaten…

 • kan gjennomføre vitenskapelig basert eksegese av gammeltestamentlige og nytestamentlige tekster.
 • kan kritisk gjøre rede for og drøfte hermeneutiske grunnspørsmål tilknyttet fortolkning av bibeltekstene.
 • kan anvende tekst- og kanonhistorie i en historisk-kritisk fortolkning av bibeltekstene.

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan reflektere over ulike tilnærminger til Bibelen i fortolkning av ulike teksttyper.
 • kan reflektere kritisk over og formidle kunnskap om Bibelens opprinnelse, betydning og budskap.

Isagogikk (4 studiepoeng)

 • Kurset gir oversikt over de bibelske bøkenes tilblivelse, innhold, og ulike litteraturtyper. Kurset fokuserer hovedsakelig på de historiske sidene ved GT og NT.

Eksegese (4 studiepoeng)

 • I dette kurset er det det eksegetiske og litterære arbeid med bibeltekstene som står i sentrum. Tekstene studeres på grunnlag av norsk bibeloversettelse og ved hjelp av vitenskapelige kommentarverk. Studentene skal øve seg i å analysere bibeltekster ved hjelp av historisk-kritisk metode. Også sentrale bibelteologiske emner vil bli behandlet i tilknytning til tekstgjennomgangene.

Bibelen blir til (2 studiepoeng)

 • I dette kurset gis studentene grunnleggende innføring i Bibelens kanonhistorie (historien om dens utvalg av individuelle tekster) og tekst- og oversettelseshistorie. Kunnskap fra kurset i isagogikk settes her sammen med GTs og NTs respektive kanonhistorie. De mange ulike tilnærminger til Bibelens kanon gjennom historien drøftes så og sammenliknes med dagens.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (eksamenskrav/emneprøve + hjemmeeksamen (kort)). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Det nye testamentet (5 studiepoeng)

 • Evans, Craig A. Matthew (New Cambridge Bible Commentary), Cambridge University Press, New York 2012. Side 96-112; 141-149; 183-211; 266-288 (74 sider).
 • Moxnes, Halvor. Historien om Det nye testamentet. Verbum, Oslo 2015 (ca. 240 sider)
 • Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje. Den Store Fortellingen: om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning, Det Norske Bibelselskap. Oslo 1999. Side 32-64 (ca. 32 sider)

Det gamle testamentet (5 studiepoeng)

 • Hagelia, Hallvard. Hvordan lese Det gamle testamentet. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017. Side 16-312 (296 sider)
 • Hagelia, Hallvard. Ordet og vitnesbyrdet. Eksegetiske og homiletiske studier av tekster fra Det gamle testamentet. Upublisert forelesningsmanuskript, Kristiansand 2018. Side 18-42; 120-141; 159-165; 272-295 (74 sider)
 • Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje. Den Store Fortellingen: om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning, Det Norske Bibelselskap, Oslo 1999. Side 17-31 (14 sider)